Jäsenasiat

Työttömyysturva

Loimun jäsen – myös opiskelija - voi liittyä kauttamme myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. Tämän työttömyysvakuutuksen voi ottaa ollessaan palkkatyösuhteessa ja alkaen siitä päivästä, jolloin jäsen meille ilmoittaa haluavansa kassaan liittyä, vakuutusta ei siis voi ottaa takautuvasti.

Työssäoloehto

Ansiopäivärahan saajalta edellytetään työssäoloehdon täyttämistä jäsenyysaikana. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut tarkastelujakson (28 kk) aikana vähintään 26 kalenteriviikkoa työssä.

Tarkastelujaksoa pidentää esim. alle kolmevuotiaan lapsen hoito kotona, sairaus, päätoiminen opiskelu, apurahalla työskentely tai muu näihin verrattava hyväksyttävä syy. Hyväksyttävä syy ei ole esim. ulkomailla oleskelu tai kodinhoito. Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

Työssäoloehtoon huomioidaan jokainen kalenteriviikko, jossa työaika yhdestä tai useammasta työstä on vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, palkka kokoaikatyössä on vähintään 1 211 euroa kuukaudessa vuonna 2019.

Poikkeus edellisestä on esimerkiksi opetusala, jossa työssäoloehtoon voidaan lukea jokainen kalenteriviikko, jolloin työaika on ollut vähintään kahdeksan tuntia viikossa.

Mikäli henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, on poissaolon jälkeen hankittava uusi työssäoloehto jäsenyysaikana.

Jos joudut työttömäksi

Toimi näin: Ilmoittaudu kotikuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Ilmoittautumisen voi tehdä myös verkossa:
www.te-palvelut.fi. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona työnhaku on voimassa.

TE-toimistosta saat ansioturvan päivärahahakemuslomakkeen. Täytä lomake huolellisesti ja liitä mukaan lomakkeessa vaaditut liitteet. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä.

Hae päivärahaa kirjallisesti jälkikäteen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun haluat päivärahaa maksettavaksi. Tätä vanhempaa aikaa koskeva hakemus katsotaan vanhentuneeksi. Omavastuuaikaa koskeva hakemus ei vanhene. Vanheneminen lasketaan saapumispäivästä. Jokainen hakemus vanhenee erikseen.

Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen liitteineen työttömyyskassaan sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä vähintään kaksi kalenteriviikkoa. Työttömyyden jatkuessa täytä hakemus aina kalenterikuukausittain tai neljältä täydeltä kalenteriviikolta. Mikäli olet kuukausipalkkaisessa osa-aikatyössä, tulee jatkohakemus täyttää kuukausittain. Hakurytmi pysyy työttömyyden jatkuessa samana. Jatkohakemuksen voit lähettää myös sähköisesti.

Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista välittömästi työttömyyskassalle ja TE-toimistoon. Ilmoitettavia seikkoja ovat mm. työssäolo, ansaitut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma, sosiaalietuudet ja matkat.

Erkon kotisivut palvelevat osoitteessa www.erko.fi
Toimiston sähköpostiosoite on erityiskoulutettujen.tk (at) erko.fi.
Lisätietoja löydät myös Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:n kotisivulta: www.tyj.fi

Ansiosidonnaisen päivärahan suuruuden saat helpoimmin selville TYJ:n verkkopalvelun laskurin avulla www.tyj.fi. Kelan maksama peruspäiväraha on suuruudeltaan keskimäärin hieman alle 700 euroa kuukaudessa.

Opiskelijajäsenen työttömyysturva

Opiskelijajäsen voi liittyä kassaan, mikäli hänellä on voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Opiskelijajäsen voi kerätä työssäoloehtoa jo opiskeluaikaisilla töillä. Töiden ei tarvitse olla oman alan töitä. Kassajäsenyyden on oltava katkeamaton, sillä jos jäsenyys katkeaa työssäoloehto täytyy kerryttää uudelleen.

Työssäoloehto täyttyy esimerkiksi kolmen neljän kesän kesätöillä tai viikko kerrallaan opiskelujen ohessa tehtävillä töillä. Työssäoloehtoon huomioidaan jokainen kalenteriviikko, jossa työaika yhdestä tai useammasta työstä on vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, palkka kokoaikatyössä on vähintään 1 211 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Opiskelun ohessa tehtävistä töistä kannattaa säilyttää myös työvuorolistat tai muu työaikakirjanpito, jos tuntimäärä vaihtelee viikoittain.

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa valmistumisen jälkeen tai kun opiskelu on muuten päättynyt, mikäli työssäoloa on kertynyt vähintään 26 viikkoa (noin 6 kuukautta).

Työttömyysturvainfo opiskelijoille 25.3.2019

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2019 Loimu