Työmarkkinatutkimus 2018

tutkimus

Työmarkkinatutkimus 2018

Enemmistöllä palkka noussut

Korkein palkkataso oli metsä-, kemian- ja lääketeollisuudessa työskentelevillä. Loimulaisten naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat merkittävät, korostuneimmin yksityisellä sektorilla.

Kaikkien työmarkkinatutkimukseen 2018 vastanneiden Loimun jäsenten keskipalkaksi tuli 4 090 euroa kuukaudessa ja mediaaniksi 3 952 euroa. Nämä keskiluvut olivat hieman edellisen kyselyn tuloksia pienempiä, vuoden 2017 kyselyssä vastaavat luvut olivat 4 189 ja 4 000. Tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että palkkakehitys olisi pysähtynyt, koska kyselyn vastaajajoukko ei ole vuodesta toiseen sama. Yksityisellä sektorilla, jolla on korkein palkkataso, työskentelevien vastaajien suhteellinen osuus oli vuoden 2018 vastaajajoukossa pienempi kuin vuoden 2017 aineistossa. 

Korkein palkkataso oli metsä-, kemian- ja lääketeollisuudessa työskentelevillä. Matalin palkkataso oli vesi-, jätevesi- ja jätehuoltoalalla, suunnittelu- ja konsulttialalla sekä järjestöissä työskentelevillä.

Miesten ja naisten välinen palkkaero on selkeä: miesten keskipalkka on reilusti yli 500 euroa korkeampi kuin naisten. Keskipalkan erojen taustalla vaikuttaa mm. se, että naisia on suhteellisesti selvästi enemmän kunta- ja yliopistosektorilla, joilla keskimääräinen palkkataso on matalampi kuin valtiolla tai yksityisellä sektorilla. Lisäksi naiset ovat miehiä useammin määräaikaisessa työsuhteessa ja miehet ovat naisia useammin esimiesasemassa.   

Yksityisellä sektorilla eniten palkankorotuksen saaneita

Yli puolella (55 %) työmarkkinatutkimukseen vastanneista kokopäivätyötä tekevistä työssäkäyvistä loimulaisista palkka oli vuoden aikana noussut. Yksityisellä sektorilla työskentelevistä vastaajista palkka oli noussut 61 prosentilla, kun taas yliopistosektorilla vain 49 prosentilla vastaajista.  Yleisin syy palkankorotukseen oli yleiskorotus (54 %), toiseksi yleisin henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva korotus (23 %) ja kolmanneksi yleisin uusi asema tai tehtävä saman työnantajan palveluksessa (17 %). Siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen nosti palkkaa 13 prosentilla vastaajista.

Työn vaativuuden arviointiin perustuvat muutokset olivat yleisimpiä yliopistoissa työskentelevillä, heistä 17 prosenttia vastasi saaneensa työn vaativuuden arviointiin perustuvan palkankorotuksen.

Palkka oli laskenut 4 prosentilla, kuntasektorilla hieman useammilla (5 %) ja yliopistolla hieman harvemmilla (2 %). Yleisimmät syyt ansioiden laskuun olivat siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen ja uusi asema tai tehtävä saman työnantajan palveluksessa. •

annavinjetti

Klikkaa kuvat suuremmaksi.

taulukko

taulukko2

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.