Anställd hos kommunen

I kommunerna arbetar Loimus medlemmar oftast med miljöövervakning och miljöhälsa, som forskningspersonal på sjukhus samt med undervisning. Anställningsvillkoren för kommunanställda bestäms i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt andra kommunala kollektivavtal. Cirka 1 000 Loimumedlemmar arbetar inom den kommunala sektorn.

Intressebevakning och förhandlingsverksamhet

Den kommunala sektorns förhandlingsverksamhet inom Akava sköts via Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf. Arbetsgivaren representeras av KT Kommunarbetsgivarna. KT är en del av Kommunförbundet och sköter där ärenden som gäller arbetsmarknaden och utvecklingen av arbetslivet.

FOSU är avtalspart inom fyra avtalsbranscher i kommunsektorn. Dessa är det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS), tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) och tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA).

FOSU:s förhandlingsdelegation för kommunen beslutar om tjänste- och arbetskollektivavtalen och ställningstagandena inom kommunsektorn samt bl.a. lämnar förslag till FOSU:s styrelse om att godkänna eller avslå avtal.

I FOSU:s verksamhet ingår även intressebevakning på lokal nivå. Arbetet sköts av förtroendepersoner som valts av medlemmarna. FOSU har cirka 500 huvudförtroendepersoner och 1 000 förtroendepersoner i kommunerna och samkommunerna. Förtroendepersonerna förhandlar med arbetsgivarna på arbetsplatserna och hjälper medlemmarna med problem avseende arbetsavtals- och tjänsteförhållanden.

Loimu och vissa andra förbund inom Akava ger ut ett elektroniskt infoblad på svenska, Kommunteamet, för sina medlemmar fyra gånger om året. För att få infobladet ska dina uppgifter om e-postadress och arbetsgivare i förbundets medlemsregister vara korrekta.

Ofta ställda frågor om att arbeta för kommunen

 • Lönens uppbyggnad varierar mellan avtalssektorer inom kommunsektorn. Större delen av totalutkomsten består dock av uppgiftsbaserad lön på alla avtalssektorer. Grunden för uppgiftsbaserad lön är uppgifternas kravnivå. Individuellt tillägg betalas på basis av yrkesskicklighet och arbetsprestationer. Lönetillägg som baserar sig på anställningstiden betalas på basis av arbetserfarenhetsår.

  Arbetstidsersättningar betalas för obekväm arbetstid (kväll, natt, veckoslut, helgdagar, jourtjänstgöring) samt tilläggs- och övertid.

 • Systemet som gäller semesterförmåner för kommunpersonalen avviker från dem som har årlig ledighet. Villkoren är bättre än på allmänna arbetsmarknaden. Semester inom kommunsektorn fastställs vanligtvis enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Semesterns längd bestäms utgående från antalet fulla kvalifikationsmånader, godkänd tidigare arbetserfarenhet samt anställningens längd.

 • Frågor gällande arbetstid på kommunsektorn har överenskommits huvudsakligen i kommunala tjänste- och kollektivavtal. I en viss mån hänvisar dessa avtal till arbetstidslagen. Ordinarie arbetstidsformer i kommunerna enligt AKTA är allmän arbetstid, byråarbetstid och periodarbetstid. Alla arbetstidsformer har sin egen definition för övertidsarbete och ersättningar som betalas för det.

  Som arbetstid räknas den tid som används för att utföra arbete och under vilken arbetstagaren har en plikt att befinna sig på arbetsplatsen och vara till arbetsgivarens förfogande.

  EN stor del av personalen ingår i arbetstidsformer enligt allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA):

  • allmän arbetstid
  • byråarbetstid
  • periodarbetstid
  • arbetstid enligt bilaga 18

  Bland annat lärare, läkare, familjedagvårdare, lantbruksavbytare samt en del personal inom brand- och räddningsverket har särskilda bestämmelser gällande arbetstider. Dessutom finns det bestämmelser om två- och treskiftsarbete i avtalen.