kampus

Laadulliset mittarit työkaluiksi metsäalan yliopistokoulutuksen kehittämiseen

Koulutuksen työelämävastaavuus ja valmistuneiden laadullinen työllisyys ovat keskeisiä koulutuksen arviointikriteerejä, joiden seurantaan tarvitaan luotettavat ja ajantasaiset mittarit. Opetus- ja kulttuuriministeriön laadullisen työllisyyden kehittämisryhmä (2017) totesi, että työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin sekä koulutuksen antamien valmiuksien riittävyys koko työuralle ovat keskeisimpiä koulutuksen tavoitteita.

Metsäalan koulutuksen ja työn välistä vastaavuutta sekä saavutettuja oppimistuloksia arvioivaa mittaristoa on kehitetty Työtehoseuran (TTS) hankkeissa vuodesta 2010 alkaen. Mittaristotyöhön osallistuivat laajasti ja aktiivisesti metsäalan oppilaitokset sekä työnantajien ja sidosryhmien edustajat. TTS toteutti metsäalan yliopistokoulutuksen oppimistulosten ja laadullisen työllisyyden arvioinnin vuonna 2017 kolmannen kerran. Tuoreimmassa mittauksessa kohderyhmänä olivat vuosina 2011–2015 valmistuneet metsätieteiden maisterit. Metsäalan koulutuksessa tehtyä mittarityötä voidaan soveltaa myös muiden koulutusalojen tuloksellisuuden ja työelämävastaavuuden arviointiin.

Laadullinen työllisyys keskeinen koulutuksen tuloksellisuuden mittari

Vuosina 2011–2015 valmistuneet metsätieteiden maisterit työllistyivät hyvin (84 % työssä, lisäksi 2 % yrittäjinä ja 1 % apurahalla), mutta metsäalalle työllistyneiden osuus jäi vuoden 2017 mittauksessa 57 prosenttiin. Koulutusta sisällöllisesti vastaavaan työhön metsäalalle sijoittui vain kolmasosa. Muilla aloilla työskentelevät (27 %) metsätieteiden maisterit sijoittuivat laajasti eri tehtäviin, mm. kulttuuri-, kasvatus- ja sosiaalialoille. Laadullinen työllisyys on tulevaisuudessa entistä keskeisempi koulutuksen tuloksellisuutta arvioitaessa.

Oppimistulosten arviointi tehtävä koulutusala­kohtaisesti

Työllisyyden lisäksi valmistumisvaiheen mittari tuottaa tietoa oppimistuloksista niin alan substanssiosaamisesta, akateemisista taidoista kuin yleisistä työelämätaidoista. Mittarissa mukana olevat osaamisalueet valittiin yhteistyössä oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa kuvaamaan parhaalla mahdollisella tavalla metsäalalla ja laajemminkin työelämässä tarvittavaa osaamista. 

Metsätieteiden yliopistokoulutuksessa oli vuoden 2017 mittauksen perusteella eniten kehitettävää esimiestaitojen, yrittäjyysosaamisen, myynti- ja markkinointitaitojen sekä asiakaspalvelutaitojen kohdalla. Nämä osaamisalueet ovat keskeisiä koulutusta vastaaviin erityisasiantuntijatehtäviin työllistymisessä.

Alakohtainen oppimistulosten mittaaminen antaa koulutukselle arvokasta ja ajantasaista tietoa kehittämistyöhön. Mittarista saatu vastaajapalaute auttaa myös tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoittamisessa ja suuntaamaan jatko- ja täydennyskoulutusresursseja oikealla tavalla. •

 

Metsätieteiden maistereiden työllisyys vuonna 2017 (n=102)

 kuvio

Lisätietoja: TTS Tulosjulkaisu
http://www.tts.fi/files/439/MMM_2011-2015_raportti.pdf

 

Kehittämistyötä rahoittavat: Metsämiesten säätiö ja Maa- ja metsätalousministeriö

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.