Anställd hos staten

Statliga forskningsinstitut och statens centralförvaltning och lokalförvaltning sysselsätter Loimus medlemmar. Deras anställningsvillkor bestäms i statens tjänste- och arbetskollektivavtal samt i lokala avtal. Cirka 35 000 chefer och experter som hör till ett Akava-förbund arbetar för staten, varav cirka 2 000 är medlemmar i Loimu.

De största arbetsgivarna för Loimus medlemmar är regionförvaltningsverk, NTM-centraler, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral (SYKE) samt Institutet för hälsa och välfärd (THL). Loimumedlemmar arbetar också till exempel vid ministerier, Strålsäkerhetscentralen, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Finlands Akademi, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Livsmedelsverket och Tullaboratoriet.

Intressebevakning och förhandlingsverksamhet

Intressebevakningen åt de statligt anställda medlemmarna i Akava-förbunden sköts via Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf. Den riksomfattande huvudavtalsorganisationen FOSU rf förhandlar om tjänste- och arbetskollektivavtalen för Akavas medlemmar inom den offentliga sektorn, där man avtalar om löner och andra anställningsvillkor.

Inom FOSU verkar förhandlingsdelegationen för staten som beslutar om statens tjänste- och arbetskollektivavtal och därmed förknippade statens arbetstids- och reseavtal samt övrig intressebevakning.  Förhandlingsdelegationen styr och stödjer den lokala förtroendepersonsverksamheten. Loimu har representanter i förhandlingsdelegationen.

En viktig del i FOSU:s verksamhet utgörs av intressebevakning på lokal nivå. Arbetet sköts av förtroendepersoner som valts av medlemmarna. Förtroendepersonerna förhandlar med arbetsgivarna på arbetsplatserna och hjälper medlemmarna med frågor avseende tjänste- och arbetsavtalsförhållanden. Loimu stöttar förtroendepersonerna i synnerhet på de statliga arbetsplatser där många av medlemmarna i Loimu arbetar.

För sina medlemmar inom den statliga sektorn ger Loimu och flera andra förbund ut det elektroniska infobladet Keppi ja Porkkana fyra gånger om året. För att få infobladet ska dina uppgifter om e-postadress och arbetsgivare i förbundets medlemsregister vara korrekta.

Ofta ställda frågor om att arbeta för staten

 • Staten använder sig av ämbetsspecifika lönesystem som grundar sig på arbetes kravnivå och individuell prestation. Bedömning av uppgiftens kravnivå och individuell prestation granskas i de resultats- och utvecklingssamtal som hålls årligen.

  Lönens delar består av:

  • grundlön enligt uppgiftens kravnivå
  • individuell lönedel som betalas utifrån arbetsprestation och yrkesskicklighet, vars maximala mängd varierar mellan ämbetsverk. Maximalt kan det vara 50 procent av grundlönen.
  • i vissa ämbetsverk kan det finnas en erfarenhetsdel, separata resultatstillägg eller ersättningar i anknytning till särskilda omständigheter

  Meningsskiljaktigheter om belöning behandlas enligt vad som överenskommits i lönesystemet för ifrågavarande ämbetsverk. Råd och instruktioner gällande granskning av lön fås av förtroendepersonen och intressebevakningen vid Loimu.

 • Staten har tre arbetstidsformer: ämbetsverksarbete, veckoarbete och periodarbete. Om dessa har överenskommits i statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Ämbetsverken kan ha andra arbetstidsarrangemang som planerats utifrån verksamhetens särdrag, såsom till exempel fältarbete. Arbetstidslagen tillämpas vanligtvis även på personalen vid staten. Arbetstidsformen i ministeriernas samt ämbetsverkens sakkunnig- och förvaltningsuppgifter är ämbetsverksarbete, där den ordinarie arbetstiden är 7 timmar 15 minuter per dygn och 36 timmar 15 minuter per vecka.

 • Semesterförmånerna för personalen vid staten är huvudsakligen bättre än på den allmänna arbetsmarknaden. Semesterns längd beror på tjänstetiden hos staten. Inom staten kan den semester som inte erhållits flyttas med tjänstemannen från ett ämbetsverk till ett annat. Det finns ett separat semesteravtal för statens semestrar som avviker från dem som har årlig semester.

  För semestertiden betalas normal månadslön, förutom då personens lön för semestertiden bestäms på procentbasis. Semesterlön som bestäms på procentbasis betalas då en persons arbetstid och lön förändrats under kvalifikationsårets gång.  Semesterlönen är då beroende på anställningsförhållandets längd antingen 9,0 procent, 11,5 procent eller 14,5 procent av lönen under den normala arbetstiden under kvalifikationsåret.

  Tjänstemän och arbetstagare betalas dessutom med stöd av statens semesteravtal även en semesterpeng, som är 4,5 eller 6 procent av månadslönen under månaden före månaden då semesterpengen betalas, multiplicerat med antalet fulla kvalificeringsmånader. Procenten beror på anställningsförhållandets längd, på samma sätt som det ovan nämnda antalet semesterdagar.

 • Tjänsteresor är en resor som görs på order av närmaste chef för att sköta tjänsteuppgifter utanför tjänstestället. Samma regler tillämpas både för personal inom tjänste- och anställningsförhållande. Det finns ett tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av de statliga tjänstemännens och arbetstagarnas resekostnader, som uppdateras kalenderårsvis. Dessutom finns det ämbetsspecifika resereglementen som kompletterar detta.