Loimun strategia vuosille 2019-2024

arvot

Loimun strategia vuosille 2019–2024:

Kristallinkirkas missio ja arvot kohdallaan

Loimun missio, sen olemassaolon syy ja oikeutus, on jäsenten hyvinvointi ja menestys. Loimun visio, tulevaisuudenkuva, jota tavoittelemme, on olla vuonna 2024 tyytyväistä ja kasvavaa jäsenkuntaa palveleva aktiivinen vaikuttaja. Tässä yhteisessä tehtävässä meitä kaikkia ohjaavat yhteiset arvot:
jäsenkeskeisyys, yhdenvertaisuus, rohkeus ja vastuullisuus.

Tulevaisuutta määrittelevät Loimunkin osalta pitkälti toimintaympäristön muutokset, joiden taustalla vaikuttavat mega­trendit – globaali kestävyysvaje, kaupungistuminen ja digitalisaatio. Korkeasti koulutettujen työelämä on jatkuvassa muutoksessa, teknologian kehitys on nopeata ja osaamisen päivittämisen tarve kiihtyy. Samalla kasvavat myös jäsenkunnan yksilöllisten palveluiden tarve ja kysyntä. 

Yhteiskuntakehityksen myötä myös työmarkkinajärjestöjen rooli on muutoksessa. Lisäksi Loimulla on kolmen liiton fuusion perintönä omat sisäiset haasteensa – miten löytää yhteinen sävel ja onnistua sovittamaan yhteen moninaisen jäsenkunnan ajatukset, arvot ja tavoitteet? Ja miten löydetään uusi loimulainen identiteetti? Muun muassa näihin asioihin haluttiin kiinnittää huomiota, kun Loimun strategian tekeminen aloitettiin alkuvuodesta 2018.

taulu

Arvokeskustelua ja ajatustyötä

Strategiaa koskevat päätökset eivät syntyneet itsestään. Valintoja tehtäessä käytiin pitkiä keskusteluja, ja jokainen strategiatyöhön osallistunut joutui käymään mielessään läpi myös haastavia ajatusprosesseja.

Loimun arvot – jäsenkeskeisyys, yhdenvertaisuus, rohkeus ja vastuullisuus – nousivat suoraan koko jäsenkunnalle tehdystä kyselystä. Ne ovat monessa mielessä strategian tärkein sisältö, sillä arvot ovat suhteellisen pysyviä. Nyt tehdyt arvovalinnat saattavat kantaa myöhempienkin strategiakausien yli, vaikka toimintaympäristö ja tavoitteet muuttuisivatkin.

 – Omalta osaltani pohdin arvokeskustelua käydessämme usein rohkeuden olemusta, kertoo Loimun puheenjohtaja Helena Herttuainen. – Millaista on se rohkeus, jonka olemme valinneet loimulaiseksi arvoksi? Onko se äänekästä omien mielipiteiden esiintuomista, nopeata uusien avauksien tekemistä vai peliä kovilla panoksilla? Milloin rohkeus muuttuu tyhmänrohkeudeksi tai peräti tyhmyydeksi? Pohdintaa helpotti neljänneksi arvoksi valittu vastuullisuus. Vastuullisuus laittaa meidät miettimään päätöstemme seurauksia pitkälle tulevaisuuteen. Tämä arvopari, rohkeus ja vastuullisuus, luo tasapainoa toisilleen. Ollakseen rohkea, eikä vaan tyhmänrohkea, pitää asiat olla hallussa, riskit puntaroituna ja sanat aseteltuina oikeaan järjestykseen. 

Jäsenkunnan toiveet ja näkemykset sovitettiin yhteen

Strategiatyön pohjaksi toteutettiin keväällä 2018 Loimun tulevaisuus -jäsenkysely, jotta strategia perustuisi mahdollisimman tarkasti jäsenkunnan todellisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Saaduista vastauksista piirtyi aiempaa tarkempi kuva Loimun monien alojen ja eri jäsenryhmien tilanteesta ja mielipiteistä.

– Suurin haaste olikin saada strategiasta sellainen, että sen voivat hyväksyä kaikki – niin Loimun kasvava opiskelijoiden ja nuorten joukko, kuin myös se ikääntyvä työuransa loppupuolella oleva joukko. Mielestäni tähän pystyttiin vastaamaan, ja arvojemme ’yhdenvertaisuus’ kuvaa juuri sitä,  toteaa Loimun varapuheenjohtaja Jouni Vainio.

– Tämä strategiatyö oli ensimmäinen selkeästi yhteinen prosessi, jota lähdettiin toteuttamaan yhteisellä Loimun identiteetillä, pohtii valtuuston varapuheenjohtaja Jani Korhonen. – Siinä onnistuttiin hyvin: koko valtuuston ja eri viiteryhmien mielipiteet ja näkemykset onnistuttiin kiteyttämään muutaman pääotsikon alle. 

Strategiatyö eteni siis kaiken kaikkiaan hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä.

– Opimme tästä myös sen, että isokin urakka saadaan onnistuneesti maaliin, kun osallistujilla on aito halu luoda uutta ja sinnikkyyttä viedä kokonaisuutta hallitusti eteenpäin. Lämmin kiitos kaikille työskentelyyn osallistuneille! hehkuttaa järjestöpäällikkö Johanna Hristov. •

Loimun lupaukset valoisammasta tulevaisuudesta

  • Palvelemme jäseniä aktiivisesti
  • Valvomme jäsenten etua työmarkkinoilla
  • Haluamme kasvaa ja vahvistua järjestönä
  • Kehitämme loimulaisten alojen koulutusta ja jäsenten osaamista
  • Parannamme loimulaisten alojen toimintaedellytyksiä
  • Toimimme loimulaisten äänitorvena
  • Rakennamme loimulaista yhteisöllisyyttä
  • Kannamme vastuumme kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
 

Mitä strategia merkitsee käytännössä?

Loimu suunnittelee toimintansa sekä suuntaa taloudellisia ja henkilöresurssejaan jäsenille tehtyjen lupausten ja niihin liittyvien tavoitteiden mukaisesti. Loimun mission parhaaseen mahdolliseen toteuttamiseen tähdätään asetetuilla tavoitteilla ja tulevaisuudenvisiolla.

Strategia on jo viety syksyllä työstettyyn vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan, joka on rakennettu Loimun 8 lupauksen pohjalta. 

– Meillä on nyt jo käynnistymässä lukuisia toimenpidekokonaisuuksia ja hankkeita, joilla viemme strategiaa käytäntöön, toteaa toiminnanjohtaja Mikko Salo. – Tällaisia ovat mm. tulevan hallituksen ohjelmaan vaikuttamiseksi työstetyt hallitusohjelmatavoitteet, joiden läpiviemiseksi olemme jo aloittaneet vaikuttamistyön. Strategian kanssa rinnakkain työstetyssä Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelmassa on määritelty tarkemmin se, mitä loimulaisille erityisen tärkeitä asioita haluamme sekä lähitulevaisuudessa että pitemmällä tähtäimellä painottaa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessamme.

 

Teksti: Anna Melkas • Piirrokset: Tekir

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.