Anställningen

Intressebevakning inom den kommunala sektorn

Förhandlingsverksamheten för Akavas medlemmar inom den kommunala sektorn sköts genom Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf.

FOSU är avtalspart inom fyra avtalsområden inom den kommunala sektorn. Dessa områden är Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS), Tjänste- och arbetskollektivatalet för undervisningspersonal (UKTA) och Tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (LÄKTA).

FOSU:s kommunala förhandlingskommitté beslutar om tjänste- och arbetskollektivavtal och ställningstaganden inom den kommunala sektorn samt lämnar bl.a. förslag till godkännande eller avslag av avtal till FOSU:s styrelse.

Lokal intressebevakning är en del av FOSU:s verksamhet. FOSU har ca 500 huvudombudsmän och ca 1 000 ombudsmän i kommuner och samkommuner. Ombudsmännen förhandlar med arbetsgivare på arbetsplatserna och bistår medlemmarna i frågor kring arbets- och tjänsteförhållanden.

Tjänsteinnehavare och anställda inom den kommunala sektorn företräds också av huvudavtalsorganisationerna Kunta-alan unioni, Grundservice och Teknik KTN samt av TNJ. Arbetsgivarna företrädas av KT Kuntatyönantajat.
Loimus medlemmar inom den kommunala sektorn arbetar på sjukhuslaboratorier, miljöhälsovård, miljöbevakning och -granskning samt på kommunala laboratorieföretag.

Ungefär 900 Loimumedlemmar arbetar inom den kommunala sektorn.
Loimu och ett flertal Akavaförbund står bakom den elektroniska publikationen Kuntatiimi för medlemmar inom den kommunala sektorn, som kommer ut fyra gånger per år. Förbundet behöver ha korrekt e-postadress och korrekta arbetsgivaruppgifter i sitt register för att kunna skicka publikationen till dig.

Intressebevakning inom den kommunala sektorn sköts inom Loimu av jurist Janet Virtanen, janet.virtanen (at) loimu.fi.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu