Työsuhde

Kesätyöt ja opinnot

Sivuja päivitetty 14.04.2020 klo 13:20. Täydennämme ja päivitämme sisältöä tarpeen mukaan. Seuraa viestintää!

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on jatkuvassa muutoksessa. Noudatathan viranomaisohjeita ja lakia. Jos tilanne työpaikalla kiristyy, ota yhteyttä edunvalvontaamme.

Sivulla olevat kysymykset ja vastaukset:

Opintoja siirtyy kesätöiden päälle koronasta johtuen. Miten tässä tilanteessa kannattaa toimia?

Loimu vastaa: Tilanteet, joissa opinnot saattavat siirtyä kesätöiden kanssa päällekkäin, ovat hyvin yksilöllisiä. Mikäli kyseessä on pakollinen kurssi, joka vaatii läsnäoloa, kannattaa esimerkiksi koettaa sopia työnantajan kanssa joustoista. Voi myös kysyä kurssin järjestäjältä mahdollisuuksista suorittaa kurssi muulloin tai poikkeavin järjestelyin. Mikäli kurssi järjestetään harvoin, voi olla syytä harkita opintojen pistämistä etusijalle. Tyhjentävää vastausta on kuitenkin vaikea antaa, sillä tilanne on hyvin poikkeuksellinen sekä korkeakouluille että työnantajille

Mitä tukea voi saada, jos työt peruuntuu eikä opintotukikuukausia ole jäljellä? Kuka korvaa, jos työt ovat peruttu? Mistä saan tuloja?

Loimu vastaa: Työsopimuslain mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos hän on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä, ellei toisin sovita. Jos työnantaja esimerkiksi päättää omasta aloitteestaan sulkea toimipaikan tai rajoittaa toimintaa ja määrää työntekijän kotiin tätä lomauttamatta, työnantajalla säilyy palkanmaksuvelvollisuus koko siltä ajalta, jonka työntekijä on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta tehdä työtä.

Koronaviruksen leviäminen voi johtaa myös tilanteeseen, jossa työnteon voidaan katsoa estyvän työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta syystä. Työsopimuslain mukaan työntekijän ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, kuitenkin enintään 14 päivältä. Useimmissa tapauksissa koronaviruksen aiheuttama haitta työnteolle ei kuitenkaan kuulu tämän säännöksen piiriin, sillä työnantajasta riippumattomille syille on luonteenomaista yllätyksellisyys ja onnettomuuden kaltaisuus. Epidemia ei ole tulipalon tai poikkeuksellisen luonnontapahtuman kaltainen tilanne, eivätkä viranomaisten antamat rajoitukset välttämättä ole lainsäännöksessä tarkoitelulla tavalla yllätyksellisiä.

Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysturvaan siinä tapauksessa, että työsuhdetta ei synny.

Olen opiskelija ja määräaikaisessa työsuhteessa. Voinko saada Kelan työttömyyspäivärahaa tai Erkon ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jos minut lomautetaan?

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä työsuhteen ehtojen pysyessä muutoin voimassa. Mikäli työn väheneminen on vain tilapäistä, työntekijää ei saa irtisanoa. Lomauttaminen voi olla voimassa joko toistaiseksi tai määräajan. Tavoitteena on joka tapauksessa väliaikainen ratkaisu.

Normaalioloissa määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä voidaan pääsääntöisesti lomauttaa vain tilanteessa, jossa määräaikainen työntekijä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työtekijä, jos tämä olisi työssä. Esimerkiksi kesätyöt ovat usein määräaikaisia työsuhteita.

Suomen hallitus on kuitenkin päättänyt koronapandemiasta johtuen väliaikaisista lakimuutoksista, joilla lomauttamisesta tehdään yrityksille joustavaa.

Tämän seurauksena lomautusoikeus laajennetaan yrityksissä koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa, kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia.

Väliaikaisen lakimuutoksen aikana opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista lomautettuna. Sääntö pätee 16.3. tai sen jälkeen alkaneessa lomautuksessa. Opiskelijan täyttyy kuitenkin ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi, kuten muidenkin lomautettujen. Muuten työttömyysetuutta ei voi saada.

Lue työttömyysturvaan koronakriisin myötä tulleista väliaikaisista muutoksista tästä.

Voidaanko työsopimus purkaa ennen töiden alkua tai niiden aikana koronan takia? Jos voidaan, millä perusteilla?

Loimu vastaa: Jos työsopimuksessa on sovittu koeajasta, kumpikaan osapuoli ei voi purkaa työsopimusta koeajan perusteella ennen kuin työnteko on aloitettu.

Koeaikapurkua ei saa silloinkaan tehdä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Koronaviruksesta johtuen koeaikapurku sallitaan nyt tietyn ajanjakson aikana myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella yrityksissä. Koeaikapurku ei aiheuta työttömyysturvaan karenssia eikä omavastuupäiviä.

Voiko työsopimuksen purkaa koeajalla koronan takia?

Loimu vastaa: kts. vastaus kysymykseen Voidaanko työsopimus purkaa ennen töiden alkua tai niiden aikana koronan takia? Jos voidaan, millä perusteilla?

Voidaanko minut lomauttaa kesätöiden aikana koronasta johtuen? Miten toimin, jos näin käy?

Loimu vastaa: Lomautusoikeus laajennetaan väliaikaisella sääntelyllä koskemaan määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on mahdollista, kun työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai työ ja työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Työn vähentymisen katsotaan olevan tilapäistä, kun sen arvioidaan kestävän enintään 90 päivää.

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia myös määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Tämä säännös soveltuu myös määräaikaiseen työsopimukseen perustuvaan oppisopimukseen.

Sen sijaan julkisen sektorin työsuhteessa oleviin määräaikaisiin työntekijöihin sitä ei sovelleta. Valtioon, kuntaan, kuntayhtymään, evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä voidaan jatkossakin lomauttaa vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla on oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työntekijä.

Väliaikaisen lakimuutoksen aikana opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista lomautettuna. Lomautettu opiskelija voi esimerkiksi jatkaa opintoja menettämättä työttömyysturvaansa. Sääntö pätee 16.3.2020 tai sen jälkeen alkaneessa lomautuksessa.

Opiskelijan täytyy kuitenkin ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi, kuten muidenkin lomautettujen. Muuten työttömyysetuutta ei voi saada.

Työntekijällä on oikeus tehdä toinen työsopimus lomautuksen ajaksi. Työntekijä ei kuitenkaan saa rikkoa laissa olevaa kilpailukieltoa tai aiheuttaa vahinkoa työnantajalleen. Työntekijä ei lomautuksen aikana myöskään saa paljastaa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Uudesta vastaanotetusta työstä on 5 päivän irtisanomisaika, mikä mahdollistaa lomautetun nopean töihin paluun lomautustyöpaikkaan.

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Jos kuulut työttömyyskassaan, voit saada lomautettuna työttömyyskassasta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa sen maksamisedellytysten täyttyessä. Muussa tapauksessa päivärahan maksaa Kela lomautuksen ajalta.

Lue työttömyysturvaan tulleista väliaikaisista muutoksista tästä.

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu