Så här påverkar vi

Vi påverkar i arbetslivet, i samhället och internationellt

Vårt viktigaste uppdrag är att bevaka våra medlemmars intressen i arbetslivet och på arbetsplatserna. Våra medlemmar arbetar inom en mängd olika branscher, så vår personal måste ha mångsidig expertis inom olika branschers frågor och särdrag. Vi finns som stöd till våra medlemmar, vare sig de arbetar på stora eller små företag, hos staten, vid universitet eller forskningsinstitut, hos en stad eller en kommun – eller i någon annan bransch.

Vi innehar beslutande ställningar i flera olika organisationer och sammanslutningar som påverkar arbetslivet inom Loimus branscher. När det gäller arbetslivsfrågor driver vi våra medlemmars ärenden i olika befattningar främst inom Akava. På arbetsplatserna stödjer vi förtroendepersoners och personalrepresentanters arbete inom Loimus branscher.

Vi främjar verksamhetsförutsättningarna inom våra branscher samt utbildningens kvalitet och värde på arbetsmarknaden på flera olika arenor i samhället. Vi verkar också i internationella samarbetsorganisationer, där vi för den finländska kompetensen och expertisen inom våra branscher framåt.

Det grundläggande dokumentet för vår samhällspåverkan är Loimus program för en hållbar framtid. Det styr vår påverkansverksamhet inom olika områden.

 • Vi påverkar arbetslivet genom att vara aktiva inom Akava. Centralorganisationen Akava och dess förhandlingsorganisationer, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och De Högre Tjänstemännen YTN, bildas av 36 medlemsförbund. I dessa organisationer har vi viktiga uppdrag, där vi främjar frågor som är viktiga för våra medlemmar. Nedan ser du Loimumedlemmarnas viktigaste uppdrag inom Akava. Om du vill diskutera eller ställa frågor om de olika uppdragen kan du kontakta respektive påverkare inom Loimu direkt.

  Akava

  Akava, centralorganisationen för totalt 36 medlemsförbund och 600 000 medlemmar, är en central påverkare och intressebevakare för högutbildade inom beslutsfattande, lagberedning och lagstiftning som gäller arbetsmarknaden, arbetslivet, närings-, utbildnings- och pensionspolitiken samt socialskyddet.

  Verksamhetsledare Mikko Salo är Akavas vice styrelseordförande, medlem i arbetsutskottet och i pensionspolitiska utskottet.

  Förhandlingschef Jukka Sippola (den privata skogssektorn och kollektivavtal som förhandlats fram av Loimu. näringspolitiken inom skogsbranschen) är vice ordförande för Akavas kommitté Innovationer och utveckling (suppleant Mikko Salo).

  Förhandlingschef Maija Holma (universiteten, utbildningspolitiken) är medlem i Akavas kommitté Kompetens och utbildning.

  Organisationschef Johanna Hristov är medlem i Akavas organisationskommitté.

  Intressebevakningschef Arja Varis är suppleant i Akavas kommitté Arbetsliv och sysselsättning.

  Lauri Franzon är representant för studerande inom Loimu i Akavas studerandeutskott (suppleant Inka Kervinen),

  Flera av Loimus medlemmar är också med i Akavas regionala nätverk runtom i Finland.

  Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

  FOSU, förhandlingsorganisationen för Akavamedlemmar som arbetar inom den offentliga sektorn, förhandlar om och ingår tjänste- och arbetskollektivavtal för cirka 200 000 experter inom den statliga och kommunala sektorn, universitetssektorn och kyrkosektorn. FOSU organiserar och stödjer förtroendepersonsverksamheten inom Akava på arbetsplatserna.

  Intressebevakningschef Arja Varis är suppleant i FOSUs styrelse och medlem i FOSUs förhandlingsdelegation för staten.

  Förhandlingschef Maija Holma är medlem i FOSUs universitetsdelegation (suppleant Mikko Salo).

  Rådgivningsjurist Marjaana Kousa (den kommunala sektorn) är medlem i tekniksektionen, den tekniska avtalsarbetsgruppen och arbetsgruppen för sjukledighet inom FOSUs förhandlingsdelegation för kommunen.

  De Högre Tjänstemännen YTN

  YTN, förhandlingsorganisationen för Akavamedlemmar som arbetar inom den privata sektorn, förhandlar om och ingår arbetskollektivavtalen för cirka 170 000 experter inom industri- och servicebranscherna. YTN är part i över 30 nationella och företagsspecifika kollektivavtal. YTN organiserar och stödjer förtroendepersons- och personalrepresentantverksamheten inom Akava på arbetsplatserna.

  Verksamhetsledare Mikko Salo är suppleant i YTN:s styrelse.

  Förhandlingschef Anna Kytömaa (kemiindustrin, den privata laboratoriebranschen, övrig privat sektor) är ombud i YTN:s bakgrundsgrupp för kemiindustrin, ansvarigt ombud och förhandlare i bakgrundsgruppen för den privata laboratoriebranschen samt medlem i YTN:s avtalspolitiska kommitté.

  Förhandlingschef Jukka Sippola är ombud och förhandlare i YTN:s bakgrundsgrupp för skogsindustrin, ombud i bakgrundsgruppen för specialservicebranscherna inom Palta, förhandlare för Forststyrelsen och Finlands viltcentral samt medlem i YTN:s avtalspolitiska kommitté.

  Kommunikationschef Anna Melkas är kommunikatör för YTN:s bakgrundsgrupp för den privata laboratoriebranschen.

  Förvaltningssekreterare Eila Ruonala är assistent för YTN:s bakgrundsgrupp för kemiindustrin.

  Flera av Loimus medlemmar är också med i YTN:s branschspecifika bakgrundsgrupper.

  Vakava

  Vakava ry är en samarbetsorganisation för 15 Akavaförbund och närmare 80 000 medlemmar. Medlemsförbunden har ett nära samarbete i förhandlings- och intressebevakningsfrågor inom Akava.

  Verksamhetsledare Mikko Salo är Vakavas ordförande (suppleant i styrelsen Arja Varis) och medlem i gruppen för den privata sektorn.

  Intressebevakningschef Arja Varis är medlem i Vakavas statliga grupp.

  Förhandlingschef Maija Holma är medlem i Vakavas universitetsgrupp.

  Förhandlingschef Anna Kytömaa och förhandlingschef Jukka Sippola är medlemmar i Vakavas grupp för den privata sektorn.

  Karriärtjänstechef Suvi Liikkanen är medlem i Vakavas utbildningsgrupp.

  Kommunikationschef Anna Melkas är medlem i Vakavas kommunikationsgrupp.

  Akavalaiset Yrittäjät AKY

  AKY driver framför allt högutbildade företagares ärenden i arbetslivet och skapar olika medlemsförmåner för företagarna inom Akava. AKY är bland annat branschföreningen för Företagarna i Finland.

  Karriärcoach Petra Bedda är Loimumedlemmarnas kontaktperson i Akavalaiset Yrittäjät AKY.

 • Vi påverkar i beslutande ställningar i flera organisationer både inom Loimus branscher och andra. I dessa uppdrag främjar vi frågor som är viktiga för högutbildade experter och verksamhetsförutsättningarna inom Loimus branscher samt satsar på teman och intressentgrupper som påverkar våra medlemmars situation på arbetsmarknaden, yrkesmässiga ställning och uppskattning.

  Nedan ser du exempel på organisationer där Loimu är med och påverkar. Om du vill ställa frågor om vår påverkan kan du kontakta respektive påverkare inom Loimu direkt.

  Loimu påverkar närings-, pensions- och arbetslivspolitiken samt den ekonomiska politiken

  Verksamhetsledare Mikko Salo är medlem i delegationen för Pensionsskyddscentralen.

  Styrelseledamot Jaakko Kittamaa är ledamot i Specialutbildades arbetslöshetskassa Erkos styrelse (suppleant Jukka Sippola).

  Verksamhetsledare Mikko Salo är medlem i den nationella bioekonomipanelen (arbets- och näringsministeriet).

  Verksamhetsledare Mikko Salo är medlem i den nationella kommissionen för hållbar utveckling (Stadsrådets kansli).

  Verksamhetsledare Mikko Salo är medlem i förvaltningsrådet för Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo.

  Karriärcoach Petra Bedda är ledamot i Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry:s styrelse.

  Förhandlingschef Jukka Sippola är vice ordförande för Arbetarskyddscentralens branschkommitté för skogsbruket.

  Intressebevakningschef Arja Varis är medlem i statens tjänstetvistnämnd.

  Vi påverkar utbildningen och utbildningspolitiken

  Organisationschef Johanna Hristov är medlem i förhandlingsdelegationen för avdelningen för skogsvetenskaper vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

  Organisationschef Johanna Hristov är medlem i fakultetsrådet för Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

   

  Organisationschef Johanna Hristov är medlem i styrgruppen för projektet Metsäalan koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullinen arviointi tutkintotasoittain (ung. Kvalitativ bedömning av kompentens och arbetslivsmotsvarighet av utbildning inom skogsbranschen enligt examensnivåer).

  Förhandlingschef Maija Holma är suppleant i Metsäkoulutus ry:s styrelse.

  Förhandlingschef Maija Holma är medlem i Utbildningsstyrelsens prognostiseringsgrupp inom naturresurser, livsmedelsproduktion och miljö.

  Förhandlingschef Maija Holma är medlem i Utbildningsstyrelsens prognostiseringsgrupp inom processindustri och -produktion.

  Organisationschef Johanna Hristov är suppleant i TJS Opintokeskus styrelse.

  Vi påverkar inom skogsbranschen

  Förhandlingschef Jukka Sippola är suppleant i Forest Stewardship Council Finland ry:s (FSC Finlands) styrelse och medlem i den sociala kammaren.

  Helena Herttuainen (Loimus vice ordförande 2017, ordförande 2018–2019) är medlem i det nationella Skogsrådet (jord- och skogsbruksministeriet) (suppleant Jukka Sippola).

  Verksamhetsledare Mikko Salo är ledamot i Metsäviestintä Oy:s styrelse.

  Förhandlingschef Jukka Sippola är ledamot i PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf:s styrelse.

  Förhandlingschef Jukka Sippola är representant i Finlands Skogsstiftelses förvaltningsråd (suppleant Johanna Hristov).

  Förhandlingschef Jukka Sippola är ledamot i Finlands skogsförenings styrelse (suppleant Mikko Salo).

 • Vi verkar aktivt både i internationella samarbetsorganisationer inom Loimus branscher och i det internationella utvecklingssamarbete som drivs av finländska fackförbund.

  Vi är en nationell medlemsorganisation (National Association) i European Federation of Geologists (EFG) och medverkar i utvalda EFG-projekt. Ordförande Aleksi Salo i vår medlemsförening Geologförbundet är ledamot i Governing Council för EFG. Inom ramen för EFG förvaltar vi beviljandet av titeln eurogeolog i Finland.

  Vi är medlemsorganisation för den nordiska samarbetsorganisationen inom Loimus branscher NLR – Nordic Council for Academics in Nature, Environment, Agriculture and Food Science. År 2019 producerade vi i samarbete med de andra medlemsorganisationerna en rapport om nordisk arbetskraftsmobilitet inom Loimus branscher Nordic Work Mobility and Labour Market – For Professional ScientistsNLR:s medlemsorganisationer har använt rapporten i sina diskussioner med politiska beslutsfattare om att främja mobiliteten av högutbildade anställda i Norden. Vår kontaktperson i NLR-ärenden är verksamhetsledare Mikko Salo.

  Vi är medlemsorganisation i Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK. Vi har bland annat medverkar i SASK:s arbets- och skogsbruksprojekt Kunnon työ ja metsätalous i Nepal. Vår kontaktperson för SASK-ärenden är organisationsspecialist Henri Annila.

  Vi är medlemsorganisation i Union of European Foresters (UEF). Förhandlingschef Jukka Sippola är ledamot i Governing Council för UEF.