Loimun tulevaisuus -jäsenkysely

arvokuva

Jäsenkyselyssä vastaajia pyydettiin nimeämään kolme tärkeintä arvoa Loimun toiminnassa. Tärkeimmiksi nousivat tasa-arvo, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Lisää arvoista Loimu-lehden seuraavassa numerossa.

 

Loimun tulevaisuus -jäsenkysely

Ammatillista arvostusta ja työllisyyden edistämistä

Jäsenkyselyn tuloksista nousi esille selkeitä arvoja ja priorisointeja viitoittamaan Loimun tulevaisuustyötä.

Jäsenille tarjottiin mahdollisuus vaikuttaa Loimun tulevaisuuden suuntaan ja sisältöön vastaamalla Loimun tulevaisuus -jäsenkyselyyn 2018. Minkälainen reilun vuoden toiminnassa ollut liitto jäsentensä mielestä on? Mihin toimintaa pitäisi tulevaisuudessa suunnata?

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköposti-informoituna internet-kyselynä 16.3.–10.4.2018. Tutkimukseen vastasi 1 590 jäsentä. Kiitokset kaikille vastanneille!

Kuinka hyvin Loimu tunnetaan?

Loimun tunnettuus jäsenistön keskuudessa on kohtalaisella tasolla. Yli puolet jäsenistöstä tuntee liiton kohtalaisesti ja noin kolmannes hyvin tai erittäin hyvin. Heikosti tuntevia on 15 prosenttia.

Tärkein tiedotuskanava jäsenistölle on sähköpostilla toimitettava jäsenkirje. Toiseksi tärkein tietolähde on Loimu-lehti ja kolmanneksi tärkein Loimun verkkosivut. Erot ovat selvät näiden suhteen. Sosiaalisen median kanavat on selvästi vähiten tärkeä jäsenkunnan tiedonsaannin kannalta.

Minkälainen liitto Loimu jäsenkuntansa silmissä on?

Jäsenistö näkee Loimun ja sen toiminnan laadukkaana, monipuolisena, hyvin suunniteltuna ja hyvin jäsenkuntaa palvelevana. Toiminta on hyvin johdettua ja Loimu kantaa vastuuta jäsenistön toimeentulosta ja menestyksestä, on aktiivinen ja dynaaminen.

Melko hyvätasoisen tuloksen Loimu saa myös innovatiivisena toiminnan kehittäjänä, kotoisana ja läheisenä yhteisönä sekä Loimun jäsenyydestä ylpeydenaiheena.

Arvosanat Loimun toiminnalle jäsenyys-, työ- ja virkasuhde- sekä palkka- ja uraneuvonta-asioissa ovat hyvällä tasolla. Yli puolet arvionsa antaneista antaa erinomaisen tai erittäin hyvän arvosanan.

Mihin meidän pitää toimintaamme suunnata?

Kyselyllä luodattiin myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen osa-alueiden tärkeysjärjestystä jäsenille. 

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kohteista erottuu kaksi osa-aluetta muita tärkeämpinä: Loimun ammattialojen arvostuksen lisääminen sekä loimulaisten toimialojen toimintaedellytyksiin vaikuttaminen.

Tuloksista erottuu myös kaksi muita selvästi vähemmän tärkeää osa-aluetta: koulutusmääriin vaikuttaminen ja jäsenkunnan yhteisöllisyyden vahvistaminen. 

Työmarkkinaedunvalvonnan osa-alueista tärkeimpinä pidettiin työllisyyden edistämistä, palkkatasoa ja palkankorotuksia. Lähes yhtä tärkeitä olivat kuitenkin työttömyysturvan puolustaminen sekä työhyvinvointi ja työssäjaksaminen. •

Tutustu jäsenkyselyn tuloksiin Loimun verkkosivuilla: www.loimu.fi/loimuntulevaisuus

Teksti: Anna Melkas, viestintäpäällikkö, tutkimusvastaava 

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.