tutkimus

Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia

Loimulaisten ansiotasossa ei merkittäviä muutoksia

Työmarkkinatutkimuksella kerätystä 4L-aineistosta laskettiin ensimmäistä kertaa Loimun jäseniä koskevia lukuja. Kaikkien loimulaisten keskipalkaksi tuli 4 113 euroa ja mediaaniksi 3 988 euroa.

Korkein palkkataso 4L-liittojen jäsenistä on Metsänhoitajaliiton ja Agronomiliiton jäsenillä. Metsänhoitajaliiton keskipalkka, 4 634 euroa, on hieman pienempi kuin Agronomiliiton jäsenillä, 4 679 euroa. Toisaalta Metsänhoitajaliiton jäsenten mediaanipalkka, 4 400 euroa, on suurempi kuin Agronomiliiton 4 300 euroa. LAL:n jäsenten keskipalkka oli 4 077 euroa ja mediaani 4 000. Matalin palkkataso on YKL:n jäsenillä, joilla keskipalkka on 3 893 euroa ja mediaanipalkka 3 800 euroa.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten palkansaajien ansiot nousivat vuoden 2016 heinä–syyskuun välisenä aikana 1,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kyselyn perusteella LAL:n jäsenten nimellispalkat keskipalkalla mitattuna ovat laskeneet hieman vuoden takaisesta, YKL:n jäsenten keskipalkat taas ovat nousseet hieman.

YKL:n jäsenten keskipalkka on pysynyt lähes ennallaan ja mediaanipalkka on kasvanut 1,2 prosenttia. LAL:n jäsenten nimellispalkat keskipalkalla mitattuna ovat laskeneet, tosin hyvin vähän eli 0,54 prosenttia vuoden takaisesta.

Metsänhoitajaliiton osalta keskipalkka on laskenut 4,6 prosenttia ja mediaani 2,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä lasku saattaa ainakin osittain selittyä sillä, että parempipalkkaiset jäsenet eivät ole vastanneet kyselyyn vuonna 2016 yhtä aktiivisesti kuin aikaisempina vuosina. Metsänhoitajaliiton osalta myös luotettavien vertailujen tekeminen kunta- ja yliopistosektorilta on vaikeaa alhaisten vastaajamäärien takia.

Kaiken kaikkiaan palkkakehitys on viime vuosina ollut hyvin maltillista.

 

Työmarkkinatutkimukset 2012 ja 2016

taulukko1

 

 

Palkka oli noussut

  • 48 prosentilla LAL:n jäsenistä
  • 40 prosentilla YKL:n jäsenistä
  • 40 prosentilla Metsänhoitaja­liiton jäsenistä
 

Palkka oli pysynyt ennallaan

  • 44 prosentilla LAL:n jäsenistä
  • 50 prosentilla YKL:n jäsenistä
  • 51 prosentilla Metsänhoitajaliiton jäsenistä
 

Palkka oli laskenut

  • 4 prosentilla LAL:n jäsenistä
  • 4 prosentilla YKL:n jäsenistä
  • 5 prosentilla Metsänhoitaja­liiton jäsenistä
 

Mitä kysyttiin?

Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot), joihin pyydettiin sisällyttämään myös luontoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo. Mahdolliset ylityökorvaukset, lomarahat ja omaisuustulot eivät sisälly kuukausiansioihin. Palkkauksen osalta tarkastelu kohdentuu vain niihin vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa oleviin jäseniin, jotka ovat kokoaikaisesti töissä.

Tämän kyselytutkimuksen perusteella ei voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ansiotason kehityksestä, koska tämän kaltaisiin kyselytutkimuksiin liittyy aina jonkin verran epävarmuutta. Ensinnäkin tutkimusten otokset vaihtelevat eri vuosien välillä: vastaajat eivät ole vuodesta toiseen samoja. Toiseksi otoskoot ovat sen verran pieniä, että tunnusluvuissa on väistämättä mukana jonkin verran epätarkkuutta. Nämä epävarmuustekijät on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa.

 

Tutkimuksen toteutus

Työmarkkinatutkimus toteutettiin vuonna 2016 vielä ns. 4L-liittojen yhteistyöllä eli Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL:n, Agronomiliiton, Metsänhoitajaliiton ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL:n kesken. LAL:n, YKL:n ja Metsänhoitajaliiton yhdistyttyä Loimuksi vuoden 2017 alusta saadaan vuodelta 2017 kerättyä koko Loimun jäsenkunnan tiedot yhdistävä työmarkkinatutkimus.

 

 

4L-liittojen kokonaiskuukausiansiot lokakuussa 2016, euroa kuukaudessa

taulukko2

 

Kokonaiskuukausiansiot työnantajasektorin mukaan

Koko Suomen palkansaajien ansio­kehityksessä oli vain pieniä sektorikohtaisia eroja. Yksityisellä puolella palkat nousivat 1,2 prosenttia, valtiolla 1,6 prosenttia ja kunnilla 1,0 prosenttia. Tämän työmarkkinatutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida tehdä kovin varmoja johtopäätöksiä ansiotason kehityksestä, koska vastaajat eivät ole vuodesta toiseen samoja, ja lisäksi vastaajamäärät ovat pieniä.

taulukko3

Vastausprosentit 2016 liitoittain

Työmarkkintutkimuksen vastausaktiivisuus jäi edellisvuotta matalammaksi. Vastausprosentit olivat AGRL 28,7 %, LAL 25,7 %, MHL 26,9 %, YKL 28,6 %

 

teksti Anna Melkas • kuvat IngImage

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.