tasa-arvo

Palkkatasa-arvo ratkaistaan rahalla

Naisten kokonaisansiot jäävät jälkeen 16 prosenttia miesten vastaavista. Naisten ja miesten välistä palkkaeroa on yritetty kuroa umpeen jo vuosikymmenten ajan. Tutkija pitää samapalkkapolitiikan tuloksia surkeina.

Naisten koulutustaso on viime vuosikymmeninä noussut ja naiset ovat siirtyneet urallaan entistä vaativimpiin tehtäviin. Silti naiset jäävät pidemmäksi ajaksi vanhempainvapaille ja tekevät miehiä useammin osa-aikatöitä. Lisäksi ammattisegregaatio eli ammattien jakautuminen miesten ja naisten ammatteihin on edelleen vahvaa.

Segregaation vähentämiseksi on ehdotettu, että naiset hakeutuisivat nykyistä enemmän miehisiin ammatteihin, kuten vaikkapa insinööreiksi, talonrakentajiksi ja kuorma-auton kuljettajiksi. Yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkija Hanna Ylöstalo Turun yliopistosta on eri mieltä.

– Kysymys ei ole niinkään siitä, mihin ammatteihin naisten pitäisi siirtyä. Miesten tulisi osallistua nykyistä enemmän hoivatyöhön niin työelämässä kuin kotonakin, Ylöstalo toteaa.

Koska naiset osallistuvat jo nyt aktiivisesti työelämään, huomiota tulisi kiinnittää Ylös­talon mukaan työn ja ammattien taloudelliseen arvottamiseen eli palkan määrään.

– Naiset eivät tee vääriä asioita. Heille pitäisi yksinkertaisesti maksaa lisää palkkaa. 

Eriarvoisuus voi jyrkentyä

Erityisesti naiset tekevät paljon kotitöitä ja auttavat omaisiaan ilman palkkaa. Suomalainen hyvinvointivaltio on edistänyt naisten taloudellista tasa-arvoa muun muassa tarjoamalla palkkatyötä julkiselta sektorilta esimerkiksi koulutus- ja hoiva-aloilta. Monissa maissa hoivatyöstä ei makseta mitään, vaan naiset tekevät sitä ilmaiseksi. Ylöstalon mukaan Suomessakin naisten palkattoman työn kuorma kasvaa entisestään, kun hoivaa tarvitsevia ikääntyneitä siirretään yhä enemmän hoidettavaksi kotona.

– Tämä haurastuttaa hyvinvointivaltiota. Eriarvoisuus saattaa jopa jyrkentyä.

Ylöstalo ei kuitenkaan pidä naisvaltaisia aloja sinällään taloudellisen eriarvoisuuden syynä. Nykyiset työmarkkinoiden rakenteet sekä tottumus nykyiseen tilaan ovat syitä naisten ja miesten taloudelliseen epätasa-arvoon. 

– Myös naiset itse pitävät olemassa olevia rakenteita yllä, Ylöstalo muistuttaa.

Naiset sijoittavat perheeseen

Taloudellinen epätasa-arvo leimaa naisten koko elämänkaarta. Vaikka opinnot kestäisivät yhtä kauan kuin miehillä, sijoittuminen matalapalkka-­alalle kerryttää myös matalampaa eläkettä.

– Eläkeindeksin jäädyttäminen vaikuttaa sekin eläkkeellä olevien naisten käytettävissä olevaan rahaan, sillä naiset elävät pidempään kuin miehet.

Taloudellisten päätösten tasa-arvovaikutukset voivat ilmetä yllättäviäkin reittejä. Ylöstalon mukaan esimerkiksi yksityisautoilun veronkevennykset lisäävät sukupuolten välistä taloudellista epätasa-arvoa. Miehet omistavat enemmän yksityisautoja kuin naiset ja useimmiten myös maksavat autoon liittyvät kulut. Kuitenkin autoverohelpotus kerryttää miesten tuloja.

– On tutkittu, että naisten saadessa lisätuloja he käyttävät ne perheen hyväksi. Mies käyttää lisätulonsa useimmiten itseensä, Ylöstalo kommentoi.

Teksti: UP/Tiina Tenkanen, kuva: Ingimage

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.