Loimun toimisto

tiimi

Edunvalvontatiimissä on hyvä henki. Vasemmalta yksityissektorin neuvottelupäälliköt Hanna Lehtimäki ja Jukka Sippola, valtiosektorista vastaava edunvalvontapäällikkö Arja Varis ja yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Maija Arvonen. Kuvasta puuttuu kuntasektorin neuvottelupäällikkö Kirsi-Marja Valariutta.

 

Osaava tiimi valvoo loimulaisten etuja

Loimun jäsenten työmarkkinaedunvalvonnasta ja työsuhdeneuvonnasta vastaa viisihenkinen edunvalvontatiimi. Tiimin työ on lähtenyt vauhdilla käyntiin monien muutosten keskellä.

Kullakin työnantajasektorilla on oma neuvottelupäällikkönsä, yksityisellä sektorilla kaksi. Neuvottelupäälliköt ovat perehtyneet oman sektorinsa edunvalvontaan, sopimuksiin ja erityiskysymyksiin. Edunvalvontatiimin vetäjänä toimii edunvalvontapäällikkö, lakimies Arja Varis.

– Edunvalvontatiimin toiminta ja yhteistyö ovat lähteneet käyntiin aivan ihanasti. Meillä on hyvä henki ja töihin voi tulla iloisin mielin, Arja Varis kertoo.

– On todella hienoa, että meillä on Loimussa nyt tarjota jokaiselle sektorille asiantuntevat ja osaavat neuvottelupäälliköt. Tiiminvetäjänä voin sanoa, että olo on huoleton.

Hyvä niin, sillä työmarkkinoilla on meneillään ennen näkemättömiä muutoksia. Sote- ja maakuntauudistus muuttaa kunta- ja valtiosektoreilla työskentelevien tilanteen, mutta miten, se on vielä pitkälti epävarmaa. Yliopistosektorilla on tekeillä merkittäviä rakenneuudistuksia. Työnantajaa edustava EK on ilmoittanut irtisanovansa keskusjärjestösopimukset, ja kaikilla sektoreilla varaudutaan syksyn työmarkkinaneuvotteluissa liittokierrokseen.

Suuret muutoshankkeet työllistävät valtiolla

Ennen Loimua Arja Varis vastasi YKL:ssä kaikkien työnantajasektoreiden edunvalvonnasta ja työsuhdeneuvonnasta. Nyt hänellä on esimiestehtävän lisäksi vastuu valtiosektorista, ja hän toimii mm. Julkisalojen koulutettujen JUKOn valtion neuvottelukunnassa. Loimun jäsenkunnasta reilu viidennes on valtion palveluksessa.

Valtiolla tapahtuukin nyt enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin.

– Valtiosektorilla on menossa todella suuria muutoksia ja uudistuksia virastoissa ja laitoksissa, joissa loimulaisia jäseniä on töissä. Siellä on käynnissä niin yt-neuvotteluita, fuusioita kuin organisaatiomuutoksia. Koko sektorilla on meneillään todella isoja valtakunnallisia rakennemuutoksia, Arja Varis kertoo.

Sote- ja maakuntauudistus on yksi suurimmista hallinnon uudistuksista Suomen historiassa, ja sillä on vaikutuksensa myös loimulaisten työmarkkinatilanteeseen.

– Maakuntauudistuksen ja valtion aluehallintouudistuksen myötä ELY-keskukset ja aluehallintovirasto AVI:t lakkautetaan ja henkilöstö siirtyy osin maakuntiin ja osin uuteen valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto LUOVA:aan.

Varsinkin vasta perustettaviin maakuntiin siirtyminen tuntuu hypyltä tuntemattomaan. Toivottavasti maakuntiin saadaan vietyä valtiolla hyväksi todettuja neuvottelu- ja sopimuskäytäntöjä. –

Luottamusmiehet ovat todella kovilla tässä prosessissa, ja meidän tehtävänämme on olla heidän tukenaan. Näitä muutostilanteita varten on myös useita eri taustaryhmiä, jotka seuraavat tilannetta ja tukevat ja sparraavat luottamusmiehiä. Maaliskuussa toteutetaan mm. kenttäkierros, jolla ELY-keskuksissa työskenteleviä jäseniä infotaan ja tuetaan muutoksessa.

Arja Varis on työskennellyt valtion asioiden parissa YKL:ssä jo vuodesta 1999. – YKL:n jäsenet olivat töissä pääasiassa ympäristöpuolella. Loimu toi tullessaan paljon uusia virastoja. Tarkoitus onkin kevään mittaan käydä tutustumassa näihin minulle uusiin työpaikkoihin, joissa työskentelee loimulaisia – tutustua luottamusmiehiin ja samalla myös kunkin viraston tilanteeseen ja ongelmiin.

Kuntasektori suurten muutosten edessä

Loimun jäsenistöstä noin 8 prosenttia työskentelee kuntasektorilla. – Vaikka jäseniä on vain noin 900, yhteydenottojen määrä on yllättänyt alku vuoden aikana, kuntasektorin neuvottelupäällikkö Kirsi-Marja Valariutta kertoo. Ennen Loimua hän on hoitanut LAL:ssa kuntasektorin asiamiehen tehtäviä sekä YKL:ssä, Suomen arkkitehtiliitto Safassa ja Insinööriliitossa asiamiehen tehtäviä kaikilla työnantajasektoreilla. Kokemusta työsuhdeasioissa on kertynyt jo neljältä eri vuosikymmeneltä.

– Asiat ja ongelmat eivät kuitenkaan juuri poikkea LAL:in ajoilta. Kuntien ympäristötehtävissä toimivien ikuisuusongelmana näyttää olevan työn vaativuuteen nähden aivan liian alhaiseksi jäävä palkkaus. Työaikakäytäntöihin liittyviä yhteydenottoja on tullut ehkä tavallista enemmän.

Hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistukseksi tulee toteutuessaan koskettamaan yli 220 000 työntekijää. Loimun kuntasektorin jäsenistöstä reilusti yli puolet on sote- ja maa­kuntauudistuksen piirissä.

Maakuntauudistukseen liittyviä lakiesityspaketteja on tällä hetkellä lausuntokierroksella. – Ne sisältävät vielä useita ongelmakohtia, joista henkilöstön asema ei ole se vähäisin, Kirsi-Marja Valariutta toteaa.

– Muu­tos­­­­­­prosessi tulee olemaan pitkä ja vaatii ennen kaikkea sitä, että yhteistoimintalakia noudatetaan.

– Tässä vaiheessa emme vielä tiedä varmasti, millaisissa sopimus­rakenteissa henkilöstö tulee siirtymään maakuntiin. Oletettavaa on, että siirtyminen tapahtuu nykyisissä puitteissa, eli noudatettaisiin Kunnallista yleistä virka- ja työ­ehtosopimusta niin maakunnissa kuin niiden liikelaitoksissa ja yhtiöis­­sä valinnanvapauden siirtymä­kauden loppuun eli vuoteen 2023 asti. On myös huolehdittava siirtyvän henkilöstön eläkevakuuttamisen säilymisestä Kevan piirissä.

– Jos jotain saisi toivoa, niin etu­sijalle valmisteluissa pitäisi nyt asettaa ihmiset eikä yritykset. Erityistä huomiota on kiinnitettävä henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen muutoksessa, Kirsi-Marja Valariutta pohtii.

kirsiarja

Maakuntauudistuksesta seuraavien muutosten vaikutukset kunta- ja valtio­sektorin jäsenten tilanteeseen tuovat haasteita Kirsi-Marja Valariutan (vas.) ja Arja Variksen työhön lähitulevaisuudessa.

 

Kevään aikana seurataan myös aktiivisesti Kunnan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvän valvontakirjeen aiheuttamia toimia kunnissa. – KT Kuntatyönantaja on lähettänyt JUKOn valvontapyynnön johdosta kirjeen useaan kuntaan ja kunta­yhtymään sopimuksen soveltamisessa esiintyvien vakavien ongelmien korjaamiseksi.

– Syksyllä myös kuntasektorilla valmistaudutaan tulevaan liitto­kierrokseen. Luvassa on mielenkiintoinen ja värikäs työmarkkinasyksy.

Hallituksen suunnitelmat ravistelevat yliopistoja

Vajaa viidesosa loimulaisista työskentelee yliopistolla. Vuoden 2010 uudistuksessa yliopistojen asemaa ja toimintaa muutettiin radikaalisti, ne muuttuivat valtion virastoista julkisoikeudellisiksi laitoksiksi ja säätiöiksi. Nyt on luvassa lisää suuria muutoksia.

Loimussa yliopistosektorin edun­valvonnasta vastaa neuvottelu­päällikkö Maija Arvonen. – Tällä hetkellä yliopistosektorilla suurimmat ja merkittävimmät kysymykset liittyvät yliopistojen rakenteellisen kehittämisen suunnitelmiin, hän kertoo. – Lausuntokierroksella on paraikaa hallituksen esitys, jossa ehdotetaan mm. opetuksen uudistamista niin, että ”vähintään puolet” annettavasta opetuksesta olisi yliopiston omaa, ja loppu vajaa puolikas voisi olla opetusyhteistyönä tai vaikkapa ostopalveluina hankittua.

Lakiesitys on saanut ristiriitaisen vastaanoton. – Kysymys on koulutuspoliittisesti mullistavasta ratkaisusta, mutta siihen liittyy myös edunvalvonnan kannalta monta näkökulmaa, Maija Arvonen toteaa.

– On totta kai yliopiston henkilöstön kannalta merkittävä muutos, jos iso osa opetuksesta siirtyy esimerkiksi ammattikorkeakouluihin. Muutos on suuri myöskin opiskelijoiden kannalta.

– Rakenteellista kehittämistä tehdään myös alueellisesti, kuten Tampereella Tampere3-hanke ja Lappeenrannassa yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke. Niitä seurataan aktiivisesti ja yritetään vaikuttaa siihen, että henkilöstön näkökulma tulisi otetuksi huomioon ja että tarjolla on riittävästi tukea paikallisiin neuvotteluihin.

Ja totta kai myös yliopistosektorilla on edessä ensi syksyn neuvottelukierrokseen valmistautuminen.

– Tavoitteenasetteluja ei ole vielä aloitettu, ne tehdään kevään ja alkusyksyn aikana yhdessä JUKOn yliopistoneuvottelukunnassa.

Lisäksi Maija Arvonen vastaa yliopistosektoriin kiinteästi liittyvästä koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta ja vaikuttamistyöstä. Ennen Loimua hän vastasi yliopisto­sektorin edunvalvonnasta LAL:n asiamiehenä.

– Oma työni ei ole Loimun myötä muuttunut mitenkään valtavasti. Tietysti jäsenmäärä yliopistoilla on kasvanut, mutta se ei ole toistaiseksi näkynyt esim. työmäärässä, hän kertoo. – Tietysti omassa työyhteisössä työt on nyt organisoitu eri tavalla ja työyhteisön sisällä on uusia, erilaisia yhteistyökuvioita.

Yksityisen sektorin sopimusaloilla omat haasteensa

Suurin loimulaisten ryhmä, 40 prosenttia, työskentelee yksityisellä sektorilla. Toimialojen, yritysten ja tehtävien kirjo on laaja. Yksityisen sektorin edunvalvonnasta ja jäsenneuvonnasta vastaa kaksi neuvottelupäällikköä, Hanna Lehtimäki ja Jukka Sippola. Molemmat ovat tiiviisti mukana yksityisellä sektorilla työskenteleviä akavalaisia edustavan Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n toiminnassa. Suurimmat Loimun jäsenten yksityisen sektorin sopimusalat ovat kemianteollisuus ja metsäteollisuus.

