Tässä numerossa

Ajankohtaisia

Työelämä

Edunvalvonta

Loimun uutiset

Opiskelijalle

työpaikka

Millaiset mahdollisuudet työpaikalla on uudistua?

Työpaikkojen toiminta- ja ajattelutapojen on hyvä ajoittain uudis­tua. Se, miten työpaikalla on opittu toimimaan, ei välttämättä enää vastaa sitä, miten olisi fiksua toimia nyt ja lähitulevaisuudessa. Ovatko Loimun jäsenet aktiivisia uudistajia työpaikoillaan?

Aihetta kartoitettiin maaliskuussa 2019 toteutetussa Yhteensattumia-kyselyssä. Tuloksia verrataan kaikkien korkeakoulutettujen asiantuntijoiden sekä kaikkien palkansaajien yleiseen tilanteeseen.

Työpaikoilla tarvitaan uusia oivalluksia, toiminta- ja ajattelutapoja sekä välineitä. Jo olemassa oleva osaaminen ja rutiinit voivat näyttäytyä uuden luomisen mahdollistajina ja perusteina, mutta myös uuden sulkijoina ja rajoitteina. Toisinaan vanha täytyy raivata tieltä, jotta saadaan tilaa uudelle.

Yhteensattumia-kyselyn loimulaisista vastaajista noin puolet (49 %) arvioi, että heillä on mahdollisuus soveltaa uusia ideoita työssään. Toinen puoli (47 %) katsoi, että uusia ideoita on periaatteessa mahdollista soveltaa, mutta todellisuudessa siihen ei ole aikaa. Loimun jäsenillä ideoiden soveltamismahdollisuudet olivat hieman paremmat kuin kaikilla korkeakoulutetuilla asiantuntijoilla (44 %)  tai kaikilla palkansaajilla (38 %) keskimäärin (kuvio 1).

Kyselyn vastausten perusteella Loimun jäsenet vaikuttavat olevan myös uuden aktiivisia luojia. Vastaajista peräti 80 % oli tehnyt omaa työtään koskevia aloitteita viimeisen 12 kuukauden aikana. 61 % oli tehnyt aloitteita, jotka liittyivät työpaikan työjärjestelyihin ja 53 % tuotteisiin tai palveluihin kytkeytyviä aloitteita. Osuudet ovat korkeammalla tasolla kuin kaikilla palkansaajilla, mutta myös hieman korkeammalla kuin korkeakoulutetuilla asiantuntijoilla keskimäärin (kuvio 2).

Myönteinen ilmapiiri vie kohti uutta

Työpaikoilla toimitaan usein rutiininomaisesti, mutta on hyväkin säilyttää jotakin pysyvää eikä uudistaa itseään hengiltä.

Se, miten uuteen reagoidaan ja mitä siitä seuraa, voi vaihdella hyvin paljon. Organisaatioiden haasteena on luoda sellainen ympäristö, jossa uusi ja uuden oppiminen näyttäytyvät myönteisinä asioina ja tuoreita ajatuksia viedään toiminnan tasolle.

Uudistumisen edellytys on psykologisesti niin turvallinen ilmapiiri, että uskalletaan kokeilla ja ehdottaa uutta sekä tuoda esille myös virheitä ja epäonnistumisia.

On tärkeää myös huomata, että kaikki uudet oivallukset eivät vie kohti parempaa – on hyviä ja toimivia ideoita, mutta myös huonoja ja toimimattomia. Mikä on relevanttia toiminnan kannalta? Miten poimitaan parhaat innovaatiot? Uutta on aina katsottava organisaation strategian näkökulmasta. Milloin on jatkuvuuden, milloin muutoksen aika?  

 

Klikkaa graafit isommaksi:

graafit2

Yhteensattumia-tutkimushanke

Kysely tehtiin maaliskuussa 2019. Siihen vastasi 709 Loimun jäsentä (36 % miehiä, 64 % naisia; keski-ikä 46,5). Kysely toteutettiin osana Työterveyslaitoksen hallinnoimaa Yhteensattumia-tutkimushanketta (2018–21). Vertailutietona käytettiin Tilastokeskuksen Työolotutkimusta (2018). Hankkeen rahoittaa Työsuojelurahasto (118 113 euroa). Tulokset julkaistaan laajemmin osana hankkeen muuta raportointia.

 

Lisätietoa: www.ttl.fi/tutkimushanke/yhteensattumia

Teksti Minna Toivanen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.