Loimun työmarkkinatutkimuksen 2017 tuloksia

annamelkas

Urakehitykseensä tyytyväisiä asiantuntijoita

Loimulaiset ovat sijoittuneet työelämässä hyvin ja osaavat myös arvostaa sitä. Sitoutuminen omaan työhön näkyy työajan venymisenä, ja yli puolet kokee työtahdin kiristyneen viime vuosina.

Työmarkkinatutkimukseen vastanneista Loimun jäsenistä yhteensä 72 prosenttia työskentelee erilaisissa asian­tuntijatehtävissä, ja ne on kyselyssä jaettu kolmeen tasoon. Erilaisissa johtotehtävissä työskentelee kaikkiaan 21 prosenttia Loimun jäsenistä, ja ne on jaettu neljään tasoon. Ylimmässä johdossa työskentelee vain 2 prosenttia vastanneista. Eniten erilaisissa johtotehtävissä työskentelevät metsätieteellisen koulutuksen saaneet (29 %). 

Loimun jäsenten työtehtävien suurimman ryhmän muodostaa tieteellinen tutkimus, jonka parissa työskentelee 19 prosenttia. Luonnontieteitä opiskelleiden työtehtävien suurimman ryhmän muodostaa tieteellinen tutkimus (21 %), metsätieteitä opiskelleiden suunnittelu-, ohjaus- ja kehitystehtävät (17 %). Ympäristötieteitä opiskelleiden suurimmat työtehtäväryhmät ovat suunnittelu-, ohjaus ja kehitystehtävät (15 %) sekä tieteellinen tutkimus (14 %).

Vastanneista 60 prosenttia arvioi, että nykyiset työtehtävät vastaavat hyvin omia uratavoitteita, ja huonosti 8 vain prosenttia. Tyytyväisimpiä olivat johtotehtävissä ja ylemmässä keskijohdossa työskentelevät. Luonnontieteellisen koulutustaustan vastaajat olivat jonkin verran tyytyväisempiä omien uratavoitteidensa toteutumiseen kuin metsä- ja ympäristötieteellisen alan vastaajat.

Sovittu työaika ylittyy

Vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevista loimulaisista 83 prosentilla on työsopimuksessa määritelty tai muuten sovittu työaika. Valtiolla työskentelevistä lähes kaikilla on työsopimuksessa määritelty tai muuten sovittu työaika, kun taas yliopistolla työskentelevistä vain hieman alle puolella.

Ylimpään johtoon kuuluvista vain 27 prosentilla on työsopimuksessa määritelty tai muuten sovittu säännöllinen työaika, johdosta 70 prosentilla, ylemmällä keskijohdolla 84 ja alemmalla keskijohdolla 94 prosentilla. 

Kokoaikatyötä tekevillä keskimääräinen työsopimuksessa tai muutoin määritelty viikkotyöaika on 36,8 tuntia. Lyhimmät työajat ovat valtiolla ja pisimmät yksityisellä sektorilla. Enemmistöllä (71 %) loimulaisista on liukuva työaika, ja valtaosa heistä (92 %) voi halutessaan pitää kertyneitä saldotunteja kokonaisina vapaapäivinä. Loimun jäsenistä kolmanneksella on käytössä työaikapankki, valtiolla työsken­televillä noin puolella, mutta yliopistolla vain 8 prosentilla.

Kyselyyn vastanneiden loimulaisten todellinen työaika on kuitenkin 38,9 tuntia eli noin 2 tuntia keskimääräistä sovittua säännöllistä työaikaa pidempi. Todellisen työajan mediaani on kunnalla työskentelevillä 38 tuntia, yksityisellä 40 tuntia, valtiolla 37,5 tuntia ja yliopistoilla 38,5. 

Loimun jäsenet tekevät siis keskimäärin 1,5 tuntia viikossa ns. harmaata ylityötä, eli työtä, jota ei kirjata työaikakirjanpitoon. Eniten kirjaamatonta ylityötä tehdään yliopistolla, noin 2,3 tuntia viikossa. Harmaata ylityötä kertyy näin keskimäärin suunnilleen kaksi työviikkoa vuodessa.

Ylitöiden tekeminen on yleistä: vain 24 prosenttia ilmoittaa, että ei tee yliöitä lainkaan. Lainmukaista korvausta ylitöistä maksetaan huonoiten yliopistosektorilla, jolla 60 prosenttia ei saa ylitöistä minkäänlaista korvausta rahassa tai vapaana.

Loimun jäsenistä 46 prosenttia pitää työmäärää ajoittain liian suurena, jatkuvasti liian suurena työmäärää pitää 12 prosenttia. Vastaajista 57 prosenttia kokee työtahdin kiristyneen viime vuosina. Työuupumusta vastaa kokeneensa 40 prosenttia. Vakavia ongelmia kokee kuitenkin hyvin harva.

Kaikille ei tullut kiky-pidennystä

Kilpailukykysopimuksessa sovittua työajanpidennystä ei toteutettu kaikilla työpaikoilla. Vastanneista 79 prosentin työpaikalla toteutettiin ns. kiky-pidennys kokonaisuudessaan, kun taas 17 prosenttia vastaa, että sopimusta ei toteutettu. Kilpailukykysopimus toteutettiin lähes kaikkien työpaikoilla kunta- ja valtiosektorilla, yliopistoissa työajanpidennys toteutettiin 85 prosentilla. Yksityisellä sektorilla työajanpidennys toteutettiin kokonaisuudessaan vain 65 prosentin työpaikalla. •

graafit

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.