puurakentaminen

Puu liikkeelle!

Puurakentamisen toimenpideohjelmalla edistetään puun käyttöä rakentamisessa.

Nykyisen hallituksen ohjelman Biotalous ja uudet ratkaisut -painopistealueen ja Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeen kirjausten perusteella valtiovalta edistää puun käyttöä rakentamisessa. Rakentaminen on merkittävä puun loppukäyttökohde. Rakentaminen käyttää paljon energiaa ja materiaaleja, joten sitä on kehitettävä kestävämpään suuntaan erityisesti käytettyjen materiaalien osalta. Sinänsä mekaanisen puutuoteteollisuuden kehittäminen ja elinvoimaisena pitäminen on koko biotalouden kannalta avainasemassa, koska tukkien kaupasta metsänomistaja saa 2/3 kantorahatuloista, ja siten myös muu kuituvirta lähtee liikkeelle sellu- ja energian tuotantoon.

Puun käytön lisääminen edistää ilmastotavoitteiden toteutumista rakennuskantaan sitoutuvan hiilen ja elinkaaren aikaisten hiilidioksidipäästöjen osalta. Puuohjelmalle osoitettiinkin lisärahoitusta osana ilmastotoimia ensi vuoden budjetissa. Ilmasto- ja energiastrategian osana puuohjelma tulee jatkumaan vuoteen 2021. Rakentamiseen käytettävät puutuotteet sitovat hiiltä kauemmin kuin nopeammin kiertävät paperituotteet ja erityisesti energiajakeet. Osana kestävää metsien käyttöä on syytä tarkastella mihin materiaaleja käytetään, sekä mitä materiaaleja korvataan. Siten voidaan arvioida toimenpiteiden vaikuttavuus ilmaston kannalta. Vaakakupissa painavat tietysti taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Metsien tuotteiden vientikauppa on merkittävää, kuten ovat myös puun myyntitulot metsänomistajille. Kun puutuotteilla pystytään korvaamaan tuontituotteita, on taloudellinen positiivinen vaikutus kansantalouteen suurin.

Kiinnostus puuhun rakennusmateriaalina on voimakkaassa kasvussa maailmalla. Taustalla on erityisesti ilmastohaasteisiin vastaaminen. Ranskassa jo vuonna 2020 rakentamisen koko elinkaaren, eli mukaan lasketaan myös tuotteiden valmistus, aikaisia hiilidioksidipäästöjä rajoitetaan määräyksin. Tämä edellyttää, että kaikista rakennustuotteista on ympäristöseloste. Puurakentamisen ilmastoedut ovat kiistattomia, mutta haasteita on alan osaamisessa sekä ratkaisujen tarjonnassa. Tämä antaa mahdollisuuden suomalaisille yrityksille, jotka voivat ottaa merkittävän siivun kasvavasta liiketoiminnasta ja samalla puutuotteiden viennin jalostusarvo paranee. Samalla voidaan viedä muuta rakentamisen osaamista sekä muita rakennustuotteita. Vientitoiminnan edellytys on koetellut tekniset ratkaisut ja prosessit. Näitä pitää harjoitella kotimaassa. Ohjelma tukee käynnistyviä hankkeita rahoittamalla tutkimus- ja kehitystyötä sekä erityissuunnittelua.

puutalo

Yhteiskunnallisessa kehityksessä on useita suuntauksia, jotka tekevät tietä uusille ja hyvin moninaisille uusiutuville ratkaisuille. Yhtenä painopisteenä ohjelmassa on yhteistyö tiivistyvien kaupunkikeskustojen kanssa. Kaupunkimainen rakentaminen edellyttää puun käytön kehittymistä ja hybridiratkaisuja, jolloin esim. julkisivun materiaali voi puurakennuksessa olla muuta kuin puuta. Erityisesti se edellyttää kerrostalorakentamisen järjestelmien kehittymistä. Olemassa olevaan infrastruktuuriin rakentaminen hyötyy teollisen puurakentamisen ratkaisuista. Merkittävin etu on rakentamisen nopeus, jolloin häiriötä olemassa oleville asukkaille on vähemmän. Muita havaittuja hyötyjä ovat mm. meluttomuus, pölyttömyys, vähäinen rakennusjätteen määrä ja vähäisempi ajoneuvoliikenne. Lisäkerrosrakentamisessa nämä hyödyt korostuvat. Ohjelma rahoittaa mm. rakennusvalvonnoille suunnattua koulutusta puurakentamisesta sekä muuttuvista rakennusmääräyksistä.

Julkisen rakentamisen terveellisyyteen ja turvallisuuteen tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota valtiovallan toimesta. Puurakentamisen ohjelma edistää teollisen puurakentamisen ratkaisujen tunnettuutta julkisella sektorilla ja niihin liittyvää osaamista ohjeistuksen, koulutuksen sekä viestinnän kautta. Suomessa puurakentamisen laajentuminen kerrostalorakentamiseen etenee hitaasti, mutta varmasti. Rakennusmääräyskokoelman uusimisen myötä sääntelykapeikkoja lavennetaan. Osaamisen kehittämiseksi on vireillä toimenpiteitä, kuten rakennusinsinöörien täydennyskoulutusohjelma. Rakennusalan ammattilaisten asenteisiin on vaikeaa saada muutosta. Asenteet eivät muutu suoraviivaisesti tietoa lisäämällä. Muutos on mahdollista vain todellisten rakennushankkeiden kautta. Puurakennushankkeiden käynnistämistä vauhditetaan tiedonvaihdolla toteutetuista kohteista. Tässä julkiset rakennushankkeet, kuten hoitolaitokset sekä koulut, voivat olla esimerkkinä puun suosimisessa ja opin kartuttamisessa.

Puurakentamisessa on pöhinä päällä. Puisia rakennusosia valmistavia uusia yrityksiä on perustettu ja vanhat kasvavat. Teollisia puukerrostalon rakennejärjestelmiä on tarjolla useita. Määräykset mahdollistavat ja osaamista on karttunut. Teollisen rakentamisen edut on hankkeiden kautta osoitettu. Poliittinen sekä kansalaisten tuki on puun käytön lisäämisen puolella. Tehtävää on vielä kuitenkin paljon. Muutkin puun käyttömuodot kalusteista tarvekaluihin on syytä pitää mielessä. Muovia, terästä ja muita materiaaleja pitää järkevästi korvata biopohjaisilla siellä missä mahdollista. •

teksti ja kuvat Petri Heino, YM

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.