Opintovapaa

Opintovapaalla työntekijä on vapautettu työtehtävistään koulutusta tai opiskelua varten. Vapaata voidaan myöntää sellaiseen opiskeluun, joka tapahtuu julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa.T yösuhde jatkuu opintovapaan aikana, mutta työnteko ja palkanmaksu keskeytyy. Opintovapaa perustuu aina työntekijän omaan hakemukseen. Opintovapaata ei siis ole työnantajan määräyksestä tapahtuva koulutus tai opiskelu taikka koulutus tai opiskelu, jonka osalta on työehtosopimuksissa sovittu sen lukemisesta työaikaan.

 • Työntekijällä, jonka päätoiminen työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa 5 vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta. Jos työntekijän päätoiminen työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään 3 kuukautta, on hänellä oikeus yhteensä enintään 5 päivää kestävään opintovapaaseen. Vapaan voi käyttää joko yhdessä erässä tai useammassa opintovapaajaksossa.

 • Kaikki julkisen valvonnan alainen opiskelu tai koulutus oikeuttaa opintovapaaseen. Tällainen opiskelu tai koulutus voi käsittää:

  • opetuksen seuraamista
  • opetussuunnitelmiin kuuluvaa ohjattua käytännön harjoittelua
  • valtion viranomaisen vahvistaman tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseen valmistautumista, kuitenkin enintään 10 työpäivää välittömästi ennen kunkin tutkinnon tai opinnäytteen suorittamista
  • päätoimista ohjattua itseopiskelua tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseksi silloin, kun julkisen valvonnan alaisen oppilaitoksen opettaja ohjaa opiskelijaa
  • koetilaisuuteen osallistumista.

  Opintovapaa voidaan myöntää myös julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen rinnastettavia ulkomailla tapahtuvia opintoja varten.

 • Opintovapaata, joka kestää yli 5 työpäivää, haetaan kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintovapaan alkamista. Jos opintovapaata haetaan enintään 5 työpäiväksi, sitä on haettava kirjallisesti tai suullisesti vähintään 15 päivää ennen opintojakson alkua. Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • opintojen ja haettavan opintovapaan alkamisen ja päättymisen ajankohta
  • hakemuksen kohteena olevan koulutuksen tai opiskelun muoto ja tavoite
  • onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen
  • oppilaitos tai muu koulutuksen järjestäjä, jonka kirjoissa opiskelija on tai jonka järjestämä ja valvoma tutkinto on sekä
  • päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan yhteisesti hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika.

  Jos opintovapaata haetaan tutkinnon suorittamista varten, hakemukseen on liitettävä todistus ilmoittautumisesta tutkintoon.

 • Työnantajan on ilmoitettava hakemusta koskevasta ratkaisustaan kirjallisesti 15 päivää ennen opintovapaan alkamista, mikäli opintovapaata haetaan yli 5 työpäiväksi.

  Jos opintovapaata haetaan enintään 5 päiväksi, ilmoitusaika on 7 päivää ennen aiotun koulutuksen tai opiskelun alkamista.

  Työnantajan on myönnettävä opintovapaata, jos sen siirtämiseen myöhäisempään ajankohtaan ei ole riittäviä syitä ja haettu opintovapaa täyttää lain edellytykset opiskelun tai koulutuksen sisällön osalta. Pyynnöstä työntekijän on esitettävä todistus opintovapaan hyväksyttävästä käyttämisestä työnantajalle.

 • Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata, jos sen myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna ajankohtana tuottaisi huomattavaa haittaa työnantajan toiminnalle.

  Opintovapaata saa kerralla siirtää enintään 6 kuukautta. Jos koulutustilaisuus toistuu harvemmin, opintovapaata voi siirtää enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään. Työnantajalla on myös oikeus siirtää opintovapaan alkamista, jos työntekijän aiemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin 6 kuukautta eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua koulutusta tai opiskelua. Jos työnantajan palveluksessa säännöllisesti on vähintään 5 työntekijää, voi työnantaja siirtää opintovapaata edellä mainituilla perusteilla enintään 2 kertaa peräkkäin. Enintään 4 työntekijän yrityksissä työnantaja voi siirtää jatkuvastikin työntekijän opintovapaata.

  Jos hakijoiden yhtäaikainen opintovapaa aiheuttaisi tuntuvaa haittaa yrityksen toiminnalle eikä vapaata tästä syystä voida kaikille myöntää, etusijalle tulee asettaa ammatilliseen koulutukseen ja peruskoulun oppimäärän suorittamiseen hakeutuvat. Jos etusijajärjestystä ei tällä perusteella voida ratkaista, on etusija vähiten koulutusta saaneilla. Ennen asian ratkaisemista on työnantajan neuvoteltava työntekijöiden luottamushenkilöiden kanssa.

 • Työntekijällä on oikeus siirtää opintovapaata, jonka on tarkoitus kestää yli 5 päivää, mikäli siitä ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Ilmoitus myönnetyn opintovapaan käyttämättä jättämisestä on tehtävä kirjallisesti vähintään 2 viikkoa ennen opintovapaan alkamista.

  Pidemmäksi kuin 50 työpäiväksi myönnetty opintovapaa on mahdollista keskeyttää ilmoittamalla tästä kirjallisesti työnantajalle 4 viikkoa ennen työhön paluuta. Jos opintovapaan ajaksi on otettu sijainen työntekijälle, ei opintovapaalla olevalle työntekijälle tarvitse tarjota työtä ennen kuin sijaisen työsuhde lain tai sopimuksen mukaisesti päättyy. Työnantajan on viipymättä vastattava kirjallisesti työntekijän pyyntöön keskeyttää opintovapaa.

  Sairastuminen opintovapaan aikana

  Jos sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta aiheutuva työntekijän työkyvyttömyys alkaa opintovapaan aikana ja jatkuu yhdenjaksoisena yli 7 päivää, ei tämän ajan ylittävää osaa työkyvyttömyysajasta lueta opintovapaa-ajaksi, jos työntekijä tätä viipymättä pyytää. Työntekijällä on hakemuksesta oikeus käyttää näin keskeytynyt opintovapaa myöhemmin. Työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä selvitys työkyvyttömyydestään.

   

 • Opintovapaan ajalta kertyy rajoitetusti lomaa. Vuosilomalain mukaan opintovapaa-ajalta katsotaan työssäolon veroisiksi päiviksi 30 päivää lomanmääräytymisvuotta kohden. Loman kertyminen edellyttää sitä, että työntekijä palaa töihin välittömästi opintovapaan jälkeen.

  Työntekijän työsopimusta ei saa irtisanoa eikä purkaa sillä perusteella, että hän on hakenut tai käyttänyt opintovapaata. Opintovapaan vaikutus eläkkeen kertymiseen on syytä tarkistaa erikseen.

Kysyttävää opintovapaasta?