Hoitotahto

Lain mukaan jokaiselta hoitoa saavalta henkilöltä on saatava suostumus hänelle annettavaan hoitoon.johannatolppanen Aina potilas ei kuitenkaan pysty käyttämään tätä itsemääräämisoikeuttaan ja kommunikoimaan hoitohenkilökunnan kanssa. Tällaisen tilanteen varalta, jossa henkilö ei ole enää kykenevä antamaan omaa hoitoaan koskevaa suostumusta esimerkiksi onnettomuuden, vakavan sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi, on mahdollista etukäteen tehdä hoitotahto. Hoitotahdon tekeminen edellyttää, että henkilö ymmärtää hoitotahdon sisällön ja merkityksen, mutta laki ei suoraan edellytä muotomääräystä sen antamiselle.

Hoitotahto tulisi kuitenkin antaa tavalla, että se on myöhemmin luotettavasti todennettavissa. Kirjallinen hoitotahto, joka liitetään potilasasiakirjoihin tai potilaan kanssa käydyn keskustelun kirjaaminen potilasasiakirjoihin niin, että potilas voi sen itse varmentaa, ovat hyväksyttyjä tapoja hoitotahdon antamiselle. Hoitotahtoa on noudatettava henkilön mahdollisten läheisten vastakkaisista mielipiteistä huolimatta.

Käytännössä on havaittu, että hoitotahdon toteutumisessa on ollut toivomisen varaa. Mikäli hoitotahto tehdään edunvalvontavaltuutuksen yhteydessä, sovelletaan tuolloin myös hoitotahtoon edunvalvontavaltakirjan muotomääräyksiä. Olisi suositeltavaa, että henkilö voisi etukäteen keskustella hoitotahdon sisällöstä henkilön kanssa, jonka haluaa valtuuttaa hoitamaan myös henkilökohtaisia asioitaan taloudellisten asioidensa lisäksi. Tämä varmistaisi paremmin, että hoitotahdon mahdollinen myöhempi tulkinta vastaisi valtuuttajan tahtoa.

Hoitotahdossa voidaan antaa myös omaa hoivaa koskevia toiveita tilanteessa, jossa henkilö ei enää itse kykene ilmaisemaan tahtoaan. Hoivatahtoon voidaan kirjata tekijänsä elämänarvoja ja toiveita muun muassa hoitopaikasta, ravinnosta ja vakaumuksesta. Edunvalvojalla on velvollisuus mahdollisuuksien mukaan huomioida myös kirjallisen hoitotahdon toivomukset, tai hänet voidaan vapauttaa tehtävästään. •

Johanna Tolppanen asianajaja, varatuomari
Eversheds Asianajotoimisto Oy
www.eversheds.fi

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.