Perhevapaat

Työntekijällä on oikeus äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaaseen, hoitovapaaseen ja tilapäiseen hoitovapaaseen. Lain perusteella näiden ajalta ei tarvitse maksaa palkkaa. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus perustuu työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa sovittuun.

Perhevapaan päättymisen jälkeen työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan, tilapäisen hoitovapaan ja pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon aikana kertyy vuosilomaa. Vuosilomaa kerryttävää työssäolon veroista aikaa on yhteensä enintään 156 arkipäivää eli noin 6 kuukautta. Työehtosopimuksessa voi olla sovittuna pidempi vuosiloman kertymä. Hoitovapaan ajalta vuosilomaa ei kerry, jos ei muusta ole sovittu.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin 1 kuukausi. Äitiysvapaan alkua voi aikaistaa, sekä muuttaa synnytyksen yhteydessä pidettäväksi aiotun isyysvapaan ajankohdan, jos se on tarpeen lapsen syntymän tai lapsen, äidin tai isän terveydentilan vuoksi. Muutoksesta on tällöin ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista.

 • Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Äitiysvapaalle voi jäädä 30–50 arkipäivää eli noin 5−8 viikkoa ennen laskettua aikaa. Kela maksaa äitiysvapaan ajalta äitiysrahaa 105 arkipäivää (myös lauantait ovat arkipäiviä), eli noin 4 kuukautta.

  Isyysvapaan pituus on enintään 54 arkipäivää, joista enintään 18 on pidettävissä samanaikaisesti äidin kanssa ja loput äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. Loput isyysvapaapäivät isä voi pitää enintään kahdessa jaksossa. Vaihtoehtoisesti isä voi pitää koko 54 arkipäivän isyysvapaan äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. Molemmissa tapauksissa vapaa on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta. Isyysvapaan ajalta Kela maksaa isyysrahaa.

  Vanhempainvapaan pituus on 158 arkipäivää. Vanhemmat voivat käyttää vanhempainvapaata vuorotellen, jolloin kumpikin voi pitää sitä enintään 2 jaksoa, joiden pituus on vähintään 12 arkipäivää. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa.

 • Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaana voidaan pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa, jolleivat työnantaja ja työntekijä sovi kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä jaksosta. Hoitovapaata saa vain toinen vanhemmista tai huoltajista kerrallaan. Äitiys- tai vanhempainvapaan aikana toinen vanhemmista tai huoltajista voi kuitenkin pitää yhden jakson hoitovapaata. Kela maksaa hoitovapaan ajalta lastenhoidon tukea.

  Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään 6 kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy.

  Osittaista hoitovapaata varten ei tarvitse tehdä uutta työsopimusta. Osittainen hoitovapaa on lakisääteinen oikeus, joka tilapäisesti muuttaa työaikaa sovitun mukaisella järjestelyllä. Jos työajan järjestelyistä ja vapaan ajankohdasta ei päästä sopimukseen, vapaan pituus ja sen ajankohta määräytyvät työntekijän esityksen mukaan. Osittainen hoitovapaa annetaan tällöin lyhentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi.

   

 • Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään 4 työpäivää kerrallaan.

Lisätietoa

Löydät lisätietoa perhevapaista ja niiden hakemisesta Kelan verkkosivuilta.

Muistathan hyödyntää jäsenetujasi

Sinä ja perheesi olette oikeutetut hyödyntämään Kalevan myöntämiä tapaturmavakuutuksia. Lapsen Primus -tapaturmavakuutus on edullinen vakuutus lapsellesi. Se on voimassa alle 25-vuotiailla ja kattaa myös kilpaurheilussa sattuneet tapaturmat 18 ikävuoteen asti. Vakuutus maksaa keskimäärin noin 3 euroa kuukaudessa.