Kiertotalous

kiertotalous

Tuotteista palveluiksi

Kiertotalous tarvitsee uusien teknologioiden ohella entistä parempaa palveluliiketoiminnan osaamista.

Laajassa CIRCWASTE-hankkeessa toteutetaan vuosina 2016–2023 noin kaksikymmentä jätehuoltoon ja kiertotalouteen kytkeytyvää osahanketta, joista yksi on muita osahankkeita hallinnoiva ja palveleva kiertotalouden palvelukeskus. Kokonaisbudjetti on 19 miljoonaa euroa.

Hankkeen vetäjä Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että CIRCWASTE on massiivinen hankerypäs, jonka ydin on valtakunnallisen jätesuunnitelman toteutuksessa. Tarkoituksena on saavuttaa eri jätelajien kierrätystavoitteet ja toisaalta vähentää jätteiden syntymistä.

Hankkeeseen on otettu myös laajemman kiertotalous-käsitteen alla olevia elementtejä, joilla vähennetään erilaisten materiaalien käyttöä muutenkin kuin vain kierrätyksellä. Keskeisenä tavoitteena on saada käynnistettyä uusia hankkeita, jotka vievät eteenpäin sekä kiertotalouden että jätesuunnitelman tavoitteita. Toiminta keskittyy neljälle ydinalueelle – Lounais-Suomeen, Keski-Suomeen, Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Karjalaan.

– Kierrätyksen ja materiaalien käytön tehostamisen lisäksi pyrimme vauhdittamaan sellaista uutta liiketoimintaa, jolla esimerkiksi perinteiset ostettavat tuotteet voitaisiin korvata erilaisilla palveluilla.

Hankkeen teemoja ovat muun muassa teollisuuden sivuvirtojen ja maa-ainesten tehokkaampi hyödyntäminen, mutta myös biomateriaaleihin liittyvät hyödyntämiskonseptit tilakohtaisia biokaasuvoimaloita myöten. Samoin edistetään esimerkiksi rakennusjätteiden ja muovien kierrätystä. Hankkeessa on sekä teollisuuden että yhdyskuntien jätteisiin liittyviä tavoitteita – esimerkiksi Keski-Suomessa kansalaisilta kerätään ideoita ihmisten sitouttamiseksi materiaalien aikaisempaa parempaan kierrättämiseen. Lisäksi luodaan yhteistyöverkostoja ja kerätään hyviä käytäntöjä, joita on tarkoitus levittää kaikkialle Suomeen.

vaatteita

 

Vain mielikuvitus rajana

Myllymaan mielestä kiertotalouden suurin työllistämispotentiaali on juuri palvelujen puolella – jossa vain mielikuvitus on rajana ja jossa tarvitaan innovoinnin ohella vahvaa markkinoinnin osaamista. Toki myös uusien kestävämpien, huollettavampien ja kierrätettävämpien tuotteiden innovoinnissa ja tuotannossa syntyy uusia työpaikkoja. Työpaikkoja syntyy ennen kaikkea palveluja rakentaviin start­up-yrityksiin. Samalla vanhoja töitä jää kehityksen mukana pois.

– Työnkuva siirtyy ja muuttuu. Kaikki merkit viittaavat siihen, että siirrymme kohti palveluistamista ja älyteknologian ja robotiikan hyödyntämistä. Haalarityöpaikat muuttuvat varmaan nekin työpöytä­työksi, ja uusiltakin aloilta löytyy eri koulutustason tehtäviä, Myllymaa sanoo.

– Kiertotalouden vaikutukset sulautuvat tässä osittain myös yleiseen automaation ja robotisaation valtavirtaan. Älytekniikan kehitys on ollut niin pysäyttämätöntä, että on hyvin todennäköistä, että trendi jatkuu. Sen vuoksi myös perin­teisten toimialojen kannattaa laajentaa tuotevalikoimaansa kohti palveluja. •

Kierrätä, älä kuljeta

Maamassojen turhasta kuljettelusta kannattaa päästä eroon.

Yhteiskuntasuunnittelun konsulttiyhtiö Ramboll on mukana Circwaste-hankkeessa kahdella osaprojektilla, joilla pilotoidaan jätemaiden, teollisuuden jätejakeiden ja kierrätysmassojen hyödyntämistä tierakentamisessa ja tutkitaan teollisuusalueella sijaitsevien pilaantuneiden sedimenttien stabilointia sideaineella, joka on tehty sementin sijasta teollisuuden jätejakeista. Niitä ovat esimerkiksi tuhkat, kuonat ja kipsit.

Kehitysjohtaja Pentti Lahtinen kertoo, että hankkeilla on vahva taloudellinen ja ympäristöllinen potentiaali.

– Syntyy merkittävää säästöä, jos rakennuksen tai tien alla olevaa savikkoa ei tarvitse kaivaa, kuljettaa pois ja läjittää jonnekin. Saman verran säästyy, kun soraa ei tarvitse kaivaa ja kuljettaa sen tilalle. Ja samalla säästetään suomalaista harjuluontoa ja säästytään kymmenien tuhansien rekkojen rallilta kaupunkialueilla ja niiden tuottamilta pienhiukkaspäästöiltä.

Ramboll on mukana konsulttina ja koordinaattorina monessa muussakin vastaavassa kehityshankkeessa.

– Kiertotalous on vahvasti tulossa infrarakentamiseen, ja sen seurauksena tulee myös uusia työpaikkoja joko nykyisiin tai uusiin yrityksiin. Olemme nyt selvässä nousukiidossa.

 

Kiertotalous 3/4

teksti Jussi-Pekka Aukia • Kuvat IngImage, Heikki Kivijärvi, Joonas Lumpeinen

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.