nauvottelu

Jos palkka jää saamatta

Työntekijä ei onneksi ole aivan turvaton tilanteessa, jossa työnantaja ei ole maksanut palkkaa sopimuksen mukaisesti joko lainkaan tai osaa siitä. Apuun tulee palkkaturvajärjestelmä.

Valtio maksaa työntekijän työsuhteesta johtuvat saatavat työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden vuoksi. Palkkaturvaan joutuu turvautumaan yllättävän moni, sillä vuonna 2019 palkkaturvana maksettu määrä oli 4,5 miljoonaa euroa.

Työntekijällä on oikeus palkkaturvaan silloin kun työ on tehty Suomessa tai suomalaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla ja työntekijän kotipaikka on Suomessa. Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki ne saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan. Näitä ovat varsinainen palkka (kuukausi-, tunti-, urakka- tai provisiopalkka), lomapalkka, lomakorvaus, työajan lyhennyskorvaus (ns. pekkaspäivät), lomaltapaluuraha, irtisanomisajan palkka, odotusajan palkka, työkalukorvaus, matkakulujen korvaus, päiväraha, työsuhteeseen perustuva vahingonkorvaus ja työaikapankkisaatava.

Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 15 200 euroa. Työaikapankkisaatavilla on palkkaturvassa oma enimmäismäärä, joka on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä. Jotta saatava voidaan maksaa palkkaturvana, sen on oltava selvä ja riidaton. Jos työnantaja riitauttaa saatavan, eikä sen oikeellisuutta pystytä selvittämään, saatava voidaan maksaa palkkaturvana vasta sitten, kun sen määrä ja peruste on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla.

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Korvausluonteisia saatavia, joiden määrä ratkaistaan tuomioistuimessa, voidaan hakea palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. 

Palkkaturvaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta ELY-keskuksesta. Palkkaturvaa voi hakea myös lomakkeella. Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2019 noin kuusi kuukautta. Palkkaturva maksetaan tilille viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Työnantajan ollessa konkurssissa palkkaturvaa voi työntekijöiden puolesta hakea myös työnantajan konkurssipesä. Kaikki ELY-keskukset ja TE-toimistot ottavat vastaan palkkaturvahakemuksia. Palkkaturvan asiakaspalvelu antaa yleisneuvontaa palkkaturvaan liittyvissä kysymyksissä. Uudenmaan ELY-keskus käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen palkkaturva-asiassa. 

Palkkaturvana maksetut saatavat korkoineen peritään työnantajalta tai tämän konkurssipesältä takaisin valtiolle. Työllisyysrahasto maksaa vuosittain jälkikäteen valtiolle palkkaturvana maksettujen määrien ja työnantajilta takaisin perittyjen pääomamäärien erotuksen. Tähän tarvittavat varat kerätään työttömyysvakuutusmaksuina työnantajilta.

Miten sitten kannattaa toimia, jos työnantajasi jättää palkan kokonaan tai osittain maksamatta? Huomauta asiasta välittömästi työnantajalle ja pyydä palkkaa maksettavaksi tai oikaistavaksi. Voit käyttää apuna palkkasaatavalomakkeita, joita löytyy työsuojeluviranomaisten verkkosivuilta. Jos epäilet työnantajasi olevan maksukyvytön, tee välittömästi palkkaturvahakemus ELY-keskukseen. Voit myös olla yhteydessä Loimun edunvalvontaan tilanteen selvittämiseksi.

Teksti: marjaana kousa Neuvottelupäällikkö, Loimu
Kuva: Veikko Somerpuro

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.