metsa

Metsästä löytyvät ratkaisut moniin tämän ajan ongelmiin

Joka kylään ja kuntaan vaikuttavuutensa ulottava metsäala tarjoaa samanaikaisesti ratkaisut moniin ajankohtaisiin kysymyksiin kestävästä kehityksestä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Suomen kansallinen metsästrategia 2025 paaluttaa periaatteet, joilla metsämme ovat tulevaisuudessa taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä, aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä valaa uskoa metsien vetovoimaan ratkaisuna suuriin kansallisiin ja globaalisiin kysymyksiin.

Metsäala pitäisi nähdä kokonaisuutena, ei vain yhdestä näkökulmasta kerrallaan, sanoo Jari Leppä.
leppa

– Ei auta ahdistua, vaan etsiä ratkaisuja ongelmiin. Metsäala tuottaa näitä ratkaisuja. Metsäala on hyvä nähdä kokonaisuutena, joka tuottaa paljon merkityksellisiä ja vastuullisia vaihtoehtoja. Julkisessa keskustelussa häiritsee tapa käsitellä metsää usein vain jostakin yhdestä näkökulmasta, Leppä huomauttaa.

Metsien hiilinielut hillitsevät ilmastonmuutosta. Puiden neitseelliset raaka-aineet korvaavat uusiutumattomia luonnonvaroja ja versovat sivuvirroistaan uusia tuotteita sekä uutta liiketoimintaa. Unohtamatta monimuotoisen luonnon virkistävää vaikutusta vapaa-aikaan ja matkailuun.

Päivitetty kansallinen metsästrategia tähtää pitkälle

Päivitetty Suomen kansallinen metsästrategia 2025 kokoaa yhteen päämäärät, joita tavoitellaan useiden hankkeiden avulla. Kansallista metsästrategiaa päivitettiin joulukuussa 2018 vastaamaan monipuolisemmin muuttuvan maailman haasteisiin.  

Strategian päivitystä ohjasivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden mukaan politiikkatoimien suunnittelussa tulee ottaa tasapainoisesti huomioon sekä ympäristö, talous että ihminen. Strategiassa huomioidaan näin talouden lisäksi aiempaa selkeämmin myös ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

– IImastokestävällä metsätaloudella etsitään uusia keinoja metsien käytön ilmastokestävyyden lisäämiseksi. Niitä ovat esimerkiksi monipuulajisten metsien lisääminen, turvemaiden puutuotanto ja vesitalouden hallinta sekä kasvun lisääminen tuhkalannoituksella ja metsätuhojen torjunta, sanoo metsäneuvoston jäsen, Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen aluejohtaja ja Loimu ry:n hallituksen puheen­johtaja Helena Herttuainen.

Hän painottaa, että monimuotoiset, terveet ja hyväkasvuiset metsät sopeutuvat parhaiten ilmastonmuutokseen. 

– Oleellisinta on luopuminen fossiilisista polttoaineista ja kulutuksen vähentäminen, Herttuainen korostaa. 

Metsäala tarjoaa osaajille mahdollisuuden olla ratkaisemassa ihmiskunnan suuria haasteita, sanoo Helena Herttuainen.
helena

Strategian vaikutukset heijastuvat kaikkialle kansantalouteen

Metsäbiotaloudella on tärkeä rooli fossiilisten polttoaineiden korvaajana. Kiertotaloudessa hyödynnetään raaka-aineet useaan kertaan ja myös sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti. Nykyiset ja kehitteillä olevat ekologiset puupohjaiset tuotteet korvaavat muovia ja betonia.

– Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsät ja muu biomassa sitovat yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia ja toimivat merkittävinä hiilinieluina, Leppä muistuttaa.

Hyvin kasvavat ja terveet metsät sitovat hyvin hiiltä. Suomen metsät ovat hiilinielu, sillä metsien kasvu sitoo enemmän hiiltä kuin sitä vapautuu metsien käytön ja luonnollisen poistuman vuoksi.

– Suomen metsät ovat yhä hyvässä kunnossa. Meidän on huolehdittava metsien terveydentilasta ennakoivasti, jotta vältymme sellaisilta metsätuhoilta, biologisilta tai monimuotoisuuden ongelmilta, joita on tapahtunut ja tapahtuu maailmalla, Leppä sanoo.

Hän korostaa, että metsänhoidon ohella myös alan koulutuksesta, neuvonnasta ja opastuksesta on huolehdittava, kun metsänomistajakunta uudistuu ja nuorempi sukupolvi ottaa vetovastuun metsistä ja niiden hoidosta.

– Kansallinen metsästrategia on ministeriön näkökulmasta painoarvoltaan yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista tulevina vuosina. Sen vaikutukset heijastuvat voimakkaasti kaikkialle kansantalouteen. Metsäklusterin työllisyysvaikutukset ovat jo nyt laajat ja tulevat olemaan tulevaisuudessa vielä laajemmat. Metsätalous on alueiden elinvoimaa vahvistava tekijä, jonka vaikutukset tuntuvat joka kylässä ja kunnassa. Se tarjoaa työllistymisen mahdollisuuksia hyvin monipuolisesti eri alan osaajille, Leppä uskoo.

Herttuainen on samoilla linjoilla.

– Metsäala on vauhdilla eteenpäin menevä ja monipuolinen tulevaisuuden ala, joka tarjoaa osaajille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia ja samalla mahdollisuuden olla ratkaisemassa ihmiskunnan suuria haasteita, Herttuainen sanoo. 

Suolla ja Säätytalolla

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman metsäneuvoston on yhtenä keskeisenä tehtävänä on seurata ja edistää Kansallisen metsästrategian 2025 toteutumista ja tehdä ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi.

Metsäneuvosto koostuu 32 metsien eri käyttömuotoja edustavasta tahosta. Se kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa kokouksissa Helsingin Säätytalolla ja kerran vuodessa maastokohteissa.

Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen aluejohtajana työskentelevä Helena Herttuainen on yksi 32 eri toimijasta koostuvan metsäneuvoston jäsenistä. Hän osallistui syksyllä järjestettyihin vierailuihin turvemaa- ja ojituskohteissa, joissa pohdittiin suometsien hoitoa, hiili­tasetta ja vesistövaikutuksia. 

– Käytännön maastokohteissa on mukana alan asiantuntijoita kertomassa tuoreinta tutkimustietoa aiheesta. Metsäneuvosto on julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin yhteinen foorumi, jossa keskustellaan avoimesti ja ratkaisukeskeisesti metsästrategian päivitykseen liittyvistä kysymyksistä, Herttuainen sanoo.

Maakunnalliset metsäneuvostot toimeenpanevat metsästrategian linjauksia käytännön tasolla. 

METKA korvaa KEMERAn

Ministeri Jari Leppä kiittelee monipuolisesti verkottunutta metsäneuvostoa hyvästä ja aktiivisesta keskustelusta, joka on edistänyt kansallisen metsästrategian toteutumista.

Seuraavan kerran joulukuussa kokoontuvan metsäneuvoston asialistalla on päivitetyn strategian etenemisen ohella todennäköisesti myös vuoden 2020 painopistealueita, joita ovat muun muassa uuden metsätalouden kannustejärjestelmän (METKA) rakentaminen, turvemaiden kestävä metsätalous, hiilikorvausjärjestelmän esiselvityksen käynnistäminen, metsävara- ja luontotiedon tehokas hyödyntäminen, metsäluonnon monimuotoisuus sekä nuorisoviestinnän ja nuorten osallisuuden vahvistaminen.

– Nykyisen metsätalouden tukijärjestelmän (KEMERA) korvaavasta METKAsta on tarkoitus luoda kannustava ja yksinkertainen työkalu, jolla aikaansaadaan paljon vaikuttavuutta ilman turhaa byrokratiaa. Taimikonhoitoon liittyvä rahoitus tulee oleman yksi uudistuksen kipupisteistä, sillä metsän kasvun kannalta ja ilmaston näkökulmasta huolella ja ajoissa hoidetuilla taimikonhoitotöillä varmistetaan valittujen puulajien kasvutila ja investoinneille asetetut tuotto-odotukset, Leppä sanoo. •

Teksti: Olli Manninen • Kuvat: Emmi Korhonen/Finnish Government, Veikko Somerpuro, Ingimage

 

Suomen kansallinen metsästrategia 2025

Päämäärät: 

  • Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille
  • Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat
  • Metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
  • kestävässä ja monipuolisessa käytössä
 

Kansallinen metsäneuvosto

Metsäneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön asettama, metsien eri käyttömuotoja edustavien tahojen muodostama elin, jonka tehtävänä on tukea ministeriötä laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. 

Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä. 

Metsäneuvosto seuraa ja edistää Kansallisen metsästrategian (KMS 2025) toteuttamista ja tekee ehdotuksia strategian kehittämiseksi kestävän kehityksen näkökulmat huomioonottavana tasapainoisena kokonaisuutena. Metsäneuvoston toimikausi päättyy 30.6.2023.

Metsäneuvosto koostuu 32 metsien eri käyttö-muotoja edustavasta tahosta.

Puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalous-ministeri Jari Leppä.

Metsäneuvosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.