Loimun työmarkkinatutkimus 2019

laskin

Loimun työmarkkinatutkimus 2019

Palkkakehitys maltillista

Palkka oli kuluneen vuoden aikana noussut reilulla 60 prosentilla vastanneista, yleisin syy oli yleiskorotus. Reilut 2 prosenttia kertoi palkkansa laskeneen.

Loimun työmarkkinatutkimukseen 2019 tulosten perusteella kaikkien kokoaikatyössä käyvien jäsenten keskipalkka oli 4 316 euroa ja palkkojen keskimmäinen arvo eli mediaani 4 100 euroa. Korkein keskiarvopalkka, 4 592 euroa kuukaudessa, on yksityisellä sektorilla. Valtiolla taas mediaanipalkka, 4 261 euroa kuukaudessa, on hieman yksityisen sektorin mediaanipalkkaa, 4 240 euroa, korkeampi. Matalin palkkataso on yliopistolla, missä suuri määräaikaisten osuus vaikuttaa keskilukuihin alentavasti.

Oheisessa taulukossa on vertailu kaksi vuotta aiemmin (2017) kerättyyn aineistoon, joka on vertailukelpoisempi aineisto kuin edellinen, vuoden 2018 aineisto. Kahden vuoden aikana keskipalkka on  noussut noin 3 prosenttia ja mediaanipalkka 2,5 prosenttia. 

Miesten ja naisten välinen palkkaero näyttäisi kaventuneen. Vuonna 2019 miesten keskipalkka oli 500 euroa naisten keskipalkkaa korkeampi, vuonna 2017 ero oli 658 euroa.

 

Klikkaa kuva isommaksi.

taulukko

 

 

Määräaikaisuus palkkakehityksen pahin este

Tulosten perusteella jäsenten palkkakehitys on noususuuntaista työuran loppuun asti. Työuransa loppuvaiheessa olevilla keskipalkka on reilut 2 000 euroa korkeampi kuin alkuvaiheessa, mediaanipalkoissa ero on hieman pienempi.

Merkittävin tekijä palkkakehitykselle on työsuhteen määräaikaisuus. Työuran alkuvaiheessa määräaikaisten palkkataso on hieman matalampi kuin vakituisessa työsuhteessa olevien, mutta se kehittyy kuitenkin alkuun jonkin verran. Alun jälkeen kehitys pysähtyy, ja keskipalkka jää alle 4 000 euron myös työuransa loppupuolella olevilla määräaikaisilla. 

Ääripäät kaukana toisistaan

Loimun jäsenten palkkahaitari on leveä. Korkein palkkataso on rahoitusalalla, kemianteollisuudessa ja metsäteollisuudessa, matalin palkkataso järjestösektorilla työskentelevillä. Vastaajista vähiten ansaitsevan 10 prosentin kuukausipalkka on 2 937 euroa tai vähemmän, eniten ansaitsevan 10 prosentin 5 881 tai enemmän. 

Korkeimpia palkkoja maksetaan liiketoiminta-, kaupallisissa ja vaikuttamistehtävissä työskenteleville, matalimmat ympäristön- ja luonnonsuojelutehtävissä, jätehuollossa, kenttätyö-, maasto- ja eliöstökartoitustehtävissä ja arkistotehtävissä. 

Jatkotutkinnon suorittaminen näkyy myös palkassa, tohtoritutkinnon suorittaneiden keskipalkka on 4 646 ja  maisteritutkinnon 4 194 euroa kuukaudessa.

Tutkimuksen epävarmuustekijät

Tämän kyselytutkimuksen perusteella ei voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ansiotason kehityksestä, koska tämänkaltaisiin kyselytutkimukseen liittyy aina jonkin verran epävarmuutta. Tutkimusten otokset vaihtelevat eri vuosien välillä: vastaajat eivät ole vuodesta toiseen samoja. Otoskoot ovat myös sen verran pieniä, että tunnusluvuissa on väistämättä mukana jonkin verran epätarkkuutta. Nämä epävarmuustekijät on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa.

Tunnusluvut

Taulukoissa on käytetty tilastollisina tunnuslukuina palkan aritmeettista keskiarvoa (keskipalkka) sekä ns. fraktiileja, joita ovat F10, F25, F50 (mediaani), F75 ja F90. Kun jonkin ryhmän vastaajien tiedot asetetaan palkan suuruuden mukaan järjestykseen, niin alle F90 palkkaa ansaitsevia on 90 prosenttia ja tätä enemmän ansaitsevia 10 prosenttia ryhmästä. F90:n ja F10:n rajaamalle tuloalueelle sijoittuu siis 80 prosenttia ryhmän palkansaajista. Mediaanipalkkaa (F50) vähemmän ja enemmän ansaitsevia on yhtä paljon.

Mitä kysyttiin?

Loimun vuosittain toteutettavassa työmarkkinatutkimuksessa selvitettiin mm. jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot) lokakuulta 2019, joihin pyydettiin sisällyttämään myös luontoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo. Mahdolliset ylityökorvaukset, lomarahat ja omaisuustulot eivät sisälly kuukausiansioihin. Palkkojen osalta tarkastelussa ovat mukana vain ne vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat jäsenet, jotka ovat kokoaikaisesti töissä.

Tutkimuksen toteutus

Työmarkkinatutkimuksen toteutuksesta vastasi tutkija Tero Mamia. Kyselylomake lähetettiin kaikille Loimun varsinaisille jäsenille, joilla oli jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite. Vastausprosentiksi tuli 34, mitä voidaan pitää kohtalaisena tämänkaltaisessa verkko­kyselyssä.  

 

 

Teksti: anna melkas Viestintäpäällikkö, tutkimusvastaava, Loimu

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.