Työsuhde

Lomautus ja yt-neuvottelut kuntasektorilla

Tutustu näihin ohjeisiin, jos työnantaja ilmoittaa, että se aikoo koronaviruspandemian takia

 • keskeyttää palkanmaksun, koska työnteko on estynyt tai
 • aloittaa yt-neuvottelut lomauttamisesta

Työntekijän ei tule hakea itse palkatonta poissaoloa, vaikka työnantaja sitä esittäisi.


Palkanmaksun keskeyttäminen 14 vrk jälkeen  (TSL 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan)

Työsopimuslaki 2 luku 12§ 2 mom: Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

 • Tässä tapauksessa työnantajan ilmoitus on saatava kirjallisena ja siitä on käytävä ilmi, mistä päivämäärästä työnteon esteen alkaminen lasketaan.
 • Noudata saamaasi määräystä. Ilmoita esimiehellesi, jos et hyväksy työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaista perustetta palkanmaksun keskeyttämiseen. Koronaviruspandemia ei ole kaikissa tilanteissa säädöksessä tarkoitettu yllätyksellinen tai onnettomuuden kaltainen tapahtuma.
 • Ota tarvittaessa yhteyttä liiton edunvalvontaan
 • Jos sinut lomautetaan, toimi näin

HUOM! Palkanmaksun keskeyttäminen työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan ei koske viranhaltijoita. 

Lomauttaminen nopeutetulla yt-menettelyllä

Kuntien yhteistoimintalain 15 § mahdollistaa nopeutetun yt-menettelyn, jolloin ei noudateta em. lain mukaisia valmistautumis- ja neuvotteluaikoja. Em. säädöksen mukaisessa nopeutetussa yt-menettelyssä lomautusilmoitus voidaan antaa heti.

Kuntien yhteistoimintalain 15 §:ssä säädetään yhteistoimintamenettelystä poikkeamisesta silloin, jos toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä. Tällöin päätökset voidaan tehdä ilman yhteistoimintamenettelyä.

Tällöinkin on noudatettava KVTES:n mukaista yhden kuukauden palkallista lomautusilmoitusaikaa, jonka jälkeen lomautus voidaan toteuttaa.

Yhteistoimintamenettely toteutetaan sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla työnantajan on selvitettävä syy poikkeukselliseen menettelyyn.

Mahdollinen asian riitauttaminen tehdään jälkikäteen liiton ohjeiden mukaisesti.

 • Työnantajan ilmoitus taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla tehtävästä lomauttamisesta on saatava kirjallisena.
 • Jos neuvottelujen päätyttyä olet lomautettavien joukossa, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi heti tai viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.
 • Jos sinut lomautetaan, toimi näin

Muun työn tarjoaminen

Lomauttamisen vaihtoehtona työnantajan tulee aina ensisijaisesti tarjota mahdollisimman samanlaista työtä kuin työsopimuksen mukainen työ on. Mikäli tällaista työtä ei ole, voi työ olla muutakin työtä, jota voidaan pitää työntekijälle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa.

Työntekijä on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihin koulutuksen ja työkokemuksen huomioon ottaen soveltuviin tehtäviin. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan.

Yli kahdeksan viikkoa kestävä siirto edellyttää joko työntekijän suostumuksen tai sitä, että työnantajalla on irtisanomisperuste.

Lomauttaminen

Kuntien yhteistoimintalain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä käsitellään suunniteltujen toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja ennen kuin asia ratkaistaan.

Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantava osa-aikaistaminen, lomauttaminen tai irtisanominen. Tällöin työnantajan kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi on annettava viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

JUKOn pääluottamusmies edustaa liiton jäseniä yt-neuvotteluissa, jos yhteistoimintamenettely koskee useampaa työntekijää.

Neuvotteluvelvoite on täyttynyt, kun neuvotteluja on käyty:

 • 14 päivää, jos työnantajan harkitsema irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen kohdistuu alle kymmeneen työntekijään.
 • 6 viikkoa, Jos työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään.

Kun neuvottelut ovat päättyneet, työnantaja tiedottaa ratkaisusta. Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle/viranhaltijalle henkilökohtaisesti KVTES:n lomautusilmoitusta koskevien määräysten mukaisesti vähintään yhtä kuukautta ennen lomautuksen alkamista.

 • Jos neuvottelujen päätyttyä olet lomautettavien joukossa, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi heti tai viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.
 • Jos sinut lomautetaan, toimi näin.

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu