Medlemsförmåner

Arbetslöshetsersättning

Loimus ordinarie medlemmar kan bli medlemmar i Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko. En studerande som har en giltig anställning kan också bli medlem i a-kassan.

Arbetsvillkor

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste man uppfylla arbetsvillkoret under sin medlemstid. Arbetsvillkoret uppfylls efter minst 26 kalenderveckors arbete under medlemstidens granskningsperiod (28 månader).

Granskningsperioden förlängs om man t.ex. vårdar ett barn under 3 år i hemmet, av sjukdom, studier som huvudsyssla, arbete med anslag eller av därmed jämförbara, godtagbara orsaker. Exempelvis utlandsvistelse eller hemvård är inte godtagbara orsaker. Granskningsperioden kan som mest förlängas med sju år.

För uppfyllande av arbetsvillkoret beaktas varje kalendervecka där arbetstiden för en eller flera anställningar uppgår till minst 18 timmar och lönen följer ett kollektivavtal eller, om kollektivavtal saknas, lönen för heltidsarbete uppgår till minst 1 211 euro per månad år 2019.

Ett undantag i ovanstående är exempelvis undervisningsområdet, där arbetsvillkoret kan omfatta varje kalendervecka under vilken arbetstiden uppgått till minst åtta timmar per vecka.

Har personen i fråga varit frånvarande från arbetsmarknaden utan godtagbar orsak i över sex månader ska arbetsvillkoret uppfyllas på nytt under medlemstiden efter frånvaron.

Arbetslöshetsersättning för studerandemedlemmar

Studerandemedlem med en giltig anställning kan bli medlem i a-kassan. Studerandemedlemmen kan arbeta för att uppfylla arbetsvillkoret redan under studietiden. Arbetet behöver inte vara inom det egna området. Medlemskapet i a-kassan ska vara oavbrutet eftersom arbetsvillkoret måste uppfyllas på nytt om det uppstår avbrott i medlemsskapet.

Arbetsvillkoret uppfylls exempelvis genom sommarjobb under tre – fyra somrar eller genom att arbeta en vecka i taget under studierna om arbetstiden överstiger villkoret om 18 timmar/vecka. Om arbetstiden varierar från vecka till vecka lönar det sig att spara arbetspasslistor eller annan arbetstidsdokumentation för arbete under studietiden.

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan betalas ut efter avlagd examen eller sedan studierna på annat sätt avslutats om medlemmen arbetat i minst 26 veckor (ca 6 månader).

Om du blir arbetslös

Gör så här:

  • Anmäl dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) på din hemort senast första dagen du är arbetslös. Du kan också anmäla dig på nätet: www.te-palvelut.fi. Arbetslöshetskassan kan endast betala dagpenning för den tid under vilken du söker arbete.
  • Ansökningsblanketter för arbetslöshetsdagpenning finns på TE-byrån. Fyll i blanketten noga och bifoga bilagorna som anges på blanketten. En korrekt ifylld blankett handläggs snabbare.
  • Lämna in en skriftlig ansökan om dagpenning i efterhand senast inom tre månader från och med det datum då du vill få dagpenning. Ansökan som avser tiden senare än så betraktas som föråldrad. Ansökningar som avser självrisktiden föråldras inte. Tiden för föråldrande beräknas utifrån datumet ansökan inkom. Varje ansökan föråldras separat.
  • Du kan lämna in din första ansökan med bilagor till a-kassan när du varit arbetslös i minst två kalenderveckor. Upphör inte arbetslösheten, fyll alltid i en ansökan för varje kalendermånad eller fyra hela kalenderveckor. Arbetar du på deltid med månadslön ska du ansöka om förlängd arbetslöshetsersättning månadsvis.
  • Ansökningsrytmen är densamma under pågående arbetslöshet. Du kan också lämna in ansökan om förlängd arbetslöshetsersättning elektroniskt.
  • Meddela a-kassan och TE-byrån omgående om samtliga förändringar som påverkar din rätt till dagpenning och som inträffar under din arbetslöshet. Sådana förändringar är exempelvis arbete, lön, företagsverksamhet, diverse arvoden, studier, sjukskrivning, sociala förmåner och resor.

Erkos webbsida finns på adressen www.erko.fi
Kontorets e-postadress är erityiskoulutettujen.tk (at) erko.fi.
Ytterligare information finns också på TYJ - Arbetslöshetskassornas

Samorganisation rf:s webbsida: www.tyj.fi
Du kan lättas räkna fram storleken på din inkomstrelaterade dagpenning med kalkylatorn på TYJ:s webbsida www.tyj.fi. Av FPA utbetald grunddagpenning uppgår i snitt till strax under 700 euro per månad.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu