Loimun kärkitavoitteet eduskuntavaalissa 2023

Loimun valtuusto on keväällä 2022 hyväksynyt kärkitavoitteet vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.

Loimun yhteiskunnallisia tavoitteita on laajemmin koottu Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelmaan. Loimulle erityisen tärkeitä tavoitteita vuonna 2023 alkavalle eduskuntavaalikaudelle ovat:


1. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta

Tavoite TKI-rahoituksen nostamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta on laajasti jaettu niin puolueiden, elinkeinoelämän kuin kansalaisyhteiskunnan kesken. Vuonna 2021 parlamentaarinen TKI-työryhmä julkaisi ehdotuksensa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Loimun tavoitteena on, että eduskunta viipymättä päättäisi TKI-työryhmän ehdotuksen mukaisesti säätää T&K-rahoituslain sekä laatisi lakisääteisen kehyskautta pidemmän T&K-rahoituksen suunnitelman.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta tulee lisätä sellaisille aloille, joiden kehittämisestä Suomelle on eniten hyötyä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on ihmiskunnan suurin haaste tulevina vuosikymmeninä ja vuosisatoina. Suomessa on maailmanluokan osaamista ilmastoviisaiden ja luonnonvaroja säästävien ratkaisujen luomisessa. Siksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan investointeja tulee suunnata sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta, vähähiilisyyttä ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä.

2. Laadukas luonnonvarojen hoito ja ympäristönsuojelu vaativat riittävän rahoituksen

On erittäin tärkeää, että Suomen ympäristönsuojelua sekä luonnonvarojen hoitoa ja käyttöä koskevat päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Se on mahdollista vain, jos päätöksentekijöillä on käytössään pitkät tutkimukselliset aikasarjat metsien, vesien, meren, eliöstön, maaperän ja ilmaston tilasta. Näiden seurantajärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen on investoitava
riittävästi resursseja.

Ympäristön kestävyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää vaikuttavaa ja toimivaa hallintoa. Hankepohjaisen rahoituksen lisäksi ilmastotyö, muu ympäristönsuojelu sekä YM:n ja MMM:n rahoituksella tehtävät työt tarvitsevat jatkuvaa rahoitusta valtiolta kunnille ja alueellisille viranomaisille. Pysyväisluonteisia tehtäviä ei tule teettää määräaikaisuuksissa.

Lisäksi Suomi tulee säilyttää ympäristönäkökulmat vastuullisesti huomioivana houkuttelevana investointimaana ja näiden toimintaedellytysten varmistamiseen tulee varata riittävät resurssit ympäristöhallinnossa; kuntia, oikeusasteita ja lainsäädännön kehittämistä unohtamatta.

Bio- ja kiertotalous ovat avainasemassa suomen menestykselle. Maan hallituksen tulee tukea omilla toimillaan ja investoinneillaan bio- ja kiertotaloussektoria tavoitteiden saavuttamisessa. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen Helmi-ympäristöohjelma on hyvä esimerkki sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä.

Vaikuttavia luonnonhoitotoimenpiteitä tulee edistää laaja-alaisesti. Luonnonhoito- ja suojelutoimenpiteitä tulee monipuolistaa myös jatkossa sekä turvata niiden riittävä rahoitus. Vapaaehtoiset keinot ovat tärkeitä.

Metsien kasvua, hiilensidontaa ja ympäristökestävyyttä ylläpidetään sekä vaalitaan oikea-aikaisilla puuston kasvua tukevilla metsänhoitotoimenpiteillä. Ilmastokestävän metsätalouden saavuttaminen edellyttää pitkäaikaisia toimia. Pitkäjänteiseen metsien hyvään hoitoon ja kasvuun panostaminen vaatii kannustejärjestelmien jatkuvuutta.

Lisätietoa Loimun vaalitavoitteista: