Mikä on Loimu?

Koulutuspoliittinen vaikuttaminen tähtää tulevaisuuteen

Koulutuspoliittisen edunvalvonnan tavoitteena on jäsenten laadullisen, koulutusta vastaavan työllistymisen edistäminen sekä työmarkkinoiden muuttuviin osaamistarpeisiin vastaaminen. Laadukas koulutus takaa, että luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteelliset alat pystyvät jatkossakin houkuttelemaan parhaita osaajia töihin. Tavoitteena on myös ylläpitää ja edistää näiden alojen korkeaa profiilia yhteiskunnassa. Loimu tekee koulutuspoliittisten tavoitteidensa edistämiseksi yhteistyötä mm. korkeakoulujen, muiden liittojen, opiskelijajärjestöjen ja päättäjien kanssa.

Yliopistollinen metsäopetus satavuotiaan Suomen tulevaisuuden rakentamisessa

Metsänhoitajaliitossa syntyi vuoden 2015 lopulla ajatus tehdä selvitys yliopistollisen metsäopetuksen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Selvitys tehtiin vuoden 2016 aikana Metsämiesten Säätiön apurahan turvin. Selvitys ajoittui sekä metsäalan että yliopistolaitoksen osalta voimakkaan murroksen aikaan.

Selvitysmieheksi kutsuttiin professori (emeritus) Paavo Pelkonen Itä-Suomen yliopistosta. Metsänhoitajaliitto nimesi selvitysmiehelle ”sparrausryhmän”, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Tapio Hankala (Metsänhoitajaliitto) ja jäseniksi metsäylioppilas Vilma Anttila (HY), metsäjohtaja Juha Hakkarainen (MTK), johtava asiantuntija Eeva Hellström (SITRA), varajohtaja Lauri Hetemäki (EFI), professori Markus Holopainen (HY), johtaja Jyrki Ketola Taaleri Oyj, tutkimusjohtaja Mikko Peltonen (MMM), professori Jouni Pykäläinen (ISY), metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo (Metsäteollisuus ry). 

Selvitys perustuu 30 metsäalan asiantuntijan haastatteluihin sekä kolmeen seminaari-/kokousesitelmään ja niiden perusteella käytyihin keskusteluihin sekä yhteen työpajaan ja alalta julkaistuun kirjalliseen ja sähköiseen materiaaliin. Tavoitteena on ollut ennen muuta analysoida tässä ajassa liikkuvia ja keskusteluissa esitettyjä ajatuksia sekä tuottaa niiden perusteella keskustelujen kokonaisuutta heijasteleva synteesi. 

Vaikka selvityksessä esitetään monia kehittämisehdotuksia, sen tavoitteena ei ole pyrkiä olemaan varsinainen kaiken kattava metsäopetuksen kehittämisen ohjekirja.
Keskusteluissa on paneuduttu niin metsäopetuksen nykytilaan kuin tulevaisuuteen. Keskusteluihin pohjautuva opetuksen analyysi ja synteesi on tehty tavoitetila-nykytila -jäsentelyn perustalle. Tulos heijastelee voimakkaasti keskustelijoiden käsityksiä näistä kahdesta tilasta. Näin ollen teksti ei välttämättä kaikilta osin kuvaa opetuksen todellisuutta aivan oikein kaikkien yksityiskohtien osalta. Alkuperäisissä keskusteluissa ilmaistujen käsitysten välittämistä ilman suurempaa suodatusta on pidetty arvokkaana. Suurin osa keskusteluihin osallistuneista eivät olleet varsinaisia yliopisto-opettajia, ja he toivat esiin paremminkin metsäopetuksesta kiinnostuneen metsäalan asiantuntijan kuin opetusasiantuntijan käsityksiä opetuksen tilasta nyt ja tulevaisuudessa. .

Selvitysraportti pyrkii ottamaan helposti omaksuttavalla tavalla kantaa ajankohtaisiin metsäopetukseen liittyviin asioihin. Toiveena on, että selvitys herättää metsäopetuksen parissa toimivaa yhteisöä ja erillisiä sidosryhmiä jatkopohdintoihin opetuksen kehittämiseksi. Raportissa pyritään esittämään sellaisenaan keskusteluissa esiin noussutta rakentavaa kritiikkiä ja jossain määrin jopa kärjistämään asioita kehittämistarpeiden tunnistamiseksi.

Lataa raportti

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu