Työmarkkinatutkimus 2018, osa 2.

annamelkas

Työmarkkinatutkimus 2018, osa 2.

Loimulaisten luottamus tulevaisuuteen vahvistunut

Työssäkäyvien loimulaisten työmäärä ja kuormitus eivät näytä pienentyneen, mutta oman työpaikkansa turvatuksi kokee useampi kuin aiemmin.

Valtaosa työssäkäyvistä työmarkkinatutkimukseen vastanneista oli kokoaikatyössä, osa-­aikais­ta työtä teki vain 5 prosenttia. Heistä vakinainen työsuhde oli kuitenkin vain 63 prosentilla. Yliopistoissa työskentelevistä yli kaksi kolmesta oli määräaikaisessa työsuhteessa, kuntasektorilla noin kolmannes ja valtiolla viidennes, yksityisellä sektorilla vain noin joka kymmenes.

Kuormitukseen ei helpotusta

Vastaajista 83 prosentilla on sovittu työajasta työsopimuksessa tai muutoin, ja keskimääräinen työaika oli 37 tuntia viikossa. Todellisuudessa työajat olivat pidempiä, keskimääräinen toteutunut työaika oli 39 tuntia viikossa. Vuotta aiemmin tehdyn kyselyn vastauksissa keskimääräinen toteutunut työaika oli lähes sama.

Vain reilu kolmannes piti omaa työmääräänsä sopivana. Jatkuvasti liian suureksi työmääränsä koki 13 prosenttia vastanneista ja ajoittain liian suureksi jopa lähes puolet, 48 prosenttia. Luvuissa on hienoista nousua verrattuna vuotta aiemmin tehdyn kyselyn tuloksiin, joissa vastaavat luvut olivat 12 ja 46 prosenttia.

Tulevaisuudennäkymät hieman kirkastuneet

Oman työpaikkansa tilanteen lähitulevaisuudessa vakaaksi tai melko vakaaksi arvioi 75 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin näin arvioi vain 71 prosenttia. Irtisanomisia mahdollisina tai todennäköisinä piti 12 prosenttia vastanneista, vuotta aiemmin 18 prosenttia. 

Omaa tilannetta on vuodesta toiseen pidetty jonkin verran vakaampana kuin yleisesti työpaikan tilannetta. Vastaajista 77 prosenttia arvioi oman tilanteensa vakaaksi tai melko vakaaksi, irtisanomista omalla kohdallaan piti mahdollisena tai todennäköisenä vain 4 prosenttia vastanneista. 

Tosin 12 prosenttia piti todennäköisenä, ettei omaa määräaikaista työsopimusta uusita tai jatketa.

Työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat

Kaikista 2 798 vastanneesta 5 prosenttia oli työttömänä, vuotta aiemmin vastaava luku oli 7 prosenttia. Vastanneista 60 prosenttia oli ollut jossain työuransa vaiheessa työttömänä. Heistä 17 prosentilla työttömyysaikaa oli kertynyt yli 24 kuukautta. Työttömyyden yleisin syy oli määräaikaisen työsopimuksen päättyminen.

Joko työttömänä tai muusta syystä työelämän ulkopuolella oli kaiken kaikkiaan 9 prosenttia vastanneista. Heistä 39 prosenttia sai ansiosidonnaista päivärahaa ja 13 prosenttia työmarkkinatukea. Vanhempainrahaa sai 11, kotihoidontukea 9, ja äitiys- tai isyysrahaa 7 prosenttia. 

Kolmanneksella ansiosidonnaista päivärahaa saaneista työttömyyspäivärahaa oli maksettu 4,65 prosentilla alennettuna ns. aktiivimallin perusteella.

Työelämän ulkopuolella olevista 9 prosenttia vastasi, ettei saanut mitään tukea. Noin joka neljäs työttömistä vastaajista kertoi harkitsevansa kouluttautumista uuteen ammattiin, heistä enemmistö siksi, että nykyisen ammatin tai alan työllistymisnäkymät ovat heikot. •

Klikkaa kuva suuremmaksi:

graafit

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.