Skogsvetenskaper

Skogsindustrin har en lång historia i Finland, och skogen utgör en del av den finländska identiteten. Skogsindustrin är Finlands största exportbransch med produkter som utgör cirka 20 procent av Finlands export och är en viktig inkomstkälla för staten. Branschen är därför också mycket internationell.

Skogsvetare har utbildats i Finland alltsedan 1862. Utbildningen är multidisciplinär och förenar ett ekologiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv på skogarna. En del av utbildningen sker i skogen. En skogsvetare som inkluderar vissa delar i sin examen har rätt till titeln forstmästare efter utexaminering.

Varje år utexamineras cirka 80–100 skogsvetare vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet.

Branscher som ger arbete och exempel på arbetsgivare

  • Metsä Group
  • Stora Enso
  • UPM
  • Versowood
  • Keitele Group
  • Koskisen Oy
  • Kotkamills
  • Pölkky Oy
  • Tornator
  • OTSO Metsäpalvelut
  • Suomen metsäkeskus
  • Tapio
  • Vapo
  • L&T Biowatti
  • Skogsindustri företagen
  • Energi företagen
  • John Deere
  • Ponsse
  • Metsäteho
  • Valmet
  • Arbonaut
  • Tieto
  • Indufor
  • Niras
  • Pöyry
  • Ramboll
  •  Nordea
  •  OP
  •  Danske Bank
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen
  • Naturresursinstitutet (Luke)
  • Lantmäteriverket LMV
  • Metsähallitus
  • Jord- och skogsbruksministeriet
  • Miljöministeriet
  • Metsänhoitoyhdistys
  • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
  • Metsäteollisuus ry.
  • Finska Forstföreningen
  • WWF
  • ProAgria
  • TTS Työtehoseura
  • Utvecklingsorganisationer
  • Städer och kommuner
  • Helsingfors universitet och Itä-Suomen yliopisto
  • yrkesskola, yrkeshögskola

Fenomen inom området

 • träbaserad bioekonomi, trä som råvara och nya produkter
 • skogarnas betydelse för klimatförändringen, intresse för skogsbeståndet och en mångsidig skogsanvändning och även skogsskydd
 • fjärrmätning och skogsanalys, modellering
 • ökad efterfrågan på mjukpapper och förpackningsmaterial
 • träbyggnation
 • lösningar kopplade till bioenergi

Titlar på arbetsmarknaden

Sysselsättning och karriärutsikter

På arbetsmarknaden finns cirka 2 400 personer som avlagt agronomie- och forstmagisterexamen inom skogsbruk. Antalet arbetslös arbetssökande är cirka 70, så arbetslösheten inom skogsbranschen är lägre än den genomsnittliga nivån inom Akava, cirka 3 procent.

En stor del av skogsvetarna hittar under karriärens gång arbete i expertbefattningar och går vidare till chefs- och ledarskapspositioner. Lösningarna inom skogsanvändning och bioenergi kommer troligtvis att även påverka hur arbetsmöjligheterna inom branschen utvecklas.

Söker du jobb?

Vi har sammanställt lediga tjänster i branschen tillsammans med Duunitori för att hjälpa dig med din jobbsökning – var så god!