Mikä on Loimu?

Vaalijärjestys

Loimu ry
Hyväksytty valtuuston kokouksessa 23.11.2019

Vaalijärjestys

1 § Yleiset määräykset

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n valtuuston jäsenten vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, liiton sääntöjä ja tätä vaalijärjestystä.

Vaalit ovat salaiset.

Vaalissa koko maa muodostaa yhden vaalipiirin.
Loimu ry:n valtuusto vahvistaa vaalijärjestyksen.

2 § Äänioikeus

Äänioikeutettuja vaalissa ovat vaaleja edeltäneen heinäkuun loppuun mennessä varsinaisiksi, eläkeläis- ja opiskelijajäseniksi liittyneet liiton jäsenet.

Jokaisella äänioikeutetulla on vaalissa yksi ääni. Äänioikeuttaan liiton jäsen käyttää sähköisesti, mikäli hallitus ei päätä muusta äänestystavasta. Jäsen voi viime kädessä äänestää liiton toimistolla, mikäli muuta sähköisen äänestyksen paikkaa ei ole mahdollista saavuttaa.

3 § Ehdokasasettelu ja vaalikelpoisuus

Vaalikelpoisia ehdokkaiksi ovat vaalia edeltäneen heinäkuun loppuun mennessä varsinaisiksi tai opiskelijajäseniksi liittyneet liiton jäsenet, jotka on asetettu ehdokkaaksi tämän vaalijärjestyksen mukaisesti.

Vähintään kaksi liiton äänioikeutettua henkilöjäsentä tai liiton jäsenyhdistys voi perustaa valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa keskenään vaaliliiton. Ehdokkaita vaaliin voi asettaa valitsijayhdistys ja vaaliliitto. Valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton tulee nimetä vaaliasiamies, joka on liiton äänioikeutettu jäsen. Vaaliliittoon kuuluvan valitsijayhdistyksen vaaliasiamies voi toimia myös kyseisen vaaliliiton asiamiehenä. Kukin ehdokas saa olla vain yhden valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton ehdokaslistalla. Valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton perustamisesta on tehtävä kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittaa asianomainen vaaliasiamies.

Valitsijayhdistys tai vaaliliitto voi asettaa ehdokkaita enintään yhtä paljon kuin liiton sääntöjen mukaan on valtuutettuja ja varavaltuutettuja yhteensä.

Valitsijayhdistyksellä ja vaaliliitolla tulee olla nimimuotoinen oma tunnus, joka poikkeaa muiden valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen tunnuksista sekä viittaa johonkin liiton henkilöjäsenten muodostamaan ryhmittymään. Tunnusten hyväksymisestä päättää vaalilautakunta; jos ehdotettua tunnusta ei hyväksytä, annetaan valitsijayhdistykselle tai vaaliliitolle mahdollisuus vaihtaa tunnuksensa.

Ehdokkaaksi asettumisesta ja valitsijayhdistysten sekä vaaliliittojen muodostamisesta on ilmoitettava vaalilautakunnalle vaalilautakunnan päättämään päivämäärään mennessä. Vaalilautakunta tarkastaa asiakirjat ja päättää valitsijayhdistysten sekä vaaliliittojen hyväksymisestä.

4 § Vaalilautakunta

Liiton hallitus asettaa liiton jäsenten keskuudesta vähintään kuusi jäsentä käsittävän vaalilautakunnan huolehtimaan valtuustovaalin toimittamisesta yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen sekä tämän vaalijärjestyksen mukaisesti. Vaalilautakunnan jäsen ei itse saa asettua ehdolle vaaleissa. Vaalilautakunnan jäsenenä eivät voi toimia hallituksen tai valtuuston jäsenet.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista vähintään yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä paikan päällä tai etäyhteydellä.

Vaalilautakunta voi ottaa itselleen avustajia huolehtimaan vaaleihin liittyvästä käytännön työstä.

5 § Vaalien ajankohta ja vaalikuulutus

Liiton hallituksen tulee ennen vaaleja edeltävän toukokuun loppua päättää ja ilmoittaa vaalilautakunnalle vaalin ajankohta. Vaaliaika on vähintään 21 vuorokautta. Vaalit tulee toimittaa joulukuun alkuun mennessä.

Liiton hallituksen tulee ilmoittaa vaalilautakunnan asettamisesta ja vaalien ajankohdasta liiton lehdessä vaaleja edeltävän kesäkuun loppuun mennessä.

Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava päivämäärä, johon mennessä vaaliliittoja koskevat asiakirjat tulee jättää vaalilautakunnalle. Vaalikuulutuksesta tulee myös ilmetä vaalilautakunnan kokoonpano, äänestyksen toimittamisajankohta ja vaaliluettelon nähtävillä olon tiedot. Vaalijärjestys julkaistaan liiton verkkosivuilla.

6 § Vaaliluettelo

Liiton toimisto laatii äänioikeutetuista jäsenistä vaaliluettelon, jonka tulee olla syyskuun aikana vähintään viikon ajan tarkistettavissa liiton toimistolta.

Huomautukset vaaliluetteloa vastaan on tehtävä vaalilautakunnalle viimeistään viikon kuluessa nähtävillä oloajan päättymisestä.

Vaalilautakunnan käsiteltyä huomautukset vaaliluettelo on lainvoimainen.

Vaalilautakunnalle varataan oikeus tehdä erityisen painavasta syystä muutoksia vaaliluetteloon viimeistään viikkoa ennen äänestysajan päättymistä.

7 § Ehdokaslistat

Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä määrätään arvalla.
Valitsijayhdistyksen ehdokkaat järjestetään ehdokkaiden sukunimien mukaiseen aakkosjärjestykseen. Samaan vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat järjestetään yhteisen tunnuksen alle.

Tämän jälkeen kaikki ehdokkaat numeroidaan aloittaen numerosta 2.

8 § Vaalijäsenkirje

Viimeistään vaalien aloitusajankohtana toimitetaan jäsenille vaalijäsenkirje, joka sisältää luettelon ehdokkaista, äänestysohjeet ja sähköisen äänestyslinkin.

9 § Ääntenlaskenta

Ääntenlaskenta tapahtuu sähköisessä äänestysjärjestelmässä. Äänestysjärjestelmä laskee kunkin ehdokkaan saaman äänimäärän ja kunkin ehdokkaan saama äänimäärä ilmoitetaan äänestysajan päätyttyä.
Vaalijärjestelmä tekee äänioikeuden käyttämisestä merkinnän vaaliluetteloon.
Äänestysjärjestelmän mahdollisissa häiriötilanteissa liiton hallituksella on oikeus keskeyttää vaalit painavasta syystä vaalilautakunnan esityksen mukaisesti ja siirtää ne pidettäväksi myöhempänä ajankohtana. Tällaisessa tapauksessa annetut äänet hylätään ja vaali järjestetään uudelleen.

10 § Vaalin tulos

Valitsijayhdistyksen tai niiden muodostaman vaaliliiton ehdokkaat järjestetään saamiensa äänien lukumäärän mukaan. Tämän jälkeen merkitään eniten ääniä saaneelle vertausluvuksi valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmas osa jne.

Saman äänimäärän tai vertailuluvun saaneiden välisen järjestyksen ratkaisee arpa.
Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa mukaiseen järjestykseen. Varsinaisiksi jäseniksi tulevat valituiksi korkeimmasta vertausluvusta alkaen 30 järjestyksessä ensimmäistä henkilöä ja varajäseniksi enintään 12 järjestyksessä seuraavaa henkilöä.

Valtuustoon valittu henkilö jatkaa hallituksessa aikaisemmin alkaneen kautensa loppuun.
Jos vaalia varten hyväksyttyjä ehdokkaita on sama määrä kuin valittavia valtuuston varsinaisia jäseniä, ei vaalia toimeenpanna, vaan vaalilautakunta vahvistaa ennen vaalien alkamista pitämässään kokouksessaan ehdokkaat valituiksi valtuuston jäseniksi. Mikäli ehdokkaita on maksimissaan yhtä monta kuin valittavia varsinaisia ja varajäseniä yhteensä, ratkaistaan valitettavien valtuutettujen keskinäinen järjestys ja asema valtuustossa arvalla.

11 § Tuloksen vahvistaminen

Vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen viimeistään viikon kuluttua vaalien päättymisestä.
Vaalin tulos tiedotetaan liiton lehdessä tai muulla tavoin kirjallisesti kaikille liiton jäsenille ilman tarpeetonta viivästystä.

Vaalissa syntyneet asiakirjat on säilytettävä liiton arkistossa valitun valtuuston toimikauden ajan. Vaalipöytäkirja on liitettävä valitun valtuuston ensimmäisen kokouksen pöytäkirjaan.

 

 

Sivua päivitetty 8.5.2020

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu