Lukijakunta on puhunut

lehdet

Lukijakunta on puhunut: Loimu on luotettava, hyvin toimitettu ja ajankohtainen

Loimu-lehden loppuvuodesta 2018 toteutetun lukijakyselyn tulokset olivat rohkaisevia – vastanneiden mielikuva lehdestä oli erittäin myönteinen. Kyselyssä saatiin myös runsaasti vapaamuotoista palautetta, joka oli pääasiassa rakentavaa ja iloisessa hengessä esitettyä.

Lehdellä on vahva asema Loimun jäsenviestinnässä. Enemmistö vastaajista (88 %) haluaa lukea painettua lehteä. 

– Painettu lehti saa vahvan kannatuksen, eikä tämän tutkimuksen tulosten valossa ole nähtävissä mahdollisuutta korvata sitä sähköisillä kanavilla, toteaa Yrjö Lauha tutkimuksen toteuttaneesta FocusMaster Oy:stä. 

– Muihin tutkimiimme järjestölehtiin verrattuna painetun lehden kannatus on jopa keskimääräistä vankemmalla pohjalla.

Lukutottumusten osalta Loimu on jäsenlehtien vertailuryhmässä keskitasoa ja lehteä luetaan säännöllisesti.  Eri lukijaryhmien väliset erot ovat pienempiä kuin monilla muilla lehdillä. 

– Se on erittäin merkittävä tulos, kun otetaan huomioon, että lehdellä oli tutkimushetkellä ikää vajaat kaksi vuotta ja taustalla kolmen liiton yhdistyminen, sanoo Yrjö Lauha.

Lukijoiden mielestä kiinnosta­vimmat aihepiirit ovat

• oman alan näkymät ja kehittyminen

• koulutukseen ja tutkimukseen liittyvät asiat

• ajankohtaiset ilmiöt ja trendit

• palkkaus ja palkkatutkimukset

Nuorimpien ikäluokkien keskuudessa saavutetaan hyviä tuloksia sekä lukutottumusten että sisällön kiinnostavuuden alueilla. 

– Tämä on hyvä ja vastoin valtavirtaa oleva tulos, sillä useilla lehdillä on hankaluuksia saavuttaa nuorten lukijoiden kiinnostus ja sitoutuminen lehteen, Yrjö Lauha toteaa. 

Nuorimmat ikäryhmät myös suosivat selkeimmin painettua lehteä, painetun lehden suosio on suurimmillaan (91 %) alle 30-vuotiaiden keskuudessa. 

Koulutustausta tuo eroja arvioihin

Vaikka erot eri lukijaryhmien välillä eivät ole kovin merkittäviä, niitäkin löytyy. Selvimmät erot tulevat esiin koulutusalojen välisessä tarkastelussa. Metsätieteitä edustavat vastaajat arvioivat useita väittämiä muita kriittisemmin. Aihepiirejä, jotka kiinnostavat metsätieteitä opiskelleita muita vähemmän, ovat mm. urasuunnittelu ja uran kehittäminen, koulutukseen ja tutkimukseen liittyvät asiat sekä edunvalvonta, työsuhdeasiat ja lainsäädäntö. Luonnontieteellisiä aloja edustavat vastaajat puolestaan arvioivat kaikkein myönteisimmin ajankohtaisten asioiden käsittelyä ja kokevat muita useammin lehden tarjoavan tietoa, jota ei muualta saa.

– Olemme alusta lähtien kiinnittäneet erityisen paljon huomiota siihen, että lehdessä käsitellään eri alojen aiheita mahdollisimman kattavasti ja tasapuolisesti. Loimulaisten alojen kirjo on kuitenkin niin laaja, että valitettavasti kaikkia, varsinkaan pienimpiä aloja käsitteleviä juttuja ei saada joka numeroon, toteaa päätoimittaja Tuula Kilpeläinen

– Pyrimme kuitenkin jatkossa olemaan vielä aiempaakin tarkkaavaisempia tämän asian suhteen. 

Monipuolisuus ja erilaiset näkökulmat Loimu-lehden sisältöön on pyritty varmistamaan mm. sillä, että juttuaiheita ideoivan toimitusneuvoston jäsenet ovat eri aloilta ja työmarkkinasektoreilta. 

– Vaikka joidenkin vastaajien kohdalla nousee esiin tarve laajemmalle oman alan painotukselle, tulee vapaamuotoisesta lukijapalautteesta kuitenkin ilmi myös tietynlainen suvaitsevaisuus ja ymmärrys uudelle tilanteelle ja sille, että lehden tehtävänä on palvella niin monia eri koulutusaloja, Yrjö Lauha summaa. •

graafi

Loimu-lehden lukijakysely 2018

Kyselyn toteutti Focus Master Oy sähköpostikyselynä loka–marraskuussa 2018, välittömästi numeron 4/2018 ilmestyttyä.

  • Kohdejoukoksi otettiin jäsenrekisteristä tasaväliotannalla puolet Loimun jäsenkunnasta
  • Vastausaktiivisuus oli 14 prosenttia
  • Vastauksia saatiin kokoon yhteensä 869 kpl, aineistoa voidaan pitää tähän tarkoitukseen mittavana ja sen voidaan arvioida antavan luotettavan kuvan lehden tilanteesta
  • Aineisto on esikäsittelyn yhteydessä painotettu jäsenrekisterin mukaan jäsenryhmittäin (opiskelija-, varsinaiset ja eläkeläisjäsenet)
 

teksti: Anna Melkas, viestintäpäällikkö, tutkimusvastaava

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.