Anställningen

Förhandlingsresultatet på kommunalsektorn

Avtalsperiod och löneförhöjningar

Det avtalades att tjänste- och arbetskollektivavtalen inom kommunsektorn gäller från och med den 1 februari 2018 till den 31 mars 2020. De avtal som nu förhandlats fram gäller således tre månader efter att vård- och landskapsreformen trätt i kraft.

Den totala förhöjningen under avtalsperioden är 3,46 procent, vilket ligger i linje med de övriga branschernas uppgörelser.

I löneuppgörelsen ligger tyngdpunkten på generella höjningar

 • 1.5.2018: 26 euro, dock minst 1,25 procent. Den s.k. brytpunkten ligger på 2 080 euro.
 • 1.4.2019: en procent
 • 1.1.2019: en lokal justeringspott på 1,2 procent

De lokala justeringspotterna används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller personliga tillägg eller motsvarande.

I fråga om detta utgör de arbetstagare och tjänsteinnehavare som står utanför lönesättningen en särskild grupp. Lönerna för personer med chefs- och ledningsuppgifter samt de personer som står utanför lönesättningen ska stå i proportion till lönerna för deras medarbetare och de jämförbara grupperna.

Om man inte når enighet om fördelningen av de lokala potterna, beslutar arbetsgivaren om deras användning för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller personliga tillägg eller motsvarande.

Byte av semesterpenning mot ledighet

Under avtalsperioden är det möjligt att inom ramen för en särskild bestämmelse om lokala avtal byta ut semesterpenningen mot ledighet. I teorin har detta redan tidigare varit möjligt, men i praktiken har man inte ingått lokala avtal om byte av semesterpenning. Om ett lokalt avtal ingås, förutsätter bytet även ett avtal mellan arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren och arbetsgivaren. Under ledigheten betalas ordinarie lön för perioden i fråga. Den anställde tjänar in semester under ledigheten.

Ändring av den i AKTA fastställda arbetstiden på 37,5 timmar

 • Den 7 maj 2018 avlägsnas bestämmelserna om arbetstiden för vissa sakkunniga från det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA 2017, kap. III § 10).
 • Från och med den 7 maj 2018 är den ordinarie arbetstiden för de löntagare som den 6 maj 2018 omfattas av arbetstidsformen i fråga 38 timmar 15 minuter (full arbetstid).
 • Specialbestämmelserna om den ordinarie arbetstiden på 38 timmar 15 minuter finns i bilaga 18 till AKTA 2018–2019. För övrigt iakttas kapitel III i AKTA.
 • I praktiken är det fråga om allmän arbetstid, med undantag av en halvtimmes mertidsgräns för de arbetstagare och tjänsteinnehavare som har full arbetstid.
 • De uppgiftsrelaterade löner för dessa löntagare som gäller den 30 april 2018 höjs med 2,4 procent.

Förtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktigens ställning

Förtroendemannens ställning förbättras, och även ersättningen till arbetarskyddsfullmäktig höjs en aning. Huvudförtroendemän och motsvarande förtroendemän beviljas arbetsbefrielse på minst en arbetsdag i veckan per 105 (tidigare 120) representerade tjänsteinnehavare/arbetstagare. Ersättningarna höjs med sju procent, och det införs en ny ersättningsklass för förtroendemän med över 700 representerade personer.

Löneprogram

Löneprogrammet består av en utredning av skillnaderna i inkomstutvecklingen och inkomstnivån mellan kommunsektorn och den privata sektorn samt en därpå följande förhandlingsfas. Under förhandlingsfasen ska man komma överens om eventuella åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kommunsektorn och den privata sektorn.

Nya arbetsgrupper

För avtalsperioden inrättas fyra arbetsgrupper:

 • en arbetsgrupp för utveckling av lönesystemet
 • en arbetsgrupp för utvärdering av avtalsbestämmelserna om sjukledighet
 • en arbetsgrupp för behandling av inlärning och handledning i arbetet
 • en distansarbetsgrupp.

Om reformen av avtalssystemet, såsom kollektivavtalen för landskap och nya kommuner, förhandlas separat i kommunens huvudgrupp.

Kompensation för nedskärningarna i semesterpenningen

Utöver de generella höjningarna och de lokala justeringspotterna betalas alla arbetstagare och tjänsteinnehavare en engångspott på 9,2 procent av lönen för november i samband med lönebetalningen i januari 2019.

Förutsättningen är att anställningsförhållandet har pågått oavbrutet från den 2 september 2018 till den 18 november 2018 och att det under denna period finns minst en avlönad dag. Om dessa villkor uppfylls, betalas potten ut även om anställningsförhållandet har upphört före januari.

Annat att beakta

Avlönad faderskapsledighet förlängs från sex till tolv dagar.

För tillfället har den anställde rätt till tillfällig vårdledighet på högst fyra dagar (varav tre är avlönade) för att sköta ett barn under 10 år som plötsligt insjuknat. Åldersgränsen höjs till 12 år.

Dessutom avskaffas återkrav av lön för sjukdomstid på grund av invalidpension eller rehabiliteringspenning som beviljats retroaktivt.

Mer information: förhandlingschef Kirsi-Marja Valariutta,

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu