tutkijat

Osaamisen laatu ratkaisee kemianteollisuudessa

Kemianteollisuudessa ei ole vielä koettu laajaa työvoimapulaa, mutta rekrytoinnit vaativat nyt aiempaa enemmän aikaa. Koulutuksen laatuun ollaan melko tyytyväisiä, mutta vastavalmistuneiden LUMA-osaamisen taso huolettaa. Kemianteollisuuden yritysten osaamis- ja koulutustarpeita kartoitettiin Kemianteollisuus ry:n selvityksessä.

Ei vielä työvoimapulaa 

Viime aikoina on usealla taholla uutisoitu työvoiman saatavuuden rajoittavan jo yritysten kasvua. Kemianteollisuuden osaamiskartoituksessa haastateltujen yritysten mukaan tällä alalla laajaa työvoimapulaa ei ole vielä kohdattu, joskin yritysten tilanteissa voi olla suuriakin eroja. Kemian alalla luotetaan melko vakaasti omaan osaamiseen ja osaajien saatavuuteen, sillä vastaajayrityksistä vain 12 prosenttia arvioi osaamisen puutteiden saattavan muodostua kasvun esteeksi.

Rekrytointiaikojen on kuitenkin havaittu pidentyneen myös kemian alan yrityksissä. Suuria rekrytointivaikeuksia ilmenee mm. sähkö- ja automaatioammattilaisten palkkaamisessa. Tämän alan osaajien saatavuus on ollut tiukalla jo pitkään. Myös työnjohtotehtäviin on usein haasteellista löytää sopivia henkilöitä mm. koulutustarjonnan puutteiden vuoksi. 

Kemian alan korkeakoulututkintoa edellyttäviin avoimiin tehtäviin saadaan kartoituksessa haastateltujen mukaan edelleen melko paljon hakijoita. Tutkimuksessa ja kehityksessä rekrytointivaikeuksia on koettu erityisosaamista vaativilla alueilla muun muassa lääketeollisuudessa. 

Kaikkiin tehtäviin ei ole löytynyt sopivaa hakijaa Suomesta, ja rekrytointeja suunnataankin usein myös ulkomaisiin kanaviin. 

Tarvetta sekä syvälliselle että laaja-alaiselle osaamiselle 

Yritysten toiminnan suuntautuminen uusille alueille näkyy rekrytointitarpeissa. Kiertotalous lisää muun muassa materiaalitieteiden sekä jätemateriaalien käsittelyyn liittyvän osaamisen tarvetta. Myös kokonaisuuksien ymmärtäminen ja systeemiajattelu kuuluvat kiertotalouden osaamisalueisiin. Kysyttäessä yrityksille tärkeitä osaamisia useita mainintoja saavat perinteisetkin kemian alat, esim. analyyttinen kemia, polymeerikemia, prosessi-kemia sekä katalyyttiosaaminen.  

Uudenlaiset osaamisyhdistelmät voivat osoittautua tarpeellisiksi toiminnan muuttuessa. Luonnontieteellisen osaamisen yhdistäminen kauppatieteisiin on ollut pitkään yritysten toivelistalla.  Digitalisaation myötä myös luonnontieteiden ja tietojenkäsittelyn osaamisen yhdistäminen herättää kiinnostusta. Kun yrityksiltä kysyttiin arviota oman osaamisen tasosta, digitalisaation koettiin olevan osaamisalueista heikoin. Oman yrityksen tuotantotekniikat sekä huolto- ja kunnossapito-osaaminen arvioitiin vahvimmiksi osaamisalueiksi.  

Luonnontieteiden koulutukseen kohdistuu keskenään jonkin verran ristiriitaisia odotuksia. Toisaalta yritykset pitävät tärkeänä osaamisen laaja-alaisuutta. Työssä on ymmärrettävä oman ydinosaamisen ulkopuolellakin olevia asioita ja eri alojen välisiä yhteyksiä. Toisaalta huolta kannetaan luonnontieteiden syvällisen osaamisen säilymisestä. Jos luonnontieteiden perusopinnoissa ei synny riittävän vahvaa perustaa, on puutteita hankala paikata myöhemmin. 

Projektiosaaminen, tiedonhaku ja -käsittely, analyyttinen ajattelu sekä innovaatio-osaaminen ovat yritysten odottamia työelämätaitoja, joita olisi hyvä omaksua jo opinnoissa. Selvänä viestinä työelämään tuleville useat vastaajat nostivat esiin myös innostuneen asenteen ja oma-aloitteisuuden merkityksen.  

Vastavalmistuneiden LUMA-taidoissa puutteita

Kemianteollisuuden yrityksissä ollaan yllättävänkin tyytyväisiä koulutukseen. Haastatelluista 61 prosenttia katsoo, että ylipistokoulutus vastaa erittäin hyvin tai hyvin yrityksen tarpeisiin.  Myös AMK-koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen tyytyväisiä on yli puolet vastaajista. 

Yleisestä tyytyväisyydestä huolimatta puolet osaamiskartoituksen haastatelluista katsoo, että vastavalmistuneiden luonnontieteiden ja matematiikan osaamisessa on puutteita. Tätä on pidettävä huolestuttavana erityisesti, kun yritysten kokemusten mukaan LUMA-osaamisen taso on laskenut viime vuosina. Huoli LUMA-osaamisesta kohdistuu voimakkaammin ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin, mutta myös korkeakoulutettujen osaamisessa nähdään puutteita. 

Syitä osaamisen epätyydyttävään tasoon ei osaamiskartoituksessa varsinaisesti arvioitu, mutta yritysten kommenteista heijastuu tyytymättömyys siihen, että matematiikka ja luonnontieteet on mahdollista jättää yo-kokeessa kirjoittamatta. Matematiikan kokeen pakollisuus saakin kannatusta yritysten keskuudessa. 

Kiinnostuksen herättäminen luonnontieteitä ja matematiikkaa kohtaan koetaan kemianteollisuudessa jatkuvaksi haasteeksi. Yritykset toivovat alan järjestöiltä vetovoimatyötä, mutta näkevät myös oman roolinsa tärkeänä. Kemian osaamisen merkityksestä maailman haasteiden ratkaisijana ja erilaisissa yrityksissä on kerrottava nuorille myös yritysten suulla. •

Teksti: Riitta Juvonen, johtava asiantuntija, työhyvinvointi ja uudistuminen, Kemianteollisuus ry
kuva: Veikko Somerpuro

Julkaisut Kemianteollisuuden
osaamiskartoituksesta

Perusta luodaan opinnoissa – Työ opitaan työssä 
https://www.kemianteollisuus.fi/fi/uutishuone/talouskatsaukset-ja-esitteet/

Kemianteollisuuden osaamiskartoitus 2018, yhteenveto
https://www.kemianteollisuus.fi/fi/uutishuone/talouskatsaukset-ja-esitteet/ 

Kemianteollisuuden osaamiskartoitusta varten Innolink Research Oy haastatteli puhelimitse 153 Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten johdon edustajaa 126 yrityksessä. Lisäksi tehtiin 15 syvähaastattelua, joissa paneuduttiin erityisesti osaamisen laatuun, rekrytointeihin ja koulutusjärjestelmään kohdistuviin odotuksiin.

 

 

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.