janet

Työlainsäädännön muutokset 2019

Irtisanomiskynnyksen madaltaminen pienissä yrityksissä

Henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita koskevaa työsopimuslain 7 luvun 2 §:n säännöstä muutetaan, jotta pienten työnantajien työllistämiskynnys madaltuisi. Tavoitteena on, että pienten työnantajien erityiset olosuhteet otetaan jatkossa riittävällä tavalla huomioon arvioitaessa irtisanomisperusteita. Jatkossa kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Toki tälläkin hetkellä tilanne on jo se, että irtisanomisperusteen täyttymistä on arvioitava kokonaisuutena. Asiallisen ja painavan syyn olemassaoloa edellytetään jatkossakin. Myöskään varoituksenantovelvollisuuteen tällä muutoksella ei ole vaikutusta. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019. 

Työsuhteen päättämisen jälkeinen karenssi

Työttömyysturvalaissa säädettyä työsuhteen päättymisen perusteella asetettavaa korvauksetonta määräaikaa lyhennetään nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Ehdotettu 60 päivän korvaukseton määräaika koskisi kaikkia työntekijöitä riippumatta työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden määrästä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että korvauksettoman määräajan lyhentäminen ei koske niitä tilanteita, joissa työntekijä itse irtisanoutuu. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019.   

Työttömille mahdollisuus opiskella menettämättä työttömyysetuutta

Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että työnhakijalla olisi oikeus työttömyysetuuteen opintojen estämättä, jos hän on täyttänyt 25 vuotta ennen opintojen alkamista ja opinnot kestävät enintään 6 kuukautta. Edellytyksenä on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Suurin muutos verrattuna aiempaan on se, ettei TE-toimisto tee arviota siitä, onko työnhakijalla koulutustarvetta vai ei. TE-toimisto ei myöskään arvioi opintojen pää- ja sivutoimisuutta. Opinnoista huolimatta työttömällä työnhakijalla säilyy velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Muutokset tulivat voimaan 31.12.2018.

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia

Jatkossa yrittäjän perheenjäsenellä on oikeus työttömyysturvaan samoilla työvoimapoliittisilla edellytyksillä kuin palkansaajalla. Muutos koskee niitä henkilöitä, jotka työskentelevät perheyrityksessä, mutta joilla ei ole ollut yrityksessä omistusta eikä määräysvaltaa vähintään 12 kuukauteen. Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto on 52 viikkoa. Kun työssäoloehto täyttyy, niin henkilöllä on oikeus työttömyyspäivärahaan. Työssäoloehtoon luettavan työn tulee täyttää samat edellytykset, joita sovelletaan muihinkin palkansaajiin. Tässä ehdotettua työssäoloehtoa ja muita palkansaajia koskevaa 26 kalenteriviikon mittaista työssäoloehtoa ei kuitenkaan voi yhdistää. Muutos tulee voimaan 1.7.2019.

Työllistämispalkkio edistämään työllistämistä

Työnantaja voi saada 4 000 euron työllistämispalkkion, kun hän palkkaa palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Edellytyksenä on, että työnantajan pitää harjoittaa elinkeinotoimintaa. Työllistämispalkkio voidaan myöntää, kun työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta ja työsuhde on voimassa, kun palkkiota haetaan. Työllistämispalkkio haetaan TE-toimistolta 3 kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty. Työllistämispalkkio on määräaikainen kokeilu ja sitä voi saada 1.1.2019–30.6.2019. •

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.