Neuvottelupäällikkö Jukka Sippolan vastuulle Loimussa kuuluvat metsäala, kaupan ala ja elintarvikeala sekä yrityskehitysorganisaatiot. Jukka Sippola toimi aiemmin järjestöpäällikkönä Metsänhoitajaliitossa. Toimenkuvaan liittyy kiinteästi myös elinkeinopoliittista edunvalvontaa metsätaloudessa ja -teollisuudessa. – Metsäalalla toimin myös neuvottelijana metsäteollisuudessa, Metsähallituksessa, Suomen metsäkeskuksessa ja OTSO Metsäpalvelut Oy:ssä sekä Tapio-konsernissa. Lisäksi olen neuvottelijana Suomen Riistakeskuksessa, hän kertoo.

Metsäalalla Loimun toiminnan käynnistysvaihe olikin vauhdikas.

– Alkuvuosi oli varsin kiireinen, kun Tapio Oy:lle ja Tapio Silva Oy:lle eli Tapio-konsernille sorvattiin omaa työehtosopimusta työnantajan ilmoitettua irrottautuvansa metsäkeskuksen sopimuksesta, Jukka Sippola kertoo. – Tämä neuvottelutoiminta on edelleen osin kestävyyslaji. Viimeinen neuvottelurupeama kesti kahdeksan tuntia ja uusi työehtosopimus oli valmis kello 22 illalla.

Tapion työehtosopimus on Metsäkeskuksen sopimuksen lisäksi nyt toinen, joka on Loimun omissa nimissä. Kaikki muut loimulaisia koskevat sopimukset ovat akavalaisten neuvottelujärjestöjen eli Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n tai Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn nimissä. Lisäksi on aloja, joilla akavalaisille ei työnantajan vastustuksen takia ole saatu työehtosopimusta, kuten kaupan ala ja metsäteollisuus.

– Loimun alettua toimintansa on yllättänyt jäsenten työsuhdekysymyksiä tai -ongelmia koskevien yhteydenottojen määrä, Jukka Sippola kertoo.

Neuvottelupäällikkö, lakimies Hanna Lehtimäki aloitti työt Loimussa tammikuussa. Hän hoitaa Loimun yksityisen sektorin edunvalvontaa ja jäsenneuvontaa. Hanna Lehtimäki osallistuu YTN:n kemian sopimusalan taustaryhmän toimintaan. Yksityisellä laboratorioalalla hän on taustaryhmän toimintaa vetävä vastuuasiamies. Taustaryhmissä mm. asetetaan sopimusneuvottelutavoitteet ja tuetaan yrityskohtaista edunvalvontaa.

– Kuluvan kevään aikana työstetään tulevan liittokierroksen tavoitteet. YTN:n sopimuspoliittisessa työryhmässä onkin jo keskusteltu tavoitteista kaikille sopimusaloille, esille on otettu mm. tuntuvat palkankorotukset ja kilpailukyky­sopimuksen tuomien työajanpidennysten poistaminen kaikilta, hän kertoo. – Tämän lisäksi jokainen sopimusala määrittelee omat tavoitteensa. Kemian alalla tavoitteet saadaan valmiiksi varmaan jo toukokuussa, laboratorioalalla voi mennä syksylle.

Ennen Loimuun tuloaan Hanna Lehtimäki työskenteli vastaavanlaisissa tehtävissä Farmasialiitossa. Suurimpana erona hän näkee Loimun jäsenkentän moninaisuuden.

– Edellisessä työpaikassani huomattava osa jäsenistä oli töissä apteekissa, joten ongelmatilanteissa oli paljon yhtäläisyyksiä. Täällä Loimussa on todella monialainen ja moninaisissa työtehtävissä toimiva jäsenistö, johon tutustuminen on mielenkiintoista. Kysymyksiä voi tulla ihan mistä vaan, ja se tuo haastetta neuvontatyöhön.

Lakimiehenä Hanna Lehtimäki antaa myös tarvittaessa muiden sektoreiden neuvottelupäälliköille juridista apua. – Työskentely Loimussa on meille kaikille uutta, ja olemme vasta luomassa toimintatapoja ja käytäntöjä. Seuraan mielenkiinnolla, mitä muutos tuo tullessaan, Hanna Lehtimäki sanoo. – Edessä on myös erittäin jännittävä työmarkkina­vuosi. •

teksti JA KUVAT Anna Melkas

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.