Työsuhde

Väitöstyöntekijän työsuhteen ehdot määrittää työehtosopimus

Tavoitteena on, että väitöskirjatyöntekijä olisi koko väitöstyöskentelyn ajan työsuhteessa yliopistoon. Tällöin noudatetaan yliopistojen yleistä työehtosopimusta ja väitöstyöntekijällä on samanlaiset oikeudet kuin muullakin yliopiston henkilökunnalla. Väitöstyöskentelyyn on yleensä varattu neljä vuotta aikaa. Väitöskirjatyöskentely on perusteltu syy kirjoittaa määräaikainen työsopimus. Väitöskirjatyöntekijän palkka saattaa tulla kokonaan tai osittain ulkopuoliselta projektilta, joka voi asettaa tiettyjä reunaehtoja työskentelylle, mm. suhteessa opetukseen. Monesti väitöstyöskentely tapahtuu joko kokonaan tai osittain apurahalla. Tällä sivulla keskitytään työsuhteessa tapahtuvaan työskentelyyn, apurahatyöskentelystä on oma sivunsa.


Väitöskirjatyöntekijän palkan määrittäminen

Palkkaus koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Yliopistojen yleisessä palkkausjärjestelmässä on määritelty vaativuustasot ja niille sijoittuvat työtehtävät. Aloittavan väitöskirjatyöntekijän tehtäväkohtainen palkka sijoittuu vaativuustasolle 2. Väitöstyöskentelyn puolivälissä palkkauksen tulisi nousta vaativuustasolle 3 ja lähellä väitöstä vaativuustasolle 4. Henkilökohtaiseen suoriutumisen arviointi tulisi suorittaa määrätyin välein.


Väitöskirjatyöntekijät kuuluvat opetus- ja tutkimushenkilökuntaan ja noudattavat 1624 h kokonaistyöaikaa. Lisää kokonaistyöajasta täällä. Myös väitöskirjatyöntekijöiden tulee tehdä työsuunnitelma, jossa on kohdennettu vuosityöaika eri tehtäväalueille seuraavan lukuvuoden aikana. Työsuunnitelmaa laatiessa tulee ottaa huomioon mahdolliset opetustehtävät, joita väitöskirjaa tekevällä on suositeltavaa olla vain 5 % vuosityöajasta. Ulkopuolinen rahoittaja saattaa asettaa rajoitteita opetuksen antamiselle ja sille, mitä opetuksen tulee pitää sisällään.

Väitöskirjatyöskentely ja perhevapaat

Lähtökohta on, että tasapuolisen ja tasa-arvoisen kohtelun vuoksi väitöskirjatyöntekijän työsuhdetta pidennetään perhevapaan pituisen ajan verran. Tämä koskee niin äitiys-, isyys-, kuin vanhempainvapaita. Myös hoitovapaan on tarkoitus pidentää väitöskirjatyöntekijän työsuhdetta, mutta yliopistoissa on jonkin verran vaihtelua erityisesti osittaisen hoitovapaan osalta, piteneekö työsuhde vai ei.

Perhevapaille jäädessä tulee pitää huolta, että vapaa on kirjattu työsuunnitelmaan ja väitöskirjatyöntekijällä on mahdollisuus pitää työstä vapaata aikaa sen mukaan kuin vuosityöaikaa on tehty. Koska väitöskirjatyöntekijät ovat kokonaistyöajan piirissä, ei heille kerry perhevapaiden ajalta vuosilomaa, ts. ei ole mahdollista palata perhevapaalta töihin ja siitä suoraan työstä vapaalle, ellei työantantaja nimenomaisesti siihen suostu.


Mitä väitöstyöskentelyn jälkeen?

Usein väitöskirjan loppuun saattamisen jälkeen osuu tyhjiöön: mitä seuraavaksi? Omaa uraa olisi hyvä miettiä jo väitöstyötä aloittaessa. Mikä on tavoitteeni? Missä näen itseni väitöksen jälkeen tai viiden vuoden kuluttua? Tällainen pohdinta saattaa antaa myös hyvää suuntaa väitöstyöskentelylle. Loimun urapalvelujen nettisivuilta löydät uratarinoita, avoimia työpaikkoja sekä neuvoja uran solmukohtiin.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu