varis

Työehtosopimusneuvottelut käsillä

Jälleen on käsillä ammattiliittojen ja työnantajaliittojen välillä käytävä työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelukierros. Neuvottelutavoitteita on puolin ja toisin mietitty ja asetettu. Yksityisellä sektorilla käydään jo neuvotteluita, kun taas julkisen sektorin sopimukset ovat katkolla ensi vuoden alkupuolella.lupaus2

Suomen talous näytti jo hetken aikaa paremmalta, mutta nyt monet epävarmuustekijät painavat näkymiä huonompaan suuntaan.  Työnantajapuoli korostaa talouden huonoja näkymiä ja vaatii suurta malttia. Talouden kasvu ei kuitenkaan ole täysin tyssännyt, joten on selvää, ettei palkansaajapuoli ole tyytymässä nollatason ratkaisuihin, vaan palkankorotuksia edellytetään. Järjestöt hakevat myös kompensaatiota ns. kilpailukykysopimuksen tuomille lisätyötunneille. 

Loimun jäsenten osalta varsinaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut hoituvat pääosin neuvottelujärjestöjen toimesta: valtion ja kunnan sekä yliopistojen sopimukset neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisen sektorin alojen puolestaan Ylemmät Toimihenkilöt YTN.  Loimulla on metsäalalla muutama omakin työehtosopimus neuvoteltavana itse. Loimun neuvottelupäälliköt toimivat omien alojensa neuvotteluissa joko vastuullisina neuvottelijoina tai ovat muutoin mukana neuvotteluprosessissa.

Loimun hallitus ja kunkin sektorin työmarkkinatoimikunnat ovat osallistuneet neuvottelupäällikköjen kanssa neuvottelutavoitteiden asettamiseen. Neuvottelujärjestöissä liitoilta tulleet tavoitteet sovitetaan yhteen, minkä jälkeen niitä käsitellään yhdessä muiden keskusjärjestöjen alaisten neuvottelujärjestöjen kanssa ja yritetään löytää palkansaajien yhteisiä näkemyksiä. Palkankorotusten tason ratkaisevat käytännössä ns. päänavaajaliitot, eli ne suuret yksityisen sektorin vientiliitot, jotka ensimmäisenä sopimuksia ovat solmimassa.

Varsinainen neuvotteluaika tulee olemaan tiivistä ja hektistä aikaa neuvottelijoille. Pahimmillaan neuvotteluja on aiempina aikoina käyty yömyöhää myöten. Neuvottelijoille on tärkeätä, että heillä on takanaan vahva ja yhtenäinen jäsenkunta, jolle ollaan hakemassa hyvää sopimusta. Siihen tarvitaan uskottavaa ja hyvin valmisteltua järjestöllistä valmiutta toteuttaa viimekädessä myös työtaistelutoimia esitettyjen vaatimusten tueksi. Tämän eteen on koko vuosi tehty töitä ja koulutettu työpaikkojen lakkovastaavia. •

Teksti: Arja Varis, edunvalvontapäällikkö

 

 

kuvitus2

Loimun omat sopimukset ja muu luonnonvara-ala

Loimun nimissä on Suomen metsäkeskuksen työehtosopimus sekä OTSO Metsäpalvelujen ja Tapio-konsernin sopimukset. Kaksi jälkimmäistä muodostavat yhdessä Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimuksen, mutta ne neuvotellaan erikseen. Kaikki muut työehtosopimukset, joiden piirissä on Loimun jäseniä, ovat joko YTN:n tai JUKOn nimissä.

YTN:llä ei ole omaa palkattua henkilökuntaa, joka neuvottelisi sopimuksia, vaan neuvottelijat tulevat jäsenliitoista. Loimun yksityisen sektorin neuvottelupäällikkö Jukka Sippola neuvottelee Loimun kolmen oman sopimuksen lisäksi YTN:n puolesta Metsähallituksen talokohtaisen sopimuksen, Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksen ja Labtium Oy:n talokohtaisen sopimuksen. Kansainvälinen bioanalyysipalvelujen tuottaja Eurofins osti viime vuonna laboratoriopalveluja tarjoavan Labtiumin, ja vielä on auki se, jatkaako Labtium työnantajaliitto Paltan jäsenenä ja nykyisessä sopimusmallissa.

Kaikki edellä mainitut sopimukset päättyvät tammikuun lopussa, mikäli nykysopimuksen ns. optiovuosi ei toteudu. 

- Ilman työehtosopimusta ovat työantajan nihkeyden takia edelleen metsäteollisuuden ylemmät toimihenkilöt – ainoana henkilöstöryhmänä metsäteollisuudessa. Muiden henkilöstöryhmien sopimusten päättyessä metsäteollisuudessa otetaan neuvottelukosketus sopimuksen saamiseksi ylemmille toimihenkilöille, kertoo Loimussa metsäteollisuudesta vastaava Jukka Sippola, joka on myös yksi YTN:n neuvottelijoista.

Lisätietoja eri alojen neuvottelutilanteesta saa Loimun eri sektoreiden neuvottelupäälliköiltä, yhteystiedot löytyvät Loimun nettisivuilta www.loimu.fi

Seuraa myös neuvottelujärjestöjen JUKO:n ja YTN:n nettisivuja ja twitteriä.

 

 

 

Kunta

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2018 – 2019 on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Kuntapuolen neuvottelutavoitteiden osalta keskiöön ovat nousseet työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät tavoitteet. Näistä keskeisimpiä ovat työhön liittyvän matkustamisen korvaaminen sekä työntekijälähtöinen joustavuus työajoissa. Myös kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2018–2019 on voimassa 31.3.2020 saakka. 

– TS-sopimuksen osalta on keskeistä, että se säilyy jatkossakin yhtenä kunta-alan sopimuksena, toteaa Loimun kuntasektorista vastaava lakimies Janet Virtanen.

 

Yliopisto

Viime neuvottelukierros oli yliopistosektorilla vaikea, ja samanlaisia ongelmia halutaan välttää. Palkkausjärjestelmä on saatu onnellisesti uudistettua, joten nyt katseet ovat erityisesti työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

– JUKOn yliopistoneuvottelukunta käy tällä hetkellä tavoitteiden tarkempaa asettamista läpi. Jatkuvan neuvottelun hengessä on käyty keskustelua työnantajaosapuolen kanssa, ja näissä keskusteluissa on jo noussut esiin tiettyjä teemoja esimerkiksi työaikaan liittyen, kertoo Loimun yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Maija Holma. Henki neuvottelijoiden välillä on hyvä, joten neuvotteluihin lähdetään positiivisella otteella. Kaikkeen on kuitenkin varauduttu, ja työtaisteluvalmiutta on nostettu sekä koulutuksilla että viestinnällä.

 

Valtio

Julkisen sektorin virka- ja työehtosopimuskausi päättyy viimeisenä eli 31.3.2020. Valtiolla virka- ja työehtosopimusneuvottelut aloitetaan toden teolla vasta ensi vuoden alkupuolella. Loimulaisten osalta valtion sopimusneuvottelut käy Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn valtioneuvottelukunnan asettamat neuvottelijat. – Neuvottelu-kunta on jo pitkään tehnyt monenlaista pohjatyötä, kertoo Loimun edunvalvontapäällikkö Arja Varis. – Tavoitteita on kerätty liitoilta ja luottamusmiesten näkemyksiä on kuultu. Parhaillaan neuvottelukunta sovittaa näitä tavoitteita yhteen. Lähtökohta on joka tapauksessa se, että muita huonompi sopimus ei valtion palkansaajille kelpaa. 

Ennen kuin uusi valtion virka- ja työehtosopimus syntyy, se vaatii kuitenkin paljon työtä ja panostusta sekä liitoilta että neuvottelijoilta. – JUKOn luottamusmiehiä ja lakkopäälliköitä on koulutettu, jotta tosi paikan tullen on mahdollista vauhdittaa sopimusneuvotteluita myös painostustoimilla. Yhteistyötä on tehty JUKOn sisällä muiden sektoreiden toimijoiden kanssa ja yhteisistä pelisäännöistä on sovittu. Uskallankin suhtautua tuleviin neuvotteluihin varsin luottavaisin mielin, toteaa Arja Varis.

 

Yksityinen sektori

Yksityisen sektorin akavalaisia edustavan Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n alaiset työehtosopimuskaudet päättyvät marraskuun 2019 ja ensi alkukevään välisenä aikana, alasta riippuen. 

– YTN:n keskeisinä yhteisinä tavoitteina on kilpailukykysopimuksen työajanpidennyksen poisto ilman palkankorotusta alentavaa vaikutusta, ostovoimaa kasvattavat palkankorotukset, matka-ajan korvaamiseen liittyvät asiat ja työhyvinvoinnin edistäminen. Näiden yhteisten tavoitteiden lisäksi aloilla on omia tärkeitä neuvottelutavoitteita, jotka asetetaan taustaryhmissä, kuitenkin YTN:n yhteiset linjaukset huomioon ottaen, Loimun yksityisen sektorin neuvottelupäällikkö Marjaana Kousa summaa.

Yksityisen sektorin puolella Teknologiateollisuus on aloittanut työmarkkinakierroksen. Myös muilla yksityisen sektorin aloilla, kuten kemianteollisuudessa, neuvottelut käynnistyvät pikkuhiljaa.

 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.