Perhevapaat

Työntekijällä on oikeus raskauden tai lapsen hoidon vuoksi raskaus- ja vanhempainvapaaseen, hoitovapaaseen ja tilapäiseen hoitovapaaseen. Lain perusteella näiden ajalta ei tarvitse maksaa palkkaa. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus perustuu työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa sovittuun.

Perhevapaan päättymisen jälkeen työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Raskaus, erityisraskaus-, tai vanhempainvapaan, tilapäisen hoitovapaan ja pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon aikana kertyy vuosilomaa. Vuosilomaa kerryttävää työssäolon veroista aikaa on yhteensä enintään 160 arkipäivää eli noin 6 kuukautta. Työehtosopimuksessa voi olla sovittuna pidempi vuosiloman kertymä. Hoitovapaan ajalta vuosilomaa ei kerry, jos ei muusta ole sovittu.

Raskausvapaasta ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin 1 kuukausi. Adoptiolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta ilmoitettaessa on, jos mahdollista, noudatettava edellä säädettyä ilmoitusaikaa.

Työntekijä saa perustellusta syystä muuttaa vapaan ajankohdan ja pituuden ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutosta. Työntekijä saa kuitenkin aikaistaa raskausvapaan sekä muuttaa sellaisen synnytyksen yhteydessä pidettäväksi aiotun vapaan ajankohdan, joka on oikeus pitää yhtä aikaa toisen vanhemman tai puolison kanssa, jos se on tarpeen lapsen syntymän tai lapsen tai vanhemman terveydentilan vuoksi. Muutoksesta on tällöin ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Adoptiovanhempi saa perustellusta syystä muuttaa ennen vapaan alkamista vapaan ajankohtaa ilmoittamalla siitä työnantajalle niin pian kuin se on mahdollista.

Työntekijä saa työnantajan suostumuksella tehdä 14 viikon aikana raskausvapaan alkamisesta lukien vain työtä, joka ei vaaranna hänen eikä sikiön tai syntyneen lapsen turvallisuutta. Sekä työnantajalla että työntekijällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää tänä aikana tehtävä työ. Työtä ei kuitenkaan saa tehdä kahden viikon aikana ennen laskettua synnytysaikaa eikä kahden viikon aikana synnytyksen jälkeen.

 • Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut raskaus-, erityisraskaus-, ja vanhempainvapaakaudet.

  Raskausvapaa alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia raskausvapaan myöhentämisestä siten, että se alkaa viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa.

  Työntekijällä on oikeus pitää vanhempainvapaa enintään neljässä jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia.

  Vanhempainvapaan voit aloittaa lapsen syntymän jälkeen. Kela maksaa vanhempainrahaa 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, päivät jaetaan tasan kummankin vanhemman kesken. Voit halutessasi luovuttaa osan vanhempainrahapäivistä toiselle pidettäväksi. Voit saada vanhempainpäivärahoja samaan aikaan toisen lapsen hoitoon osallistuvan henkilön kanssa enintään 18 arkipäivän ajan.

  Voit myös olla töissä osa-aikaisesti ja hakea samalle ajalle vanhempainrahan osittaisena.

 • Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Adoptiovanhemman oikeus hoitovapaaseen jatkuu kuitenkin siihen saakka, kun lapseksi ottamisesta on kulunut kaksi vuotta, kuitenkin enintään siihen asti, kun lapsi aloittaa koulun.

  Hoitovapaata voidaan pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa, jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä jaksosta. Hoitovapaata saa vain toinen vanhemmista tai huoltajista kerrallaan. Raskaus- tai vanhempainvapaan aikana toinen vanhemmista tai huoltajista voi kuitenkin pitää yhden jakson hoitovapaata.

  Osittaista hoitovapaata varten ei tarvitse tehdä uutta työsopimusta. Osittainen hoitovapaa on lakisääteinen oikeus, joka tilapäisesti muuttaa työaikaa sovitun mukaisella järjestelyllä. Jos työajan järjestelyistä ja vapaan ajankohdasta ei päästä sopimukseen, vapaan pituus ja sen ajankohta määräytyvät työntekijän esityksen mukaan. Osittainen hoitovapaa annetaan tällöin lyhentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi.

   

 • Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään 4 työpäivää kerrallaan.

Lisätietoa

Löydät lisätietoa perhevapaista ja niiden hakemisesta Kelan verkkosivuilta.

Muistathan hyödyntää jäsenetujasi

Sinä ja perheesi olette oikeutetut hyödyntämään Kalevan myöntämiä tapaturmavakuutuksia. Lapsen Primus -tapaturmavakuutus on edullinen vakuutus lapsellesi. Se on voimassa alle 25-vuotiailla ja kattaa myös kilpaurheilussa sattuneet tapaturmat 18 ikävuoteen asti. Vakuutus maksaa keskimäärin noin 3 euroa kuukaudessa.