korona

Määräaikaisia muutoksia lainsäädäntöön koronatilanteen vuoksi

Koronavirustilanteen vuoksi lainsäädäntöön on tehty määräaikaisia lakimuutoksia, jotka vaikuttavat työttömyysturvaan. Tässä artikkelissa on mainittu ne pääkohdat, joihin on tehty määräaikaisia muutoksia. Tarkemmat tiedot muutoksista antaa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko.

Työssäoloehto lyhenee

Työssäoloehdon täyttymiseen voi tietyin edellytyksin riittää 13 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä työttömyyskassan jäsenyysaikana. 13 viikon työssäolo- ja jäsenyysehtoa voidaan soveltaa palkansaajaan, jos henkilöllä ei täyty normaali 26 viikon työssäoloehto, hänelle on kertynyt vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta ja ansiopäivärahan maksaminen alkaa 16.3.–5.7.2020 välisenä aikana. Lisäksi edellytetään, että etuuden maksamisen enimmäisaika ei ole kesken.

Ei omavastuuaikaa

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä omavastuuaikaa ei käytännössä aseteta, vaan omavastuuajaksi katsotaan työnhakijaksi ilmoittautumisen tai uuden työssäoloehdon täyttymisen jälkeiset viisi arkipäivää, ellei tälle ole estettä. Muutos on määräaikainen ja koskee kaikkia työttömyysetuuden hakijoita, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 16.3.–6.7.2020.

Työttömyysetuuden enimmäismaksuaika ei kulu lomautusajalla

Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen ja ansiopäivärahaa maksetaan ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos lomautus jatkuu 1.7.2020 lukien, maksettu ansiopäiväraha kuluttaa enimmäisaikalaskuria normaalisti. 

Lomautusajalta oikeus ansioturvaan opintojen tai yritystoiminnan estämättä

TE-toimisto ei tutki lomautetun harjoittamien opintojen tai yritystoiminnan luonnetta, vaan antaa kassalle suoraan lomautusta koskevan esteettömän lausunnon. Muutos on voimassa ajalla 1.4.–31.7.2020 ja koskee lomautettuja, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. 

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen

Lomautusilmoitusajan lyhentämistä koskeva muutos on voimassa yksityissektorilla 1.4.–30.6.2020 välisen ajan. Muutoksen myötä normaalitilanteessa käytettyä 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin useissa tapauksissa viiteen päivään. Tämä tarkoittaa, että jos työnantaja käyttää viiden päivän lomautusilmoitusaikaa, myös työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ennen lomautusta on viiden päivän mittainen. 

Lomautusoikeuden laajentaminen ja koeaikapurkua koskeva muutos

Määräaikaisessa työsuhteessa olevan henkilön voi lomauttaa, vaikka tämä ei toimisi vakituisen työntekijän sijaisena. Samassa yhteydessä muutettiin väliaikaisesti myös koeaikaa koskevaa säännöstä niin, että työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Muutokset ovat voimassa ajalla 1.4.–30.6.2020.

Yrittäjien työttömyysturva

Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tartuntataudin vuoksi tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän, kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä, että yritystoiminta lopetetaan. Työmarkkinatukea maksaa Kela.

Lue lisää: 

www.erko.fi/

Lisätietoa koronan vaikutuksista työsuhteeseen www.loimu.fi/koronatyosuhde

 Teksti: Eija Puusa, tiedottaja, etuusvastaava, Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko, kuvA: Ingimage

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.