Sote-uudistus on pian totta

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä ja isoimmista hallinnollisista uudistuksista.

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja tervey­denhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.

Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan.

HUS-yhtymäksi muuttuvan nykyisen HUS-kuntayhtymän ja hyvinvointialueen tehtäviä hoitavan Helsingin kaupungin henkilöstön työnantaja ei muutu Sote-uudistuksessa.

Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen siirtyy yli 200 000 palkansaajaa

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille liikkeenluovutusperiaatteilla eli ns. vanhoina työntekijöinä säilyttäen siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Siirtyjät seuraavat omia työtehtäviään eli niitä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä, jotka ovat olleet kuntien ja kuntayhtymien vastuulla, ja joiden toteuttamisesta vastaa ensi vuoden alusta lukien hyvinvointialue tai hyvinvointiyhtymä.

Loimun kuntasektorin jäsenistä noin neljännes siirtyy hyvinvointialueille. Siirtyvät jäsenet ovat pääsääntöisesti sairaaloiden tutkimushenkilöstöön kuuluvia kemistejä, solubiologeja, geneetikkoja ja mikrobiologeja.

Turvallisesti liikkeenluovutusperiaatteilla 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille katsotaan liikkeenluovutukseksi.

Liikkeenluovutuksessa kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevät siirtyvät uusien hyvinvointialueiden palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Luovutushetkellä voimassa olevat palvelussuhteet jatkuvat keskeytyksettä, ja niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät suoraan uudelle työnantajalle.

Määräaikaisissa palvelussuhteissa olevat siirtyvät liikkeenluovutuksessa uuden työnantajan palvelukseen määräaikaisen palvelussuhteen keston ajaksi. Aikaisemman työnantajan palveluksesta esim. perhevapaalle jääneet työntekijät palaavat uuden työnantajan palvelukseen ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. 

Liikkeenluovutus sellaisenaan ei ole peruste muuttaa palvelusuhteen ehtoja. Vanhana työntekijänä siirtyminen tarkoittaa sitä, että työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus säilyttää vanha tehtävänsä, vanha tehtävänimikkeensä ja vanha palkkansa. Hyvinvointialueille siirtyviä tehtäviä ei haeta eikä niihin haastatella.

Liikkeenluovutus ei ole irtisanomisperuste

Siirtyvää työntekijää ei voida irtisanoa sillä perusteella, että liikkeenluovutuksen yhteydessä hänelle ei löydy täysin vanhaa tehtävää vastaavaa tehtävää uuden työnantajan palveluksessa. Tällöin siirtyvälle on tarjottava parhaiten sopivaa tehtävää. Liikkeenluovutus ei ole koskaan irtisanomisperuste.

Liikkeenluovutuksen yhteydessä viranhaltijalla ja työn­tekijällä sen sijaan on oikeus irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa tietyin edellytyksin siten, että palvelussuhde päättyy 1.1.2023.

Kysy luottamusmieheltä

Liikkeenluovutuksia koskevissa kysymyksissä kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä oman työpaikan JUKOn luottamusmieheen. Luottamusmiehillä on aina ajankohtaisin tieto kyseisen kunnan tai kuntayhtymän tilanteesta.

Historiamme suurin liikkeenluovutus

Vaikka periaatteet ovat selkeitä, on selvää, että mm. palvelussuhteiden siirtoprosessi ja siirtyvän henkilöstön palvelusuhde-ehtojen, kaikkien toimintamallien ja pelkästään jo palkkojen harmonisointiin liittyy isoja haasteita. Asioiden selvittämistä jatketaan varmasti vielä pitkään hyvinvointialueiden toiminnan alkuvuosina. 

https://soteuudistus.fi/hyvinvointialueiden-nimet-ja-niihin-kuuluvat-kunnat

Koskee vain pientä loimulaisten ryhmää

Loimussa on reilut 10 000 työssäkäyvää jäsentä, ja heistä noin 1 000 työskentelee kuntasektorilla. Heistä uusille hyvinvointialueille siirtyy vain murto-osa. HUSin palveluksessa olevien työnantaja ei muutu. Uusille hyvinvointialueille siirtyy noin 150 sairaaloissa työskentelevää erityisasiantuntijaa, kuten sairaalakemistejä, -mikrobiologeja ja -geneetikkoja.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)