Työmarkkinatutkimuksen 2017 tuloksia

annamelkas 

Työmarkkinatutkimuksen 2017 tuloksia

Enemmistöllä palkka pysynyt ennallaan

Loimun jäsenten keskipalkka on noussut edellisestä vuodesta 1,85 prosenttia. Kokonaiskeskipalkan nousu johtuu yksityisellä sektorilla tapahtuneesta keskipalkan noususta.

Loimulaisten palkkakehitys näyttää kuitenkin hieman valoisammalta kuin kaikilla palkansaajilla keskimäärin.

Vastaava muutos kaikilla suomalaisilla palkansaajilla oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan keskimäärin 0,2 prosenttia. Yksityisellä sektorilla loimulaisten vastaajien keskipalkka nousi 4,79 prosenttia, kaikilla yksityisen sektorin palkansaajilla nousua oli 0,6 prosenttia. Julkisella sektorilla kaikkien palkansaajien nimellis­ansiot puolestaan laskivat, valtiolla 1,0 prosenttia ja kuntasektorilla 1,1 prosenttia. Loimun vastaavat luvut olivat 0,44 ja 0,18.

Kaikkien Loimun jäsenten keskipalkaksi tässä tutkimuksessa tuli 4 189 euroa kuukaudessa ja mediaaniksi 4 000 euroa.

taulukko6

Kuntasektorin palkkakehitys heijastelee sitä, että kuntatyönantaja ei juurikaan palkitse henkilökohtaisesta osaamisesta ja panoksesta. Henkilökohtaistan palkanosaa ei käytetä kannustimena, vaikka se on palkkaus­järjestelmissä täysin mahdollista. Yliopistolla taas vaikuttaa siltä, että uusissa työsuhteissa palkat asettuvat alemmalle tasolle kuin aiemmin. Tämä on linjassa myös työnantajan esittämien tilastojen kanssa.

 

 

Reilun kolmanneksen palkka noussut

Loimun jäsenistä 38 prosenttia vastasi, että palkka oli noussut edellisestä vuodesta, 59 prosenttia vastasi sen pysyneen ennallaan. 5 prosenttia puolestaan vastasi palkan laskeneen. Yksityisellä sektorilla palkat ovat nousseet 46 prosentilla vastaajista, yliopistolla 36 prosentilla ja kuntasektorilla 35 prosentilla. Valtiolla on selvästi vähiten niitä, jotka vastasivat palkkansa nousseen vuoden sisällä (26 %). 

Palkkakehitystä selittää pitkälti se, että yleiskorotuksia ei kilpailukykysopimuksen takia maksettu lainkaan. Aiempien vuosien työmarkkinatutkimusten mukaan yleisin syy palkankorotukselle on ollut yleiskorotus. Tässä tutkimuksessa taas yleisin syy palkankorotuksiin ovat henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvä korotus (37 %), uusi asema tai tehtävä saman työnantajan palveluksessa (20 %) tai siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen (18 %).

Palkoissa suuri hajonta

Loimulaisten palkkojen hajonta on huomattavaa. Sen henkilön kuukausipalkka, jonka alle jää 90 prosenttia Loimun kokoaikaisessa työsuhteessa olevista palkansaajista, on 5 700 euroa.  Se on 3 000 euroa suurempi kuin sen palkansaajan palkka, jonka alle jää 10 prosenttia palkansaajista. Palkkojen hajonnassa ei ole merkittäviä eroja edelliseen vuoteen verrattuna.

Loimun jäsenten palkat poikkeavat toisistaan huomattavasti työnantajasektorin, toimialan ja koulutustaustan mukaan. Korkein palkkataso on edellisen vuoden tapaan valtiolla, jossa mediaanipalkka on 4 200 euroa kuukaudessa (4 170 € vuonna 2016). Yksityisellä työskentelevien mediaanipalkka on 4 104 euroa (4 040 € vuonna 2016). Kuntasektorilla työskentelevien mediaanipalkka on 3 639 euroa ja se on pysynyt samana edellisestä vuodesta. 

Yliopistolla mediaanipalkka on matalin eli 3 200 euroa, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna (3 300 € vuonna 2016). Loimun yliopistosektorilla työskentelevistä vastaajista valtaosa on luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneita, ja heistä lähes kolme neljäsosaa määräaikaisessa työsuhteessa.

Koulutusalan mukaan tarkasteltuna korkein palkkataso on metsätieteellisen koulutuksen saaneilla, keskipalkka 4 838 euroa kuukaudessa ja mediaani 4 396. Tämä selittyy pitkälti sillä, että suurin yksittäinen metsätieteellisen tutkinnon suorittaneita työllistävä toimiala on metsäteollisuus, jolla on muita teollisuudenaloja korkeampi palkkataso. Metsätieteellisen tutkinnon suorittaneista kaikkein korkein palkkataso on metsäekonomisia aineita opiskelleilla, keskipalkka 5 873 ja mediaani 5 000 euroa. Heidän osuutensa koko Loimun vastaajajoukosta oli kuitenkin melko pieni (N=81). 

Luonnontieteellisen koulutuksen saaneista suurin ryhmä työskentelee yksityisen sektorin palveluksessa. Heistä eniten on työllistynyt lääketeollisuuden ja kemianteollisuuden toimialoille, joiden palkkatasot eivät juuri eroa toisistaan. Keskipalkka on reilut 4 780 euroa ja mediaani noin 4 500 euroa kuukaudessa. 

Ympäristötieteellisen koulutuksen saaneilla on Loimun jäsenistä matalin palkkataso, heidän keskipalkkansa on 3 849 ja mediaani 3 670 euroa kuukaudessa. Suurin osa on julkisen sektorin (valtio- ja kunta-) palveluksessa, heistä valtion palveluksessa työskentelevillä on huomattavasti korkeampi palkkataso kuin muilla sektoreilla, keskipalkka 4 302 ja mediaani 4 200 euroa kuukaudessa. Yksityisellä sektorilla suurin yksittäinen työllistävä toimiala on suunnittelu- ja konsulttiala, jolla palkkataso on merkittävästi muita toimialoja matalampi. Keskipalkka suunnittelu- ja konsulttialalla on 3 402 ja mediaani 3 360 euroa kuukaudessa. 

Klikkaa taulukkoa:

taulukko7

taulukko8

Asiantuntijoita ja keskijohtoa

Valtaosa loimulaisista työskentelee asiantuntijatehtävissä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä. Erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevillä on korkeampi palkkataso kuin alemman keskijohdon tehtävissä. Alemman ja ylemmän keskijohdon tehtävissä työskentelee noin joka 7. vastanneista, 

Ylimmissä johtotehtävissä työskentelevien keskipalkka on 7 607 euroa kuukaudessa ja mediaani 7 500. Kyselyyn vastanneista tähän ryhmään kuului alle 2 prosenttia.

Klikkaa taulukkoa:

taulukko9

Määräaikaisen euro on 74 senttiä

Kokoaikaisessa työsuhteessa olevista loimulaisista 26 prosenttia on määrä-aikaisessa työsuhteessa, suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Palkkaerot vakituisten ja määräaikaisten välillä ovat suuret. 

Mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa olevilla on 4 282 euroa ja määräaikaisessa työsuhteessa 3 181 euroa. Määräaikaisen työntekijän palkka on siis 74 prosenttia vakituisessa työsuhteessa olevan työntekijän palkasta, mikä on saman verran kuin edellisenäkin vuonna. 

Eniten määräaikaisia työsuhteita on yliopistoissa, noin 70 prosenttia. Pienin suhteellinen määräaikaisten osuus on yksityisellä sektorilla, noin 11 prosenttia.

Naiset matalammin palkatuissa tehtävissä

Kyselyyn vastanneista loimulaisista naiset ovat sijoittuneet selvästi pienempipalkkaisiin tehtäviin kuin miehet. Tämä ero on nähtävissä myös vastavalmistuneiden vastaajien palkkatasoissa. •

Klikkaa taulukkoa:

taulukko12

Tutkimuksen epävarmuustekijät

Tämän kyselytutkimuksen perusteella ei voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ansiotason kehityksestä, koska tämänkaltaisiin kyselytutkimukseen liittyy aina jonkin verran epävarmuutta. Ensinnäkin tutkimusten otokset vaihtelevat eri vuosien välillä: vastaajat eivät ole vuodesta toiseen samoja. Toiseksi otoskoot ovat sen verran pieniä, että tunnusluvuissa on väistämättä mukana jonkin verran epätarkkuutta. Nämä epävarmuustekijät on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa.

 

 

Tunnusluvut

Taulukoissa on käytetty tilastollisina tunnuslukuina palkan aritmeettista keskiarvoa (keskipalkka) sekä ns. fraktiileja, joita ovat F10, F25, F50 (mediaani), F75 ja F90. Kun jonkin ryhmän vastaajien tiedot asetetaan palkan suuruuden mukaan järjestykseen, niin alle F90 palkkaa ansaitsevia on 90 prosenttia ja tätä enemmän ansaitsevia 10 prosenttia ryhmästä. F90:n ja F10:n rajaamalle tuloalueelle sijoittuu siis 80 prosenttia ryhmän palkansaajista. Mediaanipalkkaa (F50) vähemmän ja enemmän ansaitsevia on yhtä paljon.

 

 

Mitä kysyttiin?

Loimun vuosittain toteutettavassa työmarkkinatutkimuksessa selvitettiin mm. jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot) lokakuulta 2017, joihin pyydettiin sisällyttämään myös luotoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo. Mahdolliset ylityökorvaukset, lomarahat ja omaisuustulot eivät sisälly kuukausiansioihin. Palkkojen osalta tarkastelussa ovat mukana vain ne vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat jäsenet, jotka ovat kokoaikaisesti töissä.

 

 

Tutkimuksen toteutus

Työmarkkinatutkimus toteutettiin vuonna 2017 yhteistyössä Agronomiliiton kanssa. Tutkimuksen toteutuksesta ja tulosten analysoinnista vastasi Taloustutkimus Oy. Kyselylomake lähetettiin kaikille Loimun varsinaisille jäsenille, joilla oli jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite. Vastausprosentiksi tuli 31.

 

 

Lisää työmarkkinatutkimuksen tuloksia seuraavassa numerossa.

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.