kirsimariavalariutta

Kuntasektori päänavaajana julkisella sektorilla

Kunta-alan neuvottelutulokset syntyivät tiukan väännön jälkeen 8. helmikuuta 2018. Vahvistus sopimuksille saatiin vasta 6.3.2018, koska Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn hallitus panttasi sopimusten lopullista hyväksymistä tukitoimena, kunnes yliopistosektorin työriita ratkesi.

Kaikki kuntasopimukset eli Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS ja Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työ-ehtosopimus OVTES ovat voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Kuntasektorin palkansaajajärjestöt tavoittelivat liittokierroksella palkankorotuksia, jotka vastaisivat yksityisen puolen sopimusten tasoa ja pitäisivät sisällään reilut yleiskorotukset. Molemmat tavoitteet saavutettiin. Palkankorotukset noudattavat liittokierroksen aikana muodostunutta yleistä linjaa. 

Sopimuskauden ensimmäinen sekalinjainen yleiskorotus toteutetaan 1.5.2018. Korotus on 1,25 prosenttia, kuitenkin vähintään 26 euroa. Euromääräisenä korotus maksetaan 2 080 euron kuukausipalkkaan saakka. Sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena. 1.4.2019 maksetaan 1 prosentin suuruinen yleiskorotus. 

OVTES:ssä yleiskorotuksissa on pieniä eroja johtuen sopimuksen rakenteellisista erityispiirteistä sekä sopimukseen tulevista tekstimuutoksista.

Paikallisesti sovittava järjestelyerä 1.1.2019

KVTES:n palkkasummasta 1,2 prosentin suuruinen erä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin. Palkkahinnoittelun ulkopuolisia käsitellään järjestelyerien jaossa omana ryhmänään. Jos luottamusmiehet ja työnantaja eivät pääse sopimukseen erien kohdentamisesta, päätös jää työnantajalle.

Lomarahaleikkaukset kompensoidaan kerta-erällä

Viimeiseen asti neuvotteluja hiertänyttä, kiky-sopimuksella tehtyjen lomarahaleikkausten kompensoimista jouduttiin painostamaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla. Lopulta saatiin osittainen korvaus tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän nimellä. Kertaerä, joka on 9,2 prosenttia kuukausipalkasta, maksetaan tietyin edellytyksin kaikille tammikuussa 2019. 

Työaikamuodon muutos 37,5 tunnin viikkotyöaikaan

KT Kuntatyönantajat on jo pitkään halunnut yksinkertaistaa KVTES:n työaikamuotoja ja se toikin heti neuvottelujen alkuvaiheessa pöytään esityksensä 37,5 tunnin työaikamuodon poistamisesta. Vaikka JUKO ja Loimu muiden vakavalaisten liittojen kanssa vastustivat viimeiseen asti esitystä, sen poistaminen neuvottelupöydältä ei onnistunut. Saimme kuitenkin vastustuksella puolitettua työnantajan esittämän työajan lisäyksen ja nostettua siitä maksettavaa palkkakompensaatiota. 

37,5 tunnin viikkotyöaikaa tehneiden työaika pitenee 38 tuntiin 15 minuuttiin 7.5.2018 alkaen. Työajan pidennys kompensoidaan 2,4 prosentin korotuksella 30.4.2018. Työaikamuodon muutoksen yhteydessä myös vuorokautinen ylityö tulee korvattavaksi.  Tämä on selkeä parannus niille, joiden työaika nyt muuttuu. 

Uudet työaikamääräykset 

KVTES:n uusilla työaikamääräyksillä ratkaistaan nk. täyttöongelma, eli ’mustaan aukkoon’ häviävät työtunnit. Loimun jäsenkentässä ongelma on koskenut lähinnä 37,5 tunnin viikkotyöaikaa noudattavia. Keskeytyneen työaikajakson määräykset on nyt kirjattu kaikkiin KVTES:n työaikamuotoihin.

Pieniä, mutta tärkeitä parannuksia!

Tilapäiseen hoitovapaaseen saatiin parannus. Kotiin voi jäädä hoitamaan alle 12-vuotiasta sairasta lasta neljäksi päiväksi. Aiemmin ikäraja oli 10 vuotta. Tilapäinen hoitovapaan ajalta maksetaan varsinainen palkka enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä.

  • Palkallinen isyysvapaa pitenee 6 päivästä 12 päivään
  • Mahdollisuus vaihtaa lomaraha lomarahavapaaksi tietyin edellytyksin
  • Sairausajan palkkaa ei enää peritä takaisin, jos henkilö on saanut työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan takautuvasti

Palkkaohjelma

Lisäksi sovittiin erillisestä palkkaohjelmasta, joka sisältää kuntien ja yksityisen sektorin ansiokehitys- ja ansiotasoerojen selvityksen ja sitä seuraavan neuvotteluvaiheen.  Neuvotteluvaiheessa on tarkoitus sopia mahdollisista palkkauksellista takamatkaa korjaavista toimista.

Sopimuskohtaiset ratkaisut löytyvät yksityiskohtaisemmin Loimun verkkosivuilta:
www.loimu.fi/Työsopimus/Töissä kunnalla

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.