arjavaris

Työttömyysturvaan tuli kiristyksiä

Vuoden alusta työttömyysturvaan tuli useita kiristyksiä ja muutoksia. Merkittävimpiä ovat ansiopäivärahan keston lyhentäminen, omavastuuajan pidentäminen sekä päivärahan tason alentaminen.

Ansiopäivärahakausi lyhenee

Ansiopäivärahaa maksetaan lähtökohtaisesti enintään 400 päivältä aiemman 500 päivän sijaan. Enimmäismaksuajasta vähennetään vielä 100 päivää silloin, kun henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria. Enimmäisaika on edelleen 500 päivää, jos henkilö on työssäoloehdon täyttäessään täyttänyt 58 vuotta ja työskennellyt vähintään viisi vuotta edellisten 20 vuoden aikana. Päivärahan 300/400/500 päivän enimmäisajan tultua täyteen työtön siirtyy Kelan työmarkkinatuelle.

Ansiopäivärahaa voidaan edelleen maksaa enimmäisajan täyttymisen jälkeen ns. lisäpäivinä, jos henkilö täyttää lisäpäivien myöntämiseen liittyvät syntymäaikaa koskevat edellytykset. Enimmäisajan lyhentämistä koskeva muutos ei koske henkilöitä, joiden enimmäisajan maksaminen on alkanut ennen 1.1.2017.

Omavastuuaika pitenee

Omavastuuaika, jolta päivärahaa ei makseta, asetetaan työttömyyden alkaessa ja silloin, kun ansiopäivärahan edellytyksenä oleva työssäoloehto täyttyy uudelleen ja enimmäismaksuaika alkaa alusta.

Omavastuuaika piteni aiemmasta viidestä seitsemään (7) päivään. Seitsemän arkipäivän omavastuuaika koskee henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Ansiopäivärahan suuruus alenee

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jolla kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 prosenttia vuoden 2016 tasosta. Tämä vaikuttaa ansiopäivärahan perusosaan, taitekohtaan ja lapsikorotuksiin. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavan korotetun ansio-osan määrä laskee.

Ilman korotettua ansio-osaa maksettavan ansiopäivärahan taso laskee työttömyyttä edeltävästä palkasta riippuen useimmalla 4–10 euroa. Lapsikorotukset laskevat enimmillään noin 1,70 euroa kuukaudessa.

Korotetun ansio-osan leikkauksen vaikutus on sitä suurempi, mitä suuremmat henkilön tulot ovat olleet ennen työttömyyttä. Vaikutus vaihtelee muutamasta kympistä satoihin euroihin kuukaudessa. Korotettua ansio-osaa maksetaan enää vain työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Aiemmin sitä on voinut saada myös pitkän työhistorian perusteella.

Muita muutoksia

Työvoimapoliittisten muutosten myötä TE-toimistot aloittavat työttömien määräaikaishaastattelut, työttömyyskassat alkavat maksaa liikkuvuusavustusta, työttömyysetuutta aletaan maksaa lyhytkestoisen päätoimisen yritystoiminnan ajalta, omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta enää kulukorvausta ja työn vastaanottovelvollisuus tiukentuu. Näistä löydät tarkempaa tietoa työttömyyskassan sivuilta www.erko.fi.

Parannuksia irtisanotun asemaan

Kiky-sopimuksen perusteella työnantajalle säädettiin uusia velvollisuuksia tilanteissa, joissa työnantaja irtisanoo työntekijöitä tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä. Uudet velvoitteet koskevat työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Irtisanottavan työntekijän työsuhteelta edellytetään vähintään 5 vuoden yhdenjaksoista kestoa työsuhteen päättymiseen mennessä.

Työnantajalla on em. edellytysten täyttyessä velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Ne periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja järjestää työntekijöille työsopimuslain mukaista työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, on myös jatkossa sisällytettävä yhteistoimintalain mukaiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Tällainen koulutus ei ole irtisanotulle verotettava etuus.

Työnantajalle tuli myös velvollisuus järjestää työterveyshuolto irtisanotulle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Myös tämä velvollisuus kohdistuu vain niihin työnantajiin, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Irtisanottavan työntekijän työsuhteelta edellytetään vähintään 5 vuoden yhdenjaksoista kestoa työsuhteen päättymiseen mennessä.

 

 

Arja Varis, Loimun edunvalvontapäällikkö

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.