Työsuhde

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2018-2019

Sopimuskausi 1.2.2018 – 31.3.2020 (2 vuotta ja 2 kuukautta)

Yleiskorotukset

1.5.2018 -> 26 €/kk tai vähintään 1,25 % (taitekohta 2 080 €/kk)
1.4.2019 -> 1,0 %

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019

Paikallisen järjestelyerän 1,2 % kohdentamisesta neuvotellaan paikallisella tasolla.
 • Ensisijaisia tavoitteita ovat palkkausjärjestelmien kehittäminen, palkkausepäkohtien korjaaminen, tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.
 • Esimies- ja johtotehtävissä olevien ja palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkan on oltava oikeassa suhteessa heidän alaistensa ja verrokkiryhmiensä palkkaan.
 • Jos paikallisneuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän käytöstä.
Kertaerä tammikuussa 2019
 • Tammikuussa 2019 maksetaan paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, jonka suuruus on 9,2 % kuukausipalkasta.
 • Edellyttää, että kunnassa/kuntayhtymässä on tai tehdään tuloksellisuusohjelma tms. strateginen ohjausväline ja se toteutetaan vuosien 2018–2019 aikana, esim. KunTeko-hankkeen pohjalta.
 • Kertaerän piirissä on koko kunnan/kuntayhtymän henkilöstö. Kertaerän saamisen edellytyksenä on, että työntekijän/viranhaltijan palvelusuhde on alkanut viimeistään 2.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä 18.11.2018 saakka. Lisäksi edellytetään, että työntekijällä/viranhaltijalla on vähintään yksi palkallinen päivä ajanjaksolla 2.9. – 18.11.2018. Palkallinen päivä voi olla myös vuosilomapäivä tai palkallinen virka-/työvapaa.
 • Palvelusuhteen ei tarvitse olla enää voimassa tammikuussa 2019.
 • Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan kohdalla kertaerän suuruus määritellään 18.11.2018 voimassa olevan osa-aikaprosentin mukaisesti.
Palkkatasoselvitys
 • Tilastollinen palkka- ja työvoimakustannusselvitys tehdään 31.8.2019 mennessä kunta-alan palkka- ja työvoimakustannusten sekä muiden palvelussuhteen ehtojen tasosta ja muutoksesta. Palkkatasoa verrataan yleisiin työmarkkinoihin ja vertailussa huomioidaan mm. ammattiryhmä, koulutus ja sukupuoli.
Keskeiset tekstimuutokset
 • Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevia saatiin ylityökorvausten piiriin. Työaikakorvauksien suorittamista koskevat rajoitukset koskevat vain kunnan/kuntayhtymän ylimpää johtoa.
 • Työajaksi luettavan koulutuksen määräyksiä yksinkertaistettiin.
 • Poissaolot alentavat ylityörajaa – keskeytyneen jakson määräykset kaikkiin työaikamuotoihin.
 • Eräiden asiantuntijoiden työaikaa (37,5 h/vko) koskevat määräykset poistuvat sopimuksesta.
 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksiin parannuksia.
 • Palkallinen isyysvapaa piteni kuudesta päivästä 12 päivään.
 • Tilapäisen hoitovapaan edellyttämä lapsen ikäraja nousi 10 vuodesta 12 vuoteen.
 • Palkan takaisinperinnästä luovutaan takautuvasti myönnetyn eläkkeen tai kuntoutustuen yhteydessä.
Poissaolot alentavat ylityörajaa
 • Ennalta tiedetty tai yllättävä poissaolo laskee lisä- ja ylityörajaa. Nämä ns. keskeytyneen jakson määräykset sovittiin myös toimisto- ja yleistyöaikaan, mukaan lukien erityistyöaika 38 h 15 min.
 • Vuosiloma, virka-/työvapaa tai muu hyväksyttävä poissaolo lyhentää työaikaa poissaolopäivän säännöllisen työajan verran.
 • Poissaolo alentaa viikoittaista ylityörajaa. Vuosiloma, virka-/työvapaa tai muu hyväksyttävä poissaolo alentavat viikoittaista ylityörajaa. Poissaolo voi olla ennalta suunniteltu (vuosiloma, virka-/työvapaa tai muu hyväksyttävä poissaolo) tai suunnittelematon (esim. sairauspoissaolo).
Työaikamuutoksesta johtuva tehtäväkohtaisen palkan korotus
 • Eräiden asiantuntijoiden työaikaa koskevat määräykset poistuvat  sopimuksesta 7.5.2018 alkaen. Ao. työaikamuodossa 6.5.2018 olleiden työaika on 7.5.2018 alkaen 38 t 15 min. Erityismääräykset ovat KVTES-sopimuksen liitteessä 18.
 • Työajan pidennys kompensoidaan 2,4 %:n palkankorotuksella 30.4.2018 mukaiseen tehtäväpalkkaan.
Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

KVTES 2018-2019 liitteessä 15 ovat uudet määräykset lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaiksi. Liitteen soveltaminen edellyttää, että sen käyttöönottamisesta sovitaan paikallisella virka- ja työehtosopimuksella. Lomarahan vapaaksi vaihtamisesta sovitaan tämän jälkeen työntekijän/viranhaltijan ja työnantajan välillä vielä erikseen. Lomarahavapaat tulee pitää lomanmääräytymisvuotta seuraavan lomakauden alkuun eli 30.4. mennessä. Mikäli lomarahavapaita ei ole pidetty em. päivään mennessä tai palvelussuhde päättyy tätä ennen, pitämättömistä päivistä maksetaan korvaus. Lomarahavapaan aikana maksetaan pitämisajankohdan varsinainen palkka ja vapaa kerryttää vuosilomaa.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksiin parannuksia

 • Pääluottamusmiehen tehtävänä on paikallisen sopimisen edistäminen.
 • Pääluottamusmiehen tai vastaavan vapautus on vähintään 1 pvä/vko, kun edustettavia on vähintään 105. Muutokset tulevat voimaan 1.5.2018 lukien.
 • Luottamusmieskorvaus nousee keskimäärin 7 prosenttia. Luottamusmieskorvausta voidaan korottaa määräajaksi 1,5 kertaiseksi paikallista virka- ja työehtosopimusta koskevien neuvottelujen ajaksi, mikäli työnantaja harkitsee sen korottamisen tarpeelliseksi.
 • Työsuojeluvaltuutetun korvaus on 94 €/kk. Kun edustettavia on yli 700, korvaus on 260 €/kk.

Perhevapaat

 • Palkallinen isyysvapaa piteni 12 päivään (aikaisemmin 6 päivää). Isyysvapaa on palkallinen enintään vapaan 12 ensimmäisen arkipäivän osalta.
 • Tilapäisen hoitovapaan edellyttämä lapsen ikäraja nousi 12 vuoteen (aikaisemmin 10 vuotta). Tilapäistä hoitovapaata voi saada enintään neljä työpäivää kerrallaan. Palkkaa maksetaan kolmelta päivältä. Muutokset tulevat voimaan 1.2.2018 lukien.

Sairausloma

Lue tarkemmin KT:n ja pääsopijäjärjestöjen laatimista yleiskirjeistä:

Yleiskirje 1/2018 (KVTES)

Yleiskirje 4/2018 (TS)

Yleiskirje 6/2018 (OVTES)

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu