kuvitus2

Takana haastava neuvottelukierros

Olemme eläneet viime syksystä alkaen vilkasta edunvalvonta- ja neuvotteluaikaa. Suurin osa sopimuksista saatiin maaliin, mutta tätä kirjoittaessani kuntasektorin solmussa olleet neuvottelut ovat päätyneet entistä pahemmin umpisolmuun, kun STTK:laisten hoitajaliittojen neuvottelujärjestö Sote ry hylkäsi valtakunnansovittelijan antaman sovintoesityksen. Sopimuskierroksesta povattiin etukäteen hyvin vaikeaa ja nämä ennustukset toteutuivat. Neuvottelut olivat kaikilla sektoreilla työläitä ja haasteellisia.

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n työehtosopimuksista ensimmäiset päättyivät jo viime lokakuussa ja viimeisimmät tammikuun lopussa. YTN:n päätavoitteita neuvotteluissa olivat ostovoimaa kehittävät palkankorotukset ja palkattoman työn eli niin sanottujen kiky-tuntien poistuminen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK oli jo syksyllä 2016 sääntöjään muuttamalla vetäytynyt keskitettyjen ratkaisuiden neuvotteluista. EK:n käyttämä peruste oli, ettei keskitetyillä ratkaisuilla voisi ratkaista alakohtaisia ongelmia. Vaikka muodollisesti kyseessä oli tälläkin kertaa niin sanottu liittokierros, jossa jokainen sopimus neuvoteltiin itsenäisesti, vaikutti EK taustalla selvästi kustannustasoa koordinoivasti ja neuvotteluja rajoittaen. EK:n ja sen isojen jäsenliittojen lähtökohta oli, ettei sitä, mitä päänavaaja Teknologiateollisuus ry sopii, saa missään ylittää. Sikäli tämä ei siis ollut aito liittokierros. 

Helmikuussa ensimmäinen neuvotteluratkaisu

Uusista eri alojen sopimuksista väännettiin neuvotteluissa pitkään ja tiukasti. YTN järjesti teknologiateollisuudessa ja suunnittelu- ja konsulttialalla ylempien toimihenkilöiden työnseisaukset joulukuussa vauhdittamaan hitaasti eteneviä neuvotteluita. Näissä oli mukana loimulaisia ja jotkut työntekijät osallistuivat työpaikoillaan myös muiden järjestöjen lakkoihin.  Teollisuusliitto ry ja Teknologiateollisuus ry saavuttivat vihdoin helmikuussa neuvotteluratkaisun, joka muodostui käytännössä sopimuskierroksen niin kutsutuksi yleiseksi linjaksi. Se käynnisti sopimusten syntymisen eri aloilla. Sopimusratkaisuista tuli kaksivuotisia ja korotusten yleislinjana on, että palkkoja korotetaan 25 kuukauden aikana 3,3 prosenttia. 

Haastavin asia oli palkansaajapuolta kivenä kengässä hiertäneiden palkattomien kiky-tuntien poistaminen. Tämä onnistuikin ja pääsääntöisesti kiky-tuntien tilalle tuli työnantajalle mahdollisuus teettää palkallisia ylimääräisiä lisätunteja tai järjestää koulutusta. Loimulaisille tärkeitä YTN:n sopimusaloja ensimmäisenä sopineen teknologiateollisuuden lisäksi ovat erityisesti kemianteollisuus, suunnittelu- ja konsulttiala sekä yksityinen laboratorioala. Loimu on neuvotellut myös kaksi omaa työehtosopimusta metsäalalla (Suomen metsäkeskuksen ja metsäbiotalouden asiantuntijoiden TES:t). Nekin saivat omat yleistä linjaa seuraavat ratkaisunsa.

Julkisen sektorin neuvottelut poikkeusoloissa

Julkinen sektori sai odotella pitkään omaa neuvotteluvuoroaan, kun yksityisen puolen neuvottelujen maaliin vieminen venähti paljon odotettua pidemmälle. Vihdoin kun neuvotteluvauhtiin päästiin, alkoi myös koronakurimus, joka toi neuvotteluihin omat haasteensa ja paineensa. Poikkeusoloissa ei esimerkiksi lakkoaseella uhkaaminen painostuskeinona tullut kyseeseen. Vaikka julkisen sektorin neuvottelut lähtökohtaisesti olivat itsenäisiä ja riippumattomia, heijastuivat yleinen työmarkkinatilanne ja muiden alojen sopimusratkaisut ainakin välillisesti myös niihin. Ratkaisut valtiolla ja yliopistoissa saatiin kuitenkin sovittua tyydyttävästi. Ne noudattivat tasoltaan yksityisen sektorin yleistä linjaa ja kiky-tunneista näissäkin sopimuksissa päästiin eroon. 

Koronakriisin vaikutukset vaikeita ennustaa

Nyt kuitenkin olemme tilanteessa, jossa koronakriisin myötä talousnäkymät ovat oleellisesti muuttuneet. On vaikea ennustaa, miten esimerkiksi inflaatio käyttäytyy, ja kuinka paljon edessä olevat lomautukset ja tulevaisuuden säästötalkoot syövät palkansaajille tällä neuvottelukierroksella turvattua ostovoimaa. Hyvää tässä kuitenkin on se, että kesken tämän akuutin kriisin hoidon emme joudu neuvotteluja työ- ja virkaehtosopimuksista käymään.

Tiedot eri alojen sopimusratkaisuista, palkankorotusten suuruudesta ja niiden ajankohdista löytyvät Loimun verkkosivuilta Töissä valtiolla, Töissä yliopistossa, Töissä kunnalla ja Töissä yksityisellä.

Kuntasektorin tuloksellisuuteen perustuva kertaerä todettiin syrjiväksi

Vuosien 2018–2019 kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä sovittiin tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä oli tietty palvelussuhteen kesto syksyllä 2018 sekä se, että palkansaajalle muodostui samana ajanjaksona yksi palkallinen päivä.

Liittojen toimesta tasa-arvovaltuutetulta pyydettiin lausuntoa, joka tuli maaliskuussa 2020. Sen mukaan kertaerän ehto palkallisesta päivästä tuolla ajanjaksolla on tasa-arvolain vastainen ja äitiys-, vanhempain- ja hoitovapailla olleita syrjivä. Tämän johdosta Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat 25.3.2020 tehneet muutoksen kertaerää koskevaan työ- ja virkaehtosopimukseen: Kertaerä maksetaan myös kaikille äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaalla olleille, joiden palvelussuhde työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti 3.9.–18.11.2018, vaikka palkallista päivää koskeva ehto ei täyttyisikään. Näin ollen tällaiselle palkansaajille maksetaan takautuvasti kyseinen kertaerä marraskuun 2018 varsinaisen palkan perusteella. Viivästyskorkoa saatavalle ei kuitenkaan makseta.

Kuntia ja kuntayhtymiä on pyydetty viipymättä tarkistamaan ne palkansaajat, jotka kuuluvat uuden kertaerästä tehdyn virka- ja työehtosopimuksen piiriin, ja maksamaan heille kyseinen kertaerä ensimmäisen mahdollisen palkanmaksun yhteydessä. 

Jos olet ollut perhevapaalla 3.9.–18.11.2018 välisen ajan, sinulle kuuluu maksaa kertaerä, vaikka ajanjaksolla ei ole yhtään palkallista päivää. Kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia marraskuun 2018 varsinaisesta palkasta. Ota yhteyttä luottamusmieheen tai Loimun edunvalvontaan, jos epäilet olevasi tähän korjaukseen oikeutettu, eikä sitä ole sinulle vielä maksettu.

 

 

Teksti: arja varis Edunvalvontapäällikkö, Loimu
Kuva: Mostphotos.com / Vige

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.