Loimun tulevaisuus

METSO-ohjelma on metsiensuojelun menestystarina

METSO-ohjelma vastaa haasteeseen lajien ja luontotyyppien monimuotoisuuden heikkenemisestä. helenaTyötä on nyt tehty vuodesta 2008. Vapaaehtoisuuteen pohjaava METSO tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä joko pysyvästi, määräaikaisesti tai toteuttamalla luonnonhoitotöitä. Suojelusta maksetaan korvaus puuston arvon mukaan.

Ohjelmalla suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja elinympäristöinä erityisen arvokkaita. Tällaisia metsäisiä elinympäristötyyppejä on kymmenen erilaista. Jos vastaus vähintään yhteen seuraavista kysymyksistä on kyllä, kohde voi soveltua METSO-ohjelmaan. 

1. Onko metsässä runsaasti lahopuuta tai kaatuneita puita
2. Onko metsä ollut pitkään hakkaamatta? 
3. Onko maapohja rehevää tai soistunutta? 
4. Onko metsässä järeitä koloisia havu- tai lehtipuita?

Erilaisten paikkatietoaineistojen perusteella jokaiselle metsikölle Suomessa on laskettu metsien monimuotoisuutta kuvaava arvo Helsingin yliopistolla kehitetyllä Zonation-ohjelmistolla. Laskennalla on haettu kohteita, joissa on lahopuustoa, vanhoja järeitä puita ja arvokasta lajistoa, ja joiden metsänkäsittelystä on kulunut pitkä aika. Työtä Zonation-analyysien parissa tehdään laajassa yhteistyössä, jossa keskeisiä toimijoita ovat SYKE, Metsähallitus Luontopalvelut, Suomen metsäkeskus, Helsingin yliopisto, Tapio Oy sekä YM ja MMM. 

Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja saa tiedot omistamistaan metsätiloista. Lisäksi palvelu näyttää Zonation-analyysituloksiin perustuvat tilalla olevat mahdolliset luontokohteet, jotka ovat olleet laskentahetkellä maan parhaimmistoa. Metsään.fi-palvelun kautta metsänomistaja voi myös itse ilmoittaa potentiaalisesta METSO-kohteesta Metsäkeskukselle.

Pysyvän suojelun vaihtoehdossa ELY-keskus selvittää metsän soveltuvuuden METSO-ohjelmaan ja tekee tarjouksen suojelusta. 20 vuoden suojelusopimus tehdään soveltuville kohteille ELY-keskuksen kanssa. 10 vuoden määräaikaiseen suojeluun voi hakea ympäristötukea Metsäkeskukselta. 

Vuosina 2008–2018 METSO-ohjelman rahoituksella on perustettu uusia suojelualueita sekä hankittu alueita valtiolle luonnonsuojeluun 55 835 hehtaaria. Kun mukaan lasketaan valtioneuvoston METSO-periaatepäätöksen mukaisesti 13 000 hehtaaria vuonna 2014 luonnonsuojeluun siirrettyjä Metsähallituksen entisiä talousmetsiä, on 96 000 hehtaarin tavoitteesta vuoteen 2025 mennessä toteutettu 72 prosenttia eli 68 835 hehtaaria.

Luonnonvarakeskus seuraa ja tutkii METSO-­ohjelman toteutumista, vaikutuksia sekä kehittämistarpeita. Luken tutkimuksissa on todettu, että METSO-ohjelmassa on onnistuttu suojelemaan monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsäkohteita ja ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet toimivat hyvin lajistoltaan arvokkaimpien kohteiden tunnistamisessa. 

METSO-ohjelma on laajasti eri toimijoiden, kuten metsänomistajien, ympäristöjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja metsäteollisuuden arvostama suojeluohjelma. •

Helena Herttuainen, puheenjohtaja

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.