Förtroendeuppdrag inom Loimu

Förtroendepersoner som väljs genom val

Organet med den högsta beslutanderätten inom Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu rf är fullmäktige. Ledamöterna till fullmäktige väljs av medlemmarna genom val. Mandatperioden för nuvarande fullmäktige är 2021–2024.

Fullmäktige bl.a. godkänner verksamhetsplanen, verksamhetsberättelsen och budgeten samt fastställer bokslutet.

Fullmäktige väljs vart fjärde år genom val. Fullmäktigeval anordnas nästa gång 2024.

Loimus fullmäktige

Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimus fullmäktige består av 30 ledamöter och 12 suppleanter. Fullmäktige utövar den högsta beslutanderätten och bl.a. godkänner verksamhetsplanen, verksamhetsberättelsen och budgeten samt fastställer bokslutet.

I 10 § i Loimus stadgar fastställs att när en ordinarie fullmäktigeledamot blir invald i styrelsen eller hens plats på annat sätt blir ledig, blir den första suppleanten i valförbundet ledamot för den resterande mandatperioden. När en fullmäktigesuppleant blir invald i styrelsen eller hens plats på annat sätt blir ledig, blir en kandidat i valförbundet i fråga som inte blivit invald suppleant för den resterande mandatperioden i ordning efter jämförelsetalet eller, om detta inte är möjligt, en annan kandidat i fullmäktigevalet, fastställd enligt jämförelsetalet. Om styrelseperioden för en fullmäktigeledamot som valts in i styrelsen löper ut under en pågående fullmäktigeperiod, återvänder hen till fullmäktige som ledamot eller suppleant.

Loimus styrelse

Det verkställande organet är styrelsen. Styrelsen utses av fullmäktige.

Styrelsen består av förbundets ordförande som valts av fullmäktige på höststämman, första och andra vice ordförande som styrelsen valt mellan sig samt fyra till nio övriga styrelseledamöter. Mandatperioden för styrelseordföranden och styrelseledamöterna är två kalenderår. Årligen står hälften av styrelseledamöterna i tur att avgå.

Förbundets styrelse består av förbundets ordförande som valts av fullmäktige på höststämman, första och andra vice ordförande som styrelsen valt mellan sig samt fyra till nio övriga styrelseledamöter. Mandatperioden för styrelseordföranden och styrelseledamöterna är två kalenderår. Årligen står hälften av styrelseledamöterna i tur att avgå.

Arbetsutskott

Arbetsutskottet har i uppgift att bereda styrelsens beslutsförslag och övriga uppgifter som styrelsen befullmäktigat det att sköta. Arbetsutskottet består av styrelseordförandena och Loimus verksamhetsledare.