Työsuhde

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014-2017

Sopimuskausi on 1.4.2014-31.1.2017.

1.2.2016 alkavan sopimuskauden toisen jakson palkankorotukset sovitaan myöhemmin. Jos sopimukseen ei silloin päästä, sopimus voidaan irtisanoa tästä ajankohdasta alkaen.

Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.8.2014, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudessa, ja 1.8.2015 alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,3 %. Prosentuaalisesta yleiskorotuksesta 0,1 % on käytetty sairastumiseen liittyvän vuosilomakarenssin poistamiseen. 20 euron palkankorotus tehdään tehtäväkohtaiseen palkanosaan, josta se heijastuu myös suoritukseen perustuvaan osaan.

Siirtymäkausien etenemät

Virastoissa, joissa palkkausjärjestelmän käyttöönotossa on siirtymäkausi kesken, käytetään sekä 1.8.2014 että 1.8.2015 0,2 % virastokohtainen erä käyttöönoton nopeuttamiseen. Tällainen viraston on mm. THL. Myös Luonnonvarakeskuksessa on 0,2 % erä käytettävissä vuonna 2015, jos virasto perustetaan.

Kehityskeskustelut

Jokaisella valtion virkamiehellä ja työntekijällä on oikeus vuosittaisiin kehityskeskusteluihin. Uudessa virka- ja työehtosopimuksessa ohjataan käymään työuran pidentämiseen liittyviä keskusteluja erityisesti niiden osalta, joiden eläkkeelle jäämiseen on alle viisi vuotta aikaa tai jotka ovat täyttäneet 58 vuotta. Kehityskeskustelun tuloksena voi syntyä yksilöllinen työurasuunnitelma.

Palkkausjärjestelmät

Virastotalon osapuolten tulee sopimuskaudella selvittää sanallisten tasokuvausten käyttöönottoa osana palkkausjärjestelmää, jos järjestelmä ei jo ennestään sellaista sisällä. Kuvausten tulee olla yhtäpitäviä varsinaisen arviointijärjestelmän kriteerien kanssa.

Sopimuksessa on myös uusi määräys, jolla painotetaan kaikkien oikeutta palkkausjärjestelmän mukaiseen palkkaukseen ja toisaalta työnantajan oikeutta alentaa palkkausta, jos tehtävän vaativuus alenee tai suoriutuminen heikkenee.

Vuosiloman siirto sairaustapauksissa

Henkilön ollessa työkyvytön tai hänellä on alkamassa perhevapaa loman alkaessa, loma voidaan jatkossa siirtää ilman aiemmin ollutta seitsemän päivän karenssia. Siirto edellyttää henkilön pyyntöä ja lääkärintodistusta tai muuta työnantajan edellyttämää luotettavaa selvitystä. Vastaava siirto-oikeus on, jos henkilö sairastuu kesken vuosiloman.

Sairausajan palkka

Virkamiesten sairausajan palkkaa maksetaan jatkossa vain vuoden ajalta, kuten työsuhteisilla on aiemminkin tehty. Muutos koskee tapauksia, joissa sairastamisen kesto täyttää vuoden aikaisintaan 1.4.2014.

Virastotason riitojen selvittäminen

Työehtosopimusten sisältöä ja soveltamista koskevat virastotason erimielisyydet on nyt mahdollista paikallisneuvottelun jälkeen saattaa myös keskustason neuvottelupöytään ennen mahdollista työtuomioistuimeen menoa.

Matkakustannusten korvaaminen

Matkakustannuksia koskevan sopimuksen tekstejä paranneltiin ja soveltamisohjeet sisällytettiin sopimuksen lomaan. Sopimuksen sisältöä ei kuitenkaan muutettu.

-----

Valtion virka- ja työehtosopimukset löytyvät kokonaisuudessaan VM:n verkkopalvelusta  www.vm.fi > Valtio työnantajana

 

 

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu