Yt- ja muutosneuvottelut

Yhteistoiminta- ja muutosneuvottelujen tarkoitus on pitää kaikki henkilöstöryhmät ajan tasalla työnantajan tilanteesta sekä työnantajan suunnittelemista muutoksista. Yhteistoiminta, tai tuttavallisemmin yt-neuvottelujen sekä muutosneuvottelujen kautta henkilöstöryhmien valitsemat yhteistoimintaedustajat voivat vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.

Yhteistoiminta yrityksissä

Muutosneuvotteluista puhuttaessa mieleen tulevat usein vain neuvottelut, joita käydään työvoiman vähentämisestä tai lomautuksista. Eri aloja koskevat yhteistoimintalait velvoittavat kuitenkin käymään neuvotteluja säännöllisesti henkilöstöryhmien edustajien kanssa monissa muissakin asioissa, kuten henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta ja työnantajan taloudellisesta tilanteesta.

Yhteistoimintalait koskevat yrityksiä, joissa säännöllisesti työskentelevän henkilöstön määrä on vähintään 20, yliopistoja, kaikkia valtion virastoja ja laitoksia sekä kuntia ja hyvinvointialueita.

Yhteistoiminnan eri muodot yrityksissä

Yhteistoiminnan muotoja ovat vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä sekä muutosneuvottelut.

Vuoropuhelussa käsitellään mm.

  • yrityksen tai yhteisön taloudellista tilannetta
  • työpaikan sääntöjä ja käytänteitä
  • henkilöstön rakennetta ja osaamistarpeita
  • työhyvinvointia

Vuoropuhelua varten työnantajan on annettava henkilöstölle riittävät tiedot yrityksen tilasta ja suunnitelmista.

Työnantajan on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa työyhteisön kehittämissuunnitelma ja ylläpidettävä sitä työyhteisön suunnitelmalliseksi ja pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Työyhteisön kehittämissuunnitelma laaditaan ja sitä ylläpidetään osana vuoropuhelua.

Yhteistoiminta kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtiolla

Pääperiaatteiltaan yhteistoiminta kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtiolla on melko samanlaista kuin yrityksissä. Yhteistoimintaa kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä valtiolla kuitenkin säädellään omilla laeillaan, ja tietyt yksityiskohdat poikkeavat yritysten yhteistoimintalaista. JUKO kouluttaa kuntien ja hyvinvointialueiden sekä valtion yhteistoimintaedustajia, yleensä pääluottamusmiehiä.

Yt.- ja muutosneuvottelut henkilöstön vähentämiseksi tai lomauttamiseksi

Tuemme jäseniämme kaikissa vaikeissa tilanteissa. Eräs sellainen tilanne on henkilöstön vähentämistä tai lomautuksia koskeva muutosneuvottelu.

Valitettavasti irtisanomisia tai lomauttamisia koskevat muutosneuvottelut ovat lisääntyneet. Näissä muutosneuvotteluissa olemme tukenasi. Saat meiltä sekä tietoa että henkilökohtaista tukea muutosneuvotteluihin. Meiltä löytyy myös yksityiskohtaisia ohjeita yt-edustajalle neuvottelujen käymistä varten.

Kysyttävää muutosneuvotteluista?

Koulutuksista tietoa yt-neuvotteluista

Olemme koonneet yhteistoimintatietoa yrityksissä tai muualla yksityisellä sektorilla työskenteleville, jotka joutuvat itse henkilöstön vähentämis- tai lomautusuhan alle, tai ovat henkilöstön edustajina muutosneuvotteluissa. Lisäksi työsuhteen päättymistä koskevassa webinaarissa löytyy tietoa tuotannollis-taloudellisin perustein tehdysistä irtisanomisista.

Tallenteiden katselu vaatii kirjautumisen jäsensivulle.

Tallennekirjasto Loimu