janet

 

Työttömyysturvan lyhyt oppimäärä

Työttömyysturvaetuuksia haetaan omalta työttömyyskassalta.

 

TYÖTTÖMYYSTURVA

Työttömän työnhakijan perustoimeentulo työttömyyden aikana turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Näistä molemmista käytetään nimitystä työttömyysetuus.

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA

Työttömyyspäivärahalla tarkoitetaan sekä peruspäivärahaa että ansiopäivärahaa. Peruspäivärahan maksaa Kela ja ansiopäivärahan työttömyyskassa. Työttömyyspäivärahaa voi saada 17–64-vuotias henkilö, joka asuu Suomessa ja on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Lisäksi henkilön tulee täyttää työssäoloehto, olla työkykyinen ja hakea kokoaikatyötä. Nämä perusteet maksamiselle ovat samat niin peruspäivärahan kuin ansiopäivärahankin osalta, mutta ansiopäivärahan maksaminen edellyttää lisäksi työttömyyskassan jäsenyyttä.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan 300, 400 tai 500 päivältä. Jos työhistoriaa on yli 3 vuotta, kesto on enintään 400 päivää. Työttömyyspäivärahaa maksetaan 500 päivältä sellaiselle henkilölle, jonka työssäoloehto on täyttynyt hänen täytettyään 58 vuotta ja jolla on työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. 

TYÖMARKKINATUKI

Jos työtön työnhakija on saanut työttömyyspäivärahaa 300, 400 tai 500 päivän enimmäisajan tai hän tulee ensi kertaa työmarkkinoille tai hän ei täytä työssäoloehtoa, hänelle voidaan maksaa työmarkkinatukea. Työmarkkinatuki on tarveharkintainen etuus, mikä tarkoittaa sitä, että oikeus työmarkkinatukeen on vain niillä henkilöillä, jotka ovat taloudellisen tuen tarpeessa. Työmarkkinatuen kestoa ei ole rajoitettu. Työmarkkinatuki on peruspäivärahan suuruinen eli 32,40 euroa päivässä ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa.

TYÖTTÖMYYSTURVAN AKTIIVIMALLI

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan 1. tammikuuta 2018. Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys. Säilyttääkseen työttömyysetuuden ennallaan työttömän työnhakijan on tarkastelujakson aikana joko tehtävä 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava yritystoiminnassa 241 euroa tai oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa tai eräissä muissa työllistymistä edistävissä toimenpiteissä.

SOVITELTU TYÖTTÖMYYSETUUS

Jos henkilö tekee osa-aikaista työtä tai saa tuloa yritystoiminnasta, palkka sovitellaan päivärahan tai työmarkkinatuen kanssa. Tuloilla on vaikutusta päivärahan määrään vasta suojaosan ylittyessä. Suojaosa on 279 tai 300 euroa riippuen sovittelujakson pituudesta. Mikäli suojaosa ei ylity, maksetaan päiväraha täytenä. Työstä saadun palkan ja sovitellun ansiopäivärahan yhteismäärä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin työttömyyttä edeltävän palkan määrä. 

TYÖTTÖMYYSETUUKSIEN HAKEMINEN

Ansiopäivärahaa haetaan omalta työttömyyskassalta. Loimun jäsenet ovat pääsääntöisesti vakuutettuina Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa. Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea haetaan Kelalta. Työttömyyskassa ja Kela saavat TE-palveluilta hakemuksen ratkaisemiseen tarvittavan työvoimapoliittisen lausunnon. Työttömyysetuutta voi hakea ensimmäisen kerran, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 2 viikkoa. 

TYÖTTÖMYYSETUUSPÄÄTÖKSISTÄ VALITTAMINEN

Kelan tai työttömyyskassan päätökseen voi hakea muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta. Päätöksessä kerrotaan, miten siihen voi hakea muutosta ja mihin valituskirjelmä tulee toimittaa. Vuonna 2017 keskimääräinen käsittelyaika sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa oli 8 kuukautta. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen. Kannattaa muistaa, että TE-toimiston antamasta työvoimapoliittisesta lausunnosta ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.

 

Kysytyimmät kysymykset:

 

1. Mitä karenssi tarkoittaa?

Karenssi tarkoittaa korvauksetonta aikaa, jolloin työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Karenssin pituus vaihtelee 15 päivästä 90 päivään sen perusteesta riippuen. Karenssi voidaan asettaa, jos työnhakija on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Jos henkilö eroaa työstään ilman hyväksyttävää syytä, hän voi saada 90 päivän mittaisen karenssin.

2. Mikä on työssäoloehto?

Työssäoloehto on työttömyyspäivärahan saamisen edellytys. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut vähintään 26 kalenteriviikkoa työssä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Osaksi työssäoloehtoa hyväksytään sellaiset kalenteriviikot, jolloin henkilö työskentelee työ- tai virkasuhteessa ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Lisäksi palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen tai kokoaikatyössä vähintään 1 189 euroa kuukaudessa vuonna 2018. 

3. Kuka seuraa aktiivisuuttani?

Työttömyysturvan aktiivimallissa seurannan ja päätöksen työttömyysetuuden määrästä tekee työttömyysetuuden maksaja eli Kela tai työttömyyskassa. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen osalta seurannan tekee Kela. Ansiopäivärahan osalta seurannan tekee työttömyyskassa. 

4. Onko yrittäjällä oikeus työttömyysturvaan?

Yrittäjällä ja omassa työssä työllistyvällä on oikeus päivärahaan, jos hän ei työllisty yritystoiminnassa päätoimisesti. Työnhakijalle, jolla on tuloja omasta työstä tai yritystoiminnasta, voidaan maksaa soviteltua päivärahaa.

 

 

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.