Työssä kunnalla

Loimulaiset työskentelevät kunnissa useimmiten ympäristövalvonnan ja -terveyden tehtävissä, sairaaloiden tutkimushenkilöstönä sekä opetuksessa. Kunnalla työskentelevien palvelussuhteen ehdot määrittyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä muiden kunnallisten työehtosopimusten kautta. Kuntasektorilla työskentelee noin 1 000 Loimun jäsentä.

Edunvalvonta ja neuvottelutoiminta

Kuntasektorin akavalaista neuvottelutoimintaa hoidetaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta. Työnantajaa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. KT on osa Suomen Kuntaliittoa, jossa se hoitaa työmarkkinoita ja työelämän kehittämistä koskevat asiat.

JUKO on sopijaosapuolena usealla kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat mm. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Opetusalan virka- ja työehtosopimus (OVTES), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE ja Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS).

JUKOn kunnan neuvottelukunta päättää kuntasektorin virka- ja työehtosopimuksista ja kannanotoista sekä tekee mm. sopimuksia koskevat hyväksymis- tai hylkäämisesitykset JUKOn hallitukselle.

JUKOn toimintaan kuuluu paikallisen tason edunvalvonta, jota hoitavat jäsenten valitsemat luottamusmiehet. JUKOlla on kunnissa ja kuntayhtymissä noin 500 pääluottamusmiestä ja 1 000 luottamusmiestä. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajien kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhdeongelmissa.

Loimu ja eräät muut akavalaiset liitot julkaisevat kuntasektorin jäsenilleen sähköistä Kuntatiimi-tiedotetta neljä kertaa vuodessa. Tiedotteen saaminen edellyttää, että sähköpostiosoite ja työnantajatiedot ovat oikein liiton jäsenrekisterissä.

Usein kysyttyä kunnan palveluksessa

 • Kunta-alalla palkkauksen rakenne vaihtelee sopimusaloittain. Valtaosa kokonaisansioista muodostuu kuitenkin kaikilla sopimusaloilla tehtäväkohtaisesta palkasta. Tehtäväkohtaisen palkan perusteena on tehtävien vaativuus. Henkilökohtaisen lisän maksaminen perustuu työssä suoriutumiseen ja ammatinhallintaan ja palveluaikaan sidotut lisät nimensä mukaisesti työkokemusvuosiin.

  Työaikakorvauksia maksetaan epämukavalta työajalta (ilta, yö, viikonloppu, arkipyhä, varallaolo) sekä lisä- ja ylityöajalta.

 • Kuntien henkilöstön lomaetuja koskeva järjestelmä poikkeaa vuosilomalaista ja edut ovat yleisiä työmarkkinoita paremmat. Kuntasektorin vuosilomat määräytyvät pääasiallisesti Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Vuosiloman pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän, hyväksytyn työkokemuksen määrän ja palvelussuhteen pituuden mukaan.

 • Kunta-alalla työaikaan liittyvistä kysymyksistä on sovittu suurelta osin kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa. Joiltain osin näissä sopimuksissa viitataan työaikalakiin. Kuntien yleiset työaikamuodot KVTES:n mukaan ovat yleistyöaika, toimistotyöaika ja jaksotyöaika. Kaikissa työaikamuodoissa on oma määritelmänsä ylityölle ja siitä maksettaville korvauksille.

  Työajaksi luetaan se aika, joka käytetään työntekoon ja jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.

  Suurin osa henkilöstöstä on seuraavien yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisten työaikamuotojen piirissä:

  • yleistyöaika
  • toimistotyöaika
  • jaksotyöaika
  • liitteen 4 mukainen työaika (SOTE-sopimus)

  Muun muassa opettajilla, lääkäreillä, perhepäivähoitajilla, maatalouslomittajilla sekä osalla palo- ja pelastuslaitoksen henkilöstöä on erityismääräyksiä työajoista. Lisäksi sopimuksissa on määräyksiä kaksi- ja kolmivuorotyöstä.

Lisää tietoa kunnalla työskentelystä

Loimussa kuntasektorin edunvalvontaa hoitaa

Työ- ja virkasuhteisiin liittyvät koulutukset