Koronaviruksen vaikutus yhdistystoimintaan

Koronavirusepidemian vuoksi joudumme miettimään Loimun ja sen jäsenyhdistysten toimintaa niin, että viruksen leviämisen riski minimoidaan. Tälle sivulle olemme koonneet Loimun ja sen jäsenyhdistysten korona-ajan toimintaan liittyviä ohjeistuksia. Sivua päivitetään tarpeen mukaan. Lisätietoa järjestöpäälliköltä.


Loimun myöntämät yhdistysavustukset vuodelle 2020

Loimusta kysytty, miten Loimu suhtautuu vuoden 2020 peruuntuneisiin tilaisuuksiin, joihin on myönnetty yhdistysavustusta. Hallitus päätti kokouksessaan 19.8.2020 selvittää, miten korona on vaikuttanut yhdistysten toimintaan lähettämällä kyselyn kaikille niille yhdistyksille, jotka ovat saaneet Loimulta avustusta vuoden 2020 toimintaa varten. Kyselyssä kysyttiin mm. koronan vaikutuksista jäsentilaisuuksiin, jäsenkokouksiin ja hallituksen toimintaan sekä koronan kokonaisvaikutusta yhdistyksen talouteen

Yhdistyksistä 96 % vastasi, että koronalla on ollut vaikutusta yhdistyksen toimintaan. Odotetusti yhdistysten tilaisuuksia oli peruttu, siirretty ensi vuoteen, pidetty etätilaisuuksina ja hybrideinä. Vastaajista 77 % kertoi, että korona oli pienentänyt yhdistyksen kuluja.

Hallituksen linjauksia avustuksista

Vuoden 2020 avustuksista

  • Vuodelle 2020 myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin ja niitä voi käyttää vuoden 2021 aikana.
  • Mikäli suunniteltua tilaisuutta ei ole enää mahdollista järjestää vuonna 2021, voidaan varat käyttää johonkin muuhun yhdistykselle ja jäsenille sopivaan yhdistystoimintaan.

Vuoden 2021 avustuksista

  • Jos yhdistys hakee avustusta myös vuodelle 2021, avustushakemuksessa on eriteltävä, mitä tilaisuuksia ja kuinka paljon edellisen vuoden avustuksesta siirtyy vuodelle 2021.
  • Loimun myöntämät avustukset vuonna 2021 perustuvat edelleen yhdistyksen vapaamuotoiseen toimintasuunnitelmaan ja budjettiin.
  • Avustuspäätökset tehdään noudattaen samoja peruslinjauksia ja samaa tasoa kuin aiemmin.
  • Yhdistys ei voi hakea avustusta tilaisuudelle, jolle on jo aiemmin myönnetty avustusta.
    Vuoden 2021 yhdistysavustuksista päätetään joulukuun 2020 kokouksessa. Avustushakemusten jättöaika on umpeutunut 15.11.2020.

Loimun ja jäsenyhdistysten yhteiset tilaisuudet

Suojellaksemme Loimun jäsenten ja henkilöstön terveyttä olemme päättäneet, että Loimun jäsenten tai henkilökunnan fyysistä läsnäoloa vaativat tilaisuudet toteutetaan etätilaisuuksina, perutaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan.

Jäsenyhdistysten omat tilaisuudet

Loimun jäsenyhdistykset ovat itsenäisiä yhdistyksiä ja tekevät siten päätökset omien tapahtumiensa järjestämisestä. Loimu kuitenkin suosittelee välttämään lähitilaisuuksien järjestämistä niin pitkään kuin koronatilanne sitä vaatii. Suositus koskee sekä opiskelijayhdistysten järjestämiä tilaisuuksia kampuksilla että varsinaisten jäsenten yhdistysten järjestämiä tilaisuuksia. Mikäli kuitenkin järjestätte tapahtuman, jonne toivotte jäsenistön tai Loimun henkilökunnan osallistumista, pyydämme tarjoamaan halukkaille etäyhteyttä.

Yhdistysten jäsenkokoukset

Yhdistyksen kokouksen ajankohta on määritelty yhdistyksen säännöissä. Koronavirusepidemian vuoksi Loimu suosittelee jäsenyhdistyksilleen, että ne tarjoamavat jäsenilleen etäyhteyttä kokoukseen osallistumiseksi.

Jos yhdistyksen sääntöihin ei ole otettu etäosallistumisen mahdollistavaa määräystä, kannattaa hallitusten harkita kokouksen lykkäämistä tiedostaen kuitenkin tähän liittyvän, yleisesti ottaen vähäisen, riskin jäsentensä vahingonkorvausvelvollisuuteen. Kokouksen lykkääminen lienee suositeltavaa myös yhdistysdemokratian toteutumisen kannalta, kun oletettavaa on, että vaikka kokous pidettäisiin, suuri osa jäsenistä jäisi koronaviruksen leviämisen estämiseksi pois kokouksesta.

Jos yhdistys joka tapauksessa päättää pitää perinteisen kokouksen lähitilaisuutena, on kokous järkevää järjestää erityistä varovaisuutta noudattaen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että vältetään tilojen ahtautta, varataan kokousedustajien saataville käsihuuhteita, jätetään väliin tarjoilut ja tiedotetaan näistä varotoimista osallistujille hyvissä ajoin ennen kokousta.

Etäkokouksen järjestäminen

Tarvittaessa voitte tarjota jäsenistöllenne mahdollisuutta osallistua jäsenkokoukseen etäyhteydellä, mikäli siitä on maininta säännöissänne. Tässä on huomioitava se, että etäosallistuminen ei voi korvata perinteistä kokousta. Yhdistyksen kokouksella on aina oltava aika ja paikka, johon yhdistyksen jäsenet tai valtuutetut voivat tulla päätösvaltaansa käyttämään. Käytännössä kokous voidaan järjestää niin, että paikalla on vain puheenjohtaja ja muut jäsenet osallistuvat kokoukseen etäyhteydellä.

Jos teillä on käytössänne Loimun mallisäännöt, on siellä etäosallistumisesta seuraava maininta: ”Yhdistyksen kokouksissa on mahdollista ottaa käyttöön reaaliaikainen etäosallistuminen teknisen apuvälineen avulla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen hallituksella.”

Etäyhteyden voi järjestää esim. Microsoft Teams, Googlen Hangouts, Google Meet tai Zoom-ohjelmilla.

Lisäksi käytännössä jäsenmäärältään pienimmissä yhdistyksissä yhdistyksen kokoukselle kuuluvista asioista voidaan päättää yhdistyslain 17 §:n 4 momentin nojalla kokonaan ilman kokousta, jos yhdistyksen kaikki jäsenet suostuvat menettelyyn (esimerkiksi kierrättämällä päätökset sisältävä pöytäkirja-asiakirja kaikilla jäsenillä).

Yksimielisyysvaatimus koskee vain menettelyä, ei itse päätettävissä asioissa tehtäviä päätöksiä. Tällöin asialistalla ei saa olla yhdistyslain 23 §:n 1 momentissa mainittua asiaa.

Sääntömääräisen yhdistyksen kokouksen siirtäminen

Monet yhdistykset ovat peruneet jo koolle kutsumiaan yhdistyksen kokouksia tai lykänneet kokouksen koolle kutsumista. Tämä on täysin mahdollista, mutta huomioitava on se, että yhdistyslaissa ei ole omia säännöksiä koskien kokouksen ajankohdan siirtämistä. Yhdistyslain 20 §:n mukaan yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana.

Jos hallitus yhdistyslain 20 §:stä huolimatta päättää kokouksen siirtämisestä säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, on hallituksen huomioitava erityisesti vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 39 §. Sen mukaan hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutetun vahingon. Samoin hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttamansa vahingon yhdistykselle.

Todennäköisesti useimmissa yhdistyksissä kokouksen lykkääminen ei voi aiheuttaa sellaista vahinkoa, josta hallituksen jäsenet voisivat joutua vahingonkorvausvastuuseen. Koronaviruksen muodostamassa poikkeuksellisessa olosuhteessa yhdistysten jäsenkunnat yleensä luultavasti ovat laajasti kokouksen lykkäämispäätöksen takana, ymmärtävät tilanteen eivätkä edes lähtisi vaatimaan hallituksen jäseniltä vahingonkorvauksia ihan vähäisestä vahingosta. Poikkeustilanteen vuoksi kanneteitse esitetyn vahingonkorvausvaatimuksen menestymiseen oikeudessa liittyy lisäksi erityistä epävarmuutta, joka taas lisää jo alkujaan merkittävää kuluriskiä kanteen esittäjälle. Täten hallituksen jäsenten joutumista henkilökohtaisesti vahingonkorvausvelvollisiksi voidaan pitää epätodennäköisenä. Mutta koska se on lain mukaan mahdollista, on jokaisen yhdistyksen hallituksen arvioitava nämä riskit erikseen oman yhdistyksensä osalta.

Lähteet
Patrik Metsätähti, lakimies, SOSTE https://www.soste.fi/uutinen/yhdistysten-vuosikokoukset-koronaviruspandemian-aikana/
Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901/etaosallistuminen.